Tải bản đầy đủ

Thành lập tổ hùn vốn cất nhà ấp 6b xã Trường Xuân

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM
HỘI NDVN HUYỆN THÁP MƯỜI
BCH.HNDVN XÃ TRƯỜNG XUÂN
*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Trường Xuân, ngày 31 tháng 3 năm 2017

Số: 04 -ĐN/HNDX
“V/v thành lập tổ hùn vốn cất nhà
kiên cố ấp 6b, xã Trường Xuân”

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã Trường Xuân.
Trong thời gian tuyên truyền vận động hội viên nông dân tích cực tham gia mô
hình hùn vốn cất nhà. Hội nông dân Việt Nam xã Trường Xuân là chổ dựa của phong
trào hùn vốn cất nhà kiên cố và được chính quyền địa phương đồng tình ủng hộ. Qua xác
minh tình hình thực tế của hội viên nông dân ấp 6B xã Trường Xuân, số hội viên này đã
tự nguyện làm đơn xin gia nhập tổ hùn vốn cất nhà kiên cố.
Để đảm bảo hợp pháp và thực hiện đúng theo quy định của pháp luật có sự quản
lý của chính quyền trong việc hùn vốn cất nhà của nhân dân địa phương.

Căn cứ biên bản thành lập tổ hùn vốn cất nhà kiên cố, ngày 28 tháng 3 năm 2017
của Ban Chấp hành Chi hội nông dân ấp 6B, với mức hùn vốn là
30.000.000đ/năm/thành viên. (Ba mươi triệu đồng/năm/thành viên)
Nay Ban Thường vụ Hội nông dân Việt Nam xã đề nghị đến Ủy ban nhân dân xã
Trường Xuân xem xét, ban hành quyết định thành lập tổ hùn vốn cất nhà kiên cố thuộc
Chi hội nông dân ấp 6B xã Trường Xuân gồm các thành viên như sau:
1. Ông Nguyễn Thành Nhơn

197
5

Tổ trưởng

2. Ông Dương Văn ÚT

195
0

Tổ phó

3. Ông Dương Văn Phi

195
0

Thư ký

4. Ông Nguyễn Văn Nhân

1976 Thành viên

5. Bà Nguyễn Thị Thu

1949 Thành viên

6. Nguyễn Văn Lệnh

1968 Thành viên

7.Lê Thị Vân1964 Thành viên


Rất mong sự chấp thuận của Ủy ban nhân dân xã Trường Xuân nhằm để tổ hùn
vốn cất nhà kiên cố có tính tính pháp lý đi vào hoạt động được dễ dàng hơn./.

*Nơi nhận:
- UBND xã;
- Lưu vp.

TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCHTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×