Tải bản đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH Về việc chuẩn y kết nạp hội viên nông dân Việt nam xã Thạnh Lợi năm 2017

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BCH HNDVN HUYỆN THÁP MƯỜI
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BCH HNDVN XÃ THẠNH LỢI
*
Thạnh lợi, ngày 25 tháng 5 năm 2017
Số: 01-QĐ/HNDX

QUYẾT ĐỊNH
Về việc chuẩn y kết nạp hội viên nông dân Việt nam
xã Thạnh Lợi năm 2017.
BAN THƯỜNG VỤ HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM XÃ THẠNH LƠI

- Căn cứ Điều lệ Hội nông dân Việt nam;
- Căn cứ biên bản cuộc họp ngày 22 tháng 5 năm 2017, của Chi hội ấp 3, về
việc phát triển hội viên mới năm 2017;
Xét đề nghị chuẩn y kết nạp hội viên Chi hội ấp 3,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Chuẩn y kết nạp Hội viên nông dân Việt nam, 10 hội viên sau đây:
1/. Ông: Vỏ Văn Mừng

SN:1977
2/. Ông: Võ Văn Vui
SN:1978
3/. Ông: Lương Phi Tân
SN:1983
4/. Ông: Nguyễn Văn Kiên
SN:1978
5/. Ông: Đoàn Văn Lượng
SN:1983
6/. Bà: Ngô Thị Nga
SN:1970
7/. Bà: Ngô Thị Thanh
SN:1966
8/. Bà: Phạm Thị Hà
SN:1983
9/. Bà: Đoàn Thị Kim Em
SN:1978
10/. Bà: Nguyễn Thị Ngân
SN:1986
Điều 2. Chức năng nhiện vụ:
Thực hiện đúng chức năng Điều lệ Hội nông dân Việt nam.
Điều 3.Ban chấp hành Hội nông dân Việt nam xã Thạnh Lợi, chi Hội nông
dân ấp 2 và các ông, bà có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định
này./.
Nơi nhận:
T/M BAN THƯỜNG VỤ
- như trên;
- lưu Vp.

CHỦ TỊCH


HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BCH HNDVN HUYỆN THÁP MƯỜI
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BCH HNDVN XÃ THẠNH LỢI
*
Thạnh lợi, ngày 25 tháng 5 năm 2017
Số: DS/HNDXDANH SÁCH
Kết nạp hội viên mới năm 2017
Số TT

Họ và tên

Năm sinh

Chổ ở

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Võ Văn Mừng
Võ Văn Vui
Lương PhiTân
Nguyễn Văn Kiển
Đoàn Văn Lượng
Ngô Thị Nga
Ngô Thị Thanh
Phạm Thị Hà
Đoàn Thị kim Em
Nguyễn Thị Ngân

1977
1978
1983
1078
1973
1970
1966
1983
1078
1986

Ấp 3
ấp 3
ấp 3
ấp 3
ấp 3
ấp 3
ấp 3
ấp 3
ấp 3
ấp 3

Ngày vào
Hội
22/5/2017
22/5/2017
22/5/2017
22/5/2017
22/5/2017
22/5/2017
22/5/2017
22/5/2017
22/5/2017
22/5/2017

Ngày cấp thẻ

Ghi chú

TM.BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH

Người lập danh sách

Trần Văn Ky

Bùi Công TấnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×