Tải bản đầy đủ

Giáo án Toán 4 chương 2 bài 1: Tính chất giao hoán của phép cộng

BÀI 4
TÍNH CHẤT GIAO HOÁN CỦA PHÉP CỘNG
I. Mục tiêu:
Giúp học sinh:
- Nhận biết tính chất giao hoán của phép cộng.
- áp dụng tính chất giao hoán của phép cộng để thử phép cộng và giải các bài
toán có liên quan.
II. Đồ dùng dạy học:
GV: Kẻ sẵn băng giấy có nội dung như sau:
a
20
350
1208
b
30
250
2764
a+b
b+aIII. Hoạt động dạy và học:


Hoạt động dạy
A- Bài cũ:

Hoạt động học
Giá trị của biểu thức a + b là 1245, tính b
nếu:
+, a = 789 thì a + b = 1245 = 789 + b ⇒ b
= 1245 - 789 = 456
+, a = 456 ⇒ 456 + b = 1245 ⇒ b = 1245 456 ⇒ b = 789

B- Bài mới:
1/ Giới thiệu bài:
2/ Giới thiệu tính chất giao hoán của
phép cộng
- T treo bảng ghi sẵn nội dung và cho
H lên bảng thực hiện.
- H tính giá trị của biểu thức a + b; b + a
a
20
350
1208
b
30
250
2764
a+b
20 + 30 = 50
350 + 250 = 600 1208 + 2764 = 3972
b+a
30 + 20 = 50
250 + 350 = 600 2764 + 1208 = 3972
- Hãy so sánh giá trị của biểu thức a +
b và b + a theo từng cột.
- Vậy giá trị của biểu thức a + b luôn
ntn so với giá trị của biểu thức b + a?
- Ta có biểu thức tổng quát?
- Khi đổi chỗ các số hạng của tổng
a + b cho nhau thì được tổng nào?
- Khi đổi chỗ các số hạng của tổng thì
giá trị của tổng có thay đổi không?
⇒ Cho H nhắc lại
3/ Luyện tập:
a. Bài số 1:
- Bài tập yêu cầu gì?
- T cho H làm miệng
- Vì sao em không cần tính mà điền
được ngay kết quả?
b. Bài số 2:
Bài tập yêu cầu gì?
- T làm mẫu
48 + 12 = 12 + ...
- Em viết gì vào chỗ chấm trên? Vì
sao?

- Giá trị của biểu thức a + b và b + a theo
từng cột đều bằng nhau.
- Giá trị của biểu thức a + b luôn bằng giá
trị của biểu thức b + a.
a+b=b+a
- Được tổng b + a
- Khi đổi chỗ các số hạng của tổng thì giá
trị của tổng đó vẫn không thay đổi.
- H nêu ghi nhớ.
- H làm vào SGK
- Nêu kết quả tính.
- Vì khi ta đổi chỗ các số hạng trong tổng
thì tổng đó không thay đổi.
- Viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm.
- Viết số 48 + 12 = 12 + 48 vì khi đổi chỗ
các số hạng thì tổng không thay đổi.


Cho H nêu miệng phần còn lại.
- H trình bày - lớp nhận xét.
c. Bài số 3: Cho H tự làm sau đó nêu
miệng
4/ Củng cố - dặn dò:
- Nêu tính chất giao hoán của phép
cộng.
Nhận xét giờ học. Về nhà xem lại bài.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×