Tải bản đầy đủ

Báo cáo thuật toán AdaBoost algorithm

LOGO

AdaBoost Algorithm
&
Face Dectection OPencv


Nội dung

1

Thuật toán Adaboost

2

Face dectection

3

DemoAdaboost


Mô tả thuật toán


Adaboost


Thuật toán


Example


Cách tính h1


Round 1 ( t=1)
Từ tập huấn luyện + D1= h1 ( base
learn)


Cập nhật lại trọng số


Round 2 ( t=2)
Từ tập huấn luyện + D2= h2


Cập nhật lại trọng số


Round 3 ( t=3)
Từ tập huấn luyện + D3= h3


ResultResult


Face detection
Bài toán dò tìm, phát hiện khuôn mặt người trong ảnh


MÔ HÌNH


HỆ THỐNG NHẬN DẠNG


LOGOTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×