Tải bản đầy đủ

BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ TẶNG GIẤY KHEN CỦA HỘI NÔNG DÂN

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM
HÔI NÔNG DÂN ………

……….ngày

tháng

năm 2015

BCH.HND………..
BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ TẶNG GIẤY KHEN CỦA BCH HỘI NÔNG DÂN……….
(Mẫu dùng cho CB, HVND có thành tích trong lĩnh vực
ATGT, ANTT)
I. NHỮNG THÔNG TIN CHUNG:
-Họ và tên: …………………………………………………………....
- Ngày tháng năm sinh:........................................................................................
- Quê quán: .........................................................................................................
- Trú quán: ..........................................................................................................
- Đơn vụ Công tác( nếu có):................................................................................
- Chức vụ: Đảng, Chính quyền, Đoàn thể (nếu có): ...........................................

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ (Nếu có):......................................................
II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC:
1. Nhận thức của bản thân như thế nào, từ đó thúc đẩy mình thực hiện
công tác vận động đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự.
2. Những thuận lợi, khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện.
3. Kết quả quá trình thực hiện ( Kể rỏ quá trình thực hiện mang lại kết quả
như thế nào).
4. Phương hướng sắp tới tiếp tục thực hiện như thế nào.
Xác nhận của Ban Dân vận HU
(Ký, đóng dấu)

Người viết Thành tích
(Ký, họ và tên)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×