Tải bản đầy đủ

Giáo án Toán 4 chương 2 bài 1: Tính chất giao hoán của phép cộng

Bài 4:
TÍNH CHẤT GIAO HOÁN CỦA PHÉP CỘNG
I. MỤC TIÊU :
- Giúp HS chính thức nhận biết tính chất giao hoán của phép cộng .
- Bước đầu sử dụng tính chất giao hoán của phép cộng trong một số trường
hợp đơn giản .
- Cẩn thận , chính xác khi thực hiện các bài tập .
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- Phấn màu .
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1. Khởi động : (1’) Hát .
2. Bài cũ : (3’) Biểu thức có chứa hai chữ .
- Sửa các bài tập về nhà .
3. Bài mới : (27’) Tính chất giao hoán của phép cộng .
a) Giới thiệu bài : Ghi tựa bài ở bảng .
b) Các hoạt động :
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
Hoạt động 1 : Nhận biết tính chất
giao hoán của phép cộng .
MT : HS nhận biết tính chất giao
hoán của phép cộng .

PP : Trực quan , đàm thoại , giảng
- Kẻ sẵn bảng như SGK , các cột
giải .
2 , 3 , 4 chưa viết số , mỗi lần cho a
ĐD DH : - Phấn màu, sgk .
và b nhận giá trị số thì lại yêu cầu
Hoạt động lớp .
HS tính giá trị của a + b và b + a
- Nêu nhận xét để thấy giá trị của a rồi so sánh 2 tổng này .
+ b và của b + a luôn luôn bằng
nhau rồi viết lên bảng : a + b = b + a
.
-Giới thiệu : Câu vừa nêu chỉ tính
chất giao hoán của phép cộng .
Hoạt động 2 : Thực hành .
MT : HS làm được các bài tập .
PP : Trực quan , đàm thoại , thực
hành .
ĐD DH : sgk .
- Bài 1 :
Hoạt động lớp .
- Nêu yêu cầu BT rồi căn cứ vào
phép cộng ở dòng trên để nêu kết
- Bài 2 :
quả ở dòng dưới .
- Bài 3 :


- Tự làm bài rồi chữa bài .
- Tự làm bài rồi chữa bài , giải thích
vì sao viết dấu > hoặc < hoặc =

4. Củng cố : (3’)
- Nêu lại tính chất giao hoán của
phép cộng .
5. Dặn dò :
Làm các bài tập tiết 33 sách BT

- Ruùt kinh nghieäm:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×