Tải bản đầy đủ

GỢI Ý MỘT SỐ NỘI DUNG GÓP Ý TRONG BÁO CÁO TRÌNH ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI NÔNG DÂN HUYỆN THÁP MƯỜI LẦN THỨ IX

GỢI Ý MỘT SỐ NỘI DUNG GÓP Ý
TRONG BÁO CÁO TRÌNH ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU
HỘI NÔNG DÂN HUYỆN THÁP MƯỜI LẦN THỨ IX,
NHIỆM KỲ 2018 - 2023
1/- Kết quả thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Hội Nông dân
huyện Tháp Mười lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2012 - 2017.
- Đánh giá tổng quát tình hình, những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân
khách quan, chủ quan, những kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị
quyết Đại hội VIII nêu trong báo cáo đầy đủ chưa? cần điều chỉnh? Bổ sung nội
dung gì?
- Tập trung phân tích những nguyên nhân chủ quan, khách quan dẫn đến tồn
tại yếu kém trong hoạt động Công tác Hội và phong trào Nông dân, chỉ ra nguyên
nhân nào là chủ yếu?
2/- Phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2018 – 2023.
- Nhận định tình hình, những cơ hội, thách thức tác động đến hoạt động
Công tác Hội và phong trào Nông dân của huyện?
- Mục tiêu tổng quát nêu như vậy có đầy đủ, bao quát và khả thi chưa? Có sát
với thực tế và đúng hướng chưa? Cần sửa đổi, bổ sung gì thêm?
- Đề nghị thảo luận sâu 3 mục tiêu trọng tâm trong nhiệm kỳ tới nêu trong
báo cáo. Đồng thời cho ý kiến đối với các chỉ tiêu, trong đó chú trọng thảo luận các
chỉ tiêu còn có ý kiến khác nhau:

2.1/- 100% hội viên, nông dân được tuyên truyền, phổ biến, học tập, quán
triệt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các Chỉ thị,
Nghị Quyết, các chương trình, đề án của Huyện, tỉnh Hội.
2.2/- Hàng năm phấn đấu Hội Vững Mạnh; Cơ sở 12 mạnh, 01 khá; Chi hội
từ 85% khá trở lên và không có chi hội yếu kém; tổ vững mạnh: 75%, khá 15%;
trung bình 10%.
2.3/ - Phát triển hội viên đến cuốn nhiệm kỳ 2.000 hội viên có 100% cán bộ
Hội được bồi dưỡng kỹ năng công tác Hội.
2.4/- Phấn đấu trong nhiệm kỳ có 100% cơ sở Hội đều có Quỹ hội, vận động
Quỹ hỗ trợ nông dân hàng năm đạt 150 triệu đồng; hùn vốn cất nhà kiên cố đạt 150
căn.
2.5/-Phong trào nông dân SXKDG hàng năm vận động 15.000 hội viên, nông
dân đăng ký cuối năm có 40% hộ đăng ký đạt nông dân SXKDG các cấp. Hàng
năm Hội Nông dân các cấp xây dựng được 01 đến 02 mô hình liên kết, hợp tác phát
triển sản xuất theo THT và Hợp tác xã kiểu mới.


2.6/- 100% cán bộ Hội và 80% hội viên, nông dân tham gia đóng góp ý kiến
xây dựng các chủ trương, chính sách, pháp luật liên quan đến nông nghiệp, nông
dân, nông thôn, gắn với cuộc vận động xây dưng nông thôn mới và đề án tái cơ cấu
ngành nông nghiệp của Huyện.
2.7/- Tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho 100 % hội viên nông dân khi có
yêu cầu trợ giúp. Phấn đấu cuối nhiệm kỳ các xã, thị trấn thành lập Câu lạc bộ nông
dân với pháp luật.
2.8/- Vận động 100% hội viên đăng ký xây dựng gia đình văn hóa hàng năm,
kết quả cuối năm đạt chuẩn gia đình văn hóa từ 90% trở lên.
2.9/- Hàng năm Hội Nông dân các cấp phối hợp tổ chức được hoạt động tư
vấn hỗ trợ dịch vụ, tổ chức đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho nông dân trên
5.000 lao động nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.
2.10/ - 100% Hội cơ sở phản ánh kịp thời những khó khăn, bức xúc, của hội
viên nông dân và đề xuất, kiến nghị với cấp ủy, chính quyền và Hội cấp trên để kịp
thời giải quyết theo thẩm quyền. Hàng năm bồi dưỡng cán bộ, hội viên ưu tú và
nông dân SXKDG giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp.
Đồng thời cho ý kiến về nhiệm vụ và giải pháp đến năm 2023 trong đó tập
trung thảo luận một số vấn đề sau:
- Các giải pháp nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân trong phát
triển nông nghiệp bền vững; Ứng phó với biến đổi khí hậu; Đẩy mạnh xây dựng
nông thôn mới gắn với đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp?
- Về các nhiệm vụ tham gia giữ vững quốc phòng - An ninh?
- Làm thế nào để tăng cường vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân trong


xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam?
- Xây dựng, cũng cố, kiện toàn, tổ chức từ huyện đến cơ sở Hội gắn với mô
hình chi, tổ Hội nghề nghiệp? Đổi mới nội dung sinh hoạt, nâng cao chất lượng
sinh hoạt Hội? để thu hút, tập hợp, đoàn kết nông dân, nhằm xây dựng tổ chức Hội
ngày càng vững Mạnh?
Ngoài ra đề nghị thảo luận thêm những vấn đề khác, các kiến nghị, đề
xuất mà các đơn vị quan tâm.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×