Tải bản đầy đủ

Giáo án Toán 4 chương 4 bài 2: Phép chia phân số

BÀI 5:
PHÉP CHIA PHÂN SỐ
I. MỤC TIÊU:
- Giúp HS biết thực hiện phép chia phân số: Lấy phân số thứ nhất nhân với phân
số thứ hai đảo ngược.
- Rèn kỹ năng thực hiện phép chia phân số.
- Giáo dục HS sự nhanh nhạy, tính toán chính xác và khoa học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-Hình vẽ minh hoạ như trong phần bài học SGK vẽ sẵn trên bảng phụ.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Ổn định:
- Nhắc nhở HS tư thế ngồi học và chuẩn bị - HS lắng nghe và thực hiện.
sách vở để học bài.
2.Kiểm tra bài cũ
- GV gọi HS lên bảng, yêu cầu làm BT - 2 HS lên bảng thực hiện yêu cầu,
GV tự ra.
- HS dưới lớp theo dõi để nhận xét
- GV nhận xét và cho điểm HS.
bài của bạn.

3.Bài mới:
a).Giới thiệu bài:
- Các em đã biết cách thực hiện phép - HS lắng nghe.
nhân các phân số, bài học hôm nay sẽ giúp
các em biết cách thực hiện phép chia các
phân số.
- GV ghi tựa lên bảng.
- 1HS nhắc lại tựa bài.
b).Hướng dẫn thực hiện phép chia
phân số
- Bài toán: Hình chữ nhật ABCD có diện - HS nghe và nêu lại bài toán.
tích m2, chiều rộng là m. Tính chiều dài
của hình chữ nhật đó.
- Khi đã biết diện tích và chiều rộng của
hình chữ nhật muốn tính chiều dài chúng - Ta lấy số đo diện tích của hình chữ
ta làm như thế nào ?
nhật chia cho chiều dài.
- Hãy đọc phép tính để tính chiều dài của
hình chữ nhật ABCD ?
- Chiều dài của hình chữ nhật ABCD
là:
- Bạn nào biết thực hiện phép tính trên ?
: .
- GV nhận xét các cách mà HS đưa ra - HS thử tính, có thể tính đúng hoặc
sau đó hướng dẫn: Muốn thực hiện phép sai.


chia hai phân số ta lấy phân số thứ nhất
nhân với phân số thứ hai đảo ngược.
Trong bài toán trên, phân số 3.2 được gọi
là phân số đảo ngược của phân số . Từ đó
ta thực hiện phép tính sau:
: = = =
* Vậy chiều dài của hình chữ nhật là bao
nhiêu mét ?
* Hãy nêu lại cách thực hiện phép chia
cho phân số.
c).Luyện tập
Bài 1
* Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì ?
- GV yêu cầu HS làm miệng trước lớp.
- GV nhận xét bài làm của HS.

- HS nghe giảng và thực hiện lại phép
tính.

- Chiều dài của hình chữ nhật là m
hay m.
- 1 HS nêu, HS cả lớp theo dõi và
nhận xét.

-Viết phân số đảo ngược của các phân
số đã cho.
Bài 2
-5 HS lần lượt nêu 5 phân số đảo
- GV cho HS nêu lại cách thực hiện chia ngược của các phân số đã cho trước
cho phân số sau đó làm bài.
lớp.
- GV chữa bài trên bảng lớp.
- 1 HS nêu trước lớp, sau đó 3 HS lên
Bài 3
bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào
- GV yêu cầu HS tự làm bài.
vơÛ..
- HS theo dõi bài chữa của GV sau đó
- GV chữa bài trên bảng lớp.
đổi chéo vở để kiểm tra bài lẫn nhau.
- GV yêu cầu HS đọc lại các phép tính
trong phần a và hỏi: là tích của các phân - HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm
số nào ?
bài vào vở.
- Khi lấy chia cho thì ta được phân số
nào ?
- Là tích của phân số và .
-Khi lấy
chia cho thì ta được phân số
nào ?
* Vậy khi lấy tích của hai phân số chia
cho một phân số thì ta được thương là gì ? - Được phân số bằng .
1
* Biết  3

-Ta được phân số bằng .

= có thể viết ngay kết quả
- Khi lấy tích của hai phân số chia cho
của : được không ? Vì sao ?
1 phân số thì ta được thương là phân
số còn lại.


1
- Có thể viết ngay kết quả của : = 3

vì khi lấy tích của hai phân số chia
cho một phân số ta được thương là
phân số còn lại.

4.Củng cố:
-Tiết học cung cấp cho ta kiến thức gì?
- Nêu cách chia phân số?
5. Dặn dò:
- HS nêu.
-Dặn HS về nhà làm các bài tập chưa
hoàn thành trên lớp và chuẩn bị bài sau:
luyện tập
- Cả lớp lắng nghe ghi nhớ về nhà
thực hiện..
* RÚT KINH NGHIỆM SAU TIẾT DẠY:
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×