Tải bản đầy đủ

BẢNG ĐĂNG KÝ THAM GIA MÔ HÌNH CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ QUẢN LÝ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

1

PHỤ LỤC 01
BẢNG ĐĂNG KÝ THAM GIA MÔ HÌNH CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ
QUẢN LÝ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
(Kèm theo Công văn số
/BCĐXDNTM & CCNN ngày .../4/2018 của Ban
Chỉ đạo CTMTQG xây dựng NTM và TCC ngành nông nghiệp xã)
UBND Xã ....
Ấp ….
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
-----------------(Tên ấp), ngày
tháng

năm 2018

BẢNG ĐĂNG KÝ THAM GIA MÔ HÌNH CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ

QUẢN LÝ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
Tên đơn vị đăng ký……………………………………………….
Địa chỉ: (ấp) ……………………………………………………...
Tên mô hình: ……………………………………………………..
1. Quy mô mô hình
- Chiều dài ……….. km
- Điểm xuất phát đến điểm kết thúc
- Số hộ tham gia …… hộ
- Tổ chức phụ trách ……………..
2. Phương pháp: Thời gian thực hiện – thời gian kết thúc:
- …………………………………………………………………………………………
- …………………………………………………………………………………………
- …………………………………………………………………………………………
- …………………………………………………………………………………………
- …………………………………………………………………………………………
- …………………………………………………………………………………………
- …………………………………………………………………………………………
- …………………………………………………………………………………………
- …………………………………………………………………………………………
Đại diện đơn vị đăng ký
(Tổ chức, cá nhân)
(ký tên)


2

PHỤ LỤC 02
BIÊN BẢN HỌP ẤP
(Kèm theo Công văn số /BCĐXDNTM & CCNN ngày .../4/2018 của Ban
Chỉ đạo CTMTQG xây dựng NTM và TCC ngành nông nghiệp xã)
UBND Xã ....
Ấp ….
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
-----------------(Tên ấp), ngày
tháng


năm 2018

BIÊN BẢN HỌP ẤP
Hôm nay, ngày
tháng
năm 20..., tại (ghi rõ địa điểm tổ chức họp) ấp ……
đã tổ chức họp để: (nêu mục đích cuộc họp).
- Chủ trì cuộc họp: (ghi rõ họ, tên, chức danh người chủ trì).
- Thư ký cuộc họp: (ghi rõ họ, tên, chức danh).
- Thành phần tham gia:
+ Đại diện các tổ chức, đoàn thể tham gia:............................................................
................................................................................................................................
+ Số lượng hộ tham gia (có danh sách kèm theo):
1. Nội dung cuộc họp
- Phổ biến kế hoạch thực hiện mô hình cộng đồng dân cư quản lý xây dựng
NTM.
- Phổ biến nội dung thực hiện mô hình, mục đích, yêu cầu, hình thức thực hiện,
hiệu quả của mô hình…
- Quy mô thực hiện (diện tích, chiều dài, ...)
- Quyết định số hộ, nhóm hộ tham gia mô hình..................................................
2. Kết quả cuộc họp
- Danh sách các hộ, nhóm hộ được lựa chọn tham mô hình..................................
- Nội dung thực hiện, …………………………………………….....................
- Phương thức tổ chức thực hiện mô hình..............................................................
- Kiến nghị, đề xuất cấp trên…………………………………………………...
Cuộc họp đã kết thúc vào ... giờ … cùng ngày. Các thành viên tham dự đã th ng
nhất nội dung biên bản./.
Đại diện hộ dân
(ký, họ tên)

Thư ký
(ký, họ tên)

Chủ trì (Trưởng ấp)
(ký, họ tên)


3

PHỤ LỤC 03
DANH SÁCH HỘ THAM GIA MÔ HÌNH CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ QUẢN LÝ
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
(Kèm theo Công văn số /BCĐXDNTM & CCNN ngày .../4/2018 của Ban
Chỉ đạo CTMTQG xây dựng NTM và TCC ngành nông nghiệp xã)
UBND Xã ....
Ấp ….
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
-----------------(Tên ấp), ngày
tháng
năm 2018
DANH SÁCH HỘ THAM GIA MÔ HÌNH CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ QUẢN
LÝ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
Căn cứ vào Biên bản họp của Ấp ... ngày ... tháng ... năm…… về lựa chọn
danh sách hộ, nhóm hộ tham gia và nội dung thực hiện mô hình cộng đồng dân
cư quản xây dựng nông thôn mới;
Căn cứ nhu cầu của các hộ, nhóm hộ tham gia thực hiện;
Danh sách các hộ, nhóm hộ đăng ký tham gia mô hình như sau
TT

Họ và tên

Địa
chỉ

Đăng ký thực hiện các công
việc
Công
Công
Công
………
việc 1 việc 2
việc 3

Ghi chú

1
2


Tổng số hộ tham gia:..............................................................................................
Tổng số tổ, nhóm hộ tham gia (nếu có):.................................................................
Tổng số tiền thực hiện …………………………..đồng (bằng chữ........................)
Tổng số tiền người dân đóng góp ……………….đồng (bằng chữ….....................)
Tổng số tiền đề nghị nhà nước hỗ trợ………..…..đồng (bằng chữ........................)
Đồng ý ....................................................................................................................
Không đồng ý (thay đổi nếu có)...............................................................................
.................................................................................................................................
Người lập
(Ký, ghi rõ họ tên)

Xác nhận của UBND xã
(Chủ tịch Ký tên đóng dấu)


4

PHỤ LỤC 04
THUYẾT MINH MÔ HÌNH CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ QUẢN LÝ
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
(Kèm theo Công văn số /BCĐXDNTM & CCNN ngày .../4/2018 của Ban
Chỉ đạo CTMTQG xây dựng NTM và TCC ngành nông nghiệp xã)
UBND Xã ....
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
-----------------(Tên ấp), ngày
tháng
năm 2018
THUYẾT MINH MÔ HÌNH
CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ QUẢN LÝ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

1. Mục tiêu mô hình:
- Tên mô hình.
- Nêu rõ mục tiêu, yêu cầu, ý nghĩa của mô hình.
- Hiệu quả của mô hình.
2. Nội dung dự án:
- Địa điểm triển khai: (ấp, xã, huyện).
- Tóm tắt nội dung mô hình (loại hình, qui mô, tổng số hộ, nhóm hộ tham
gia…vv).
- Các yêu cầu về kỹ thuật: Giải thích rõ các yêu cầu chi tiết về mặt kỹ thuật
liên quan đến các hoạt động mô hình. Ví dụ: Tên công việc, chủng loại, yêu cầu
chất lượng, số lượng hỗ trợ, các loại vật tư, thiết bị cần thiết hỗ trợ (tên, chủng
loại, thông số kỹ thuật, số lượng,...), quy trình kỹ thuật áp dụng...v.v.
- Thời gian triển khai.
- Thời gian hoàn thành.
- ......................................
3. Các hoạt động của mô hình (nếu dự án bao gồm nhiều năm thì mỗi
năm làm một 1 bảng và 1 bảng tổng hợp chung theo mẫu sau).

STT

Tên hoạt
động

Số hộ,
Thành tiền
Số
nhóm
lượng, Đơn
hộ
khối
giá
tham
Nhà
lượng
Dân đóng
gia
Nước
góp
hỗ trợ

……….
……
Tổng kinh
phí

……

…… ……

……

Thời gian
thực hiện
và các ghi
chú khác

……………


5

4. Tổ chức thực hiện mô hình.
- Nêu rõ phương thức tổ chức thực hiện.
- Trách nhiệm của các hộ tham gia mô hình.
- Trách nhiệm của UBND cấp xã, Trưởng ấp và cán bộ tham gia thực hiện
mô hình.
5. Kiểm tra, đá giá, tổng kết, báo cáo kết quả th c hiện mô hình.
- Nêu rõ nội dung hình thức kiểm tra, đánh giá thực hiện mô hình.
- Phân công tổ chức, cá nhân thực hiện kiểm tra, đánh giá, tổng kết, báo cáo
kết quả thực hiện mô hình.
Ngày
tháng
năm 20...
TM. UBND XÃ....
CHỦ TỊCH
(ký và đóng dấu)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×