Tải bản đầy đủ

BIÊN BẢN Về việc đóng góp dự thảo văn kiện Đại hội Đại biểu Hội Nông dân huyện Tháp Mười lần thứ IX

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI NÔNG DÂN HUYỆN THÁP MƯỜI
BCH HND XÃ HẠNH LỢI
*

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thạnh Lợi, ngày 16 tháng 4.năm 2018

BIÊN BẢN
Về việc đóng góp dự thảo văn kiện Đại hội Đại biểu
Hội Nông dân huyện Tháp Mười lần thứ IX,
nhiệm kỳ 2018 - 2023
-----Vào lúc 8 giờ 35 phút, ngày 16 tháng 4 năm 2018, tại Trung tâm HTCĐ xã TL.
I- Thành phần:
1. Đ/c: Nguyễn Văn Đức; Chức vụ: Chủ Tịch Hội NDVN xã TL.
2. Đ/c: Bùi Công Tấn; Chức vụ: P.Chủ Tịch Hội NDVN xã TL.
3. Đ/c: Nguyễn Văn Châu; Chức vụ: UV.TV Hội NDVN xã.
4. Đ/c: Nguyễn Văn Trường; Chức vụ: UV.BCH Hội NDVN xã TL.

5. Đ/c: Huỳnh Văn Mến; Chức vụ: UV.BCH Hội NDVN xã TL.
6. Đ/c: Nguyễn Thị Bé Tám; Chức vụ: UV.BCH Hội NDVN xã TL.
7. Đ/c: Võ Văn Hợp; Chức vụ: UV.BCH.Hội NDVN xã TL.
8. Đ/c: Hồ Văn Thôi; Chức vụ: UV.BCH Hội NDVN xã TL.
9. Đ/c: Hoàng Đình Bắc; Chức vụ: UV.BCH Hội NDVN xã TL.
Chủ tọa: Nguyễn Văn Đức; Chức vụ: Chủ tịch HND.
Thư ký: Bùi Công Tấn; Chức vụ: P.Chủ tịch HND.
II- Nội dung:
1- Thông qua dự thảo báo cáo văn kiện Đại hội Đại biểu Hội Nông dân huyện
Tháp Mười lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2012 – 2027. (Đ/c: Đức)
2- Phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp công tác Hội và Phong trào
Nông dân huyện Tháp Mười lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 – 2023. (Đ/c: Đức)
3- Ý kiến đóng góp:
- Dự thảo báo cáo văn kiện Đại hội Đại biểu Hội Nông dân huyện Tháp
Mười lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2012 – 2027:
Thống nhất theo dự thảo báo cáo Văn kiện.

- Phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp công tác Hội và Phong
trào Nông dân huyện Tháp Mười lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 – 2023:
Thống nhất theo dự thảo Văn kiện phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp
công tác Hội và phong trào nông dân huyện Tháp Mười.
a/- Mục tiêu tổng quát:
Thống nhất không có ý kiến gì thêm.
b/- Chỉ tiêu chung:
Thống nhất chỉ tiêu chung.
c/- Các chỉ tiêu cụ thể:


Không có ý kiến gì thêm.
d/- Nhiệm vụ giải pháp:
Không có có kiến gì thêm.
- Một số nội dung khác:
Không có ý kiến gì khác.
Biên bản kết thúc vào lúc 30 giờ 45 phút cùng ngày./.
Chủ tọa
Nguyễn Văn Đức

Thư ký
Bùi Công Tấn
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×