Tải bản đầy đủ

BẢNG CHẤM ĐIỂM THI ĐUA HỘI NÔNG DÂN XÃ THẠNH LỢI NĂM 2017

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NA

HỘI NÔNG DÂN HUYỆN THÁP MƯỜI
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
BCH HND XÃ THẠNH LỢI
*
Số -HD/HNDX
Thạnh Lợi, ngày 12 tháng 11 năm 2017

BẢNG CHẤM ĐIỂM THI ĐUA NĂM 2017
Nội dung đánh
giá

Điều kiện chấm điểm

TIÊU CHÍ 1: CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, GIÁO
DỤC CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG
1. Tổ chức đợt 1. Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội cơ sở học
sinh hoạt chính tập Nghị quyết Trung ương 4, 5 khóa XII

trị học tập, của Đảng
quán triệt, triển
khai thực hiện 2. Hội cơ sở triển khai, hướng dẫn chi, tổ
Nghị
quyết Hội tổ chức tuyên truyền đến hội viên
Trung ương 4, 5 nông dân.
khóa XII của 3. Hội cơ sở có xây dựng Kế hoạch thực
Đảng.
hiện Chương trình hành động của cấp ủy
(5 điểm)

Điểm tối đa

Điểm tự
chấm

19,5 điểm
2
2
1,5
1,5
1,5
1,5

cùng cấp.

2. Tuyên truyền,
phổ biến về các Hội cơ sở có tuyên truyền trên loa phát
Nghị quyết, các thanh của địa phương và viết tin bài (01 tin
hoạt động của bài/quý)
Hội

3

(3 điểm)
3. Công tác Hội cơ sở có hoạt động hưởng ứng Ngày
tuyên
truyền, pháp luật năm 2017; tiếp tục tuyên truyền
phổ biến, giáo Bộ luật Hình sự, Bộ luật Dân sự, Luật Hợp
dục pháp luật tác xã, Luật Trợ giúp pháp lý, Luật hòa


giải ở cơ sở, Quyết định số 217, 218
(1,5 điểm)
-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI)…
4. Học tập và 1. Hội cơ sở có hướng dẫn xây dựng các mô
làm theo tư hình điểm về học tập và làm theo tư tưởng,
tưởng, đạo đức, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

1,5
1,5

1,5
1,5


2
phong cách Hồ 2. Hội cơ sở tuyên truyền giới thiệu gương
Chí Minh theo cán bộ, hội viên nông dân tiêu biểu tại địa
Chỉ thị 05- phương, đơn vị.
CT/TW của Bộ
Chính trị

2
2

(2,5 điểm)
5. Tuyên truyền
kỷ niệm các Hội cơ sở có tổ chức các hoạt động nhân kỷ
ngày lễ lớn năm niệm 87 năm ngày thành lập Hội.
2017

2
2

(1 điểm)
6. Thực hiện Hội cơ sở phát hiện, phản ánh về tình hình
việc nắm bắt tư tưởng hội viên, nông dân ở địa phương;
tình hình tư báo cáo tình hình tư tưởng, dư luận xã hội
tưởng, dư luận trong nông dân khi xảy ra những vấn đề
xã hội trong hội nóng, nhạy cảm có liên quan đến nông
viên, nông dân nghiệp, nông dân, nông thôn ở địa phương.

1,5

1,5

(1,5 điểm)
7. Mua và sử
dụng Báo Nông
thôn Ngày nay 100% cơ sở, 50% chi mua báo hàng tháng

3

(3 điểm)
TIÊU CHÍ 2: XÂY DỰNG TỔ CHỨC HỘI, THAM GIA
XÂY DỰNG ĐẢNG, CHÍNH QUYỀN

32 điểm

1.Xây dựng, củng cố tổ chức Hội, gồm 3 nội dung

27 điểm

1. Đạt chỉ tiêu về phát triển hội viên mới.

3

2. Có tài liệu hoặc hướng dẫn nội dung
phục vụ sinh hoạt chi hội, tổ Hội.

2

3. Duy trì tổ chức sinh hoạt chi hội, tổ hội
theo quy định của Điều lệ; thường xuyên
1.1. Củng cố, tham dự sinh hoạt cùng với chi hội, tổ hội.
nâng cao chất
lượng tổ chức 4. Đạt chỉ tiêu xây dựng Quỹ hội và nộp
hội phí về cấp trên theo quy định.
cơ sở Hội
5. Có chương trình, kế hoạch, nội dung, giải
(15 điểm)
pháp cụ thể xây dựng, củng cố chi hội, tổ hội,
cơ sở Hội vững mạnh; thường xuyên rà soát
hội viên và quản lý hội viên chặt chẽ. Đạt chỉ

3
2
2,5

2,5
2
2,5

2
2,5


3
tiêu xây dựng cơ sở vững mạnh.
6. Tham mưu tốt cho cấp ủy các cấp kịp
thời kiện toàn, bổ sung đủ UV.BCH,
UV.BTV và các chức danh Chủ tịch, Phó
Chủ tịch HND cấp huyện và cơ sở; chuẩn
bị tốt các điều kiện chuẩn bị đại hội Hội
Nông dân các cấp. Lãnh đạo, chỉ đạo cơ sở
Hội hướng dẫn giúp chi Hội chuẩn bị và tổ
chức thành công Hội nghị chi Hội nhiệm kỳ
2017 - 2020
1. Có xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển
khai thực hiện Kế hoạch số 16-KH/HNDT,
ngày 21/10/2013; Hướng dẫn số 181.2. Xây dựng HD/HNDT, ngày 22/12/2016 của Ban
mô hình tổ chức Thường vụ Hội Nông dân Tỉnh.
Hội
2. Thực hiện tốt việc sắp xếp, chuyển đổi
(7 điểm)
chi, tổ Hội sinh hoạt theo mô hình nghề
nghiệp (đạt từ 30% trở lên).
1.3.Công tác bồi
dưỡng, tập huấn
nghiệp vụ công
tác Hội
(5 điểm)

3

3
3

4

1. Tham dự lớp tập huấn nghiệp vụ và bồi
dưỡng cán bộ do Tỉnh tổ chức theo đúng
thành phần đã chọn.

2,5

2. Hội cơ sở có tổ chức tập huấn, bồi
dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ chi, tổ hội

2,5

2.Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền
1. Có kế hoạch và tổ chức thực hiện tham
gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính
quyền.

(5 điểm)

3

2. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện
quyết định 81/2014/CP-TTg của Thủ
tướng Chính phủ V/v phối hợp giữa các Bộ,
ngành, Ủy ban Nhân dân các cấp trong việc
tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của
nông dân, Chương trình phối hợp giữa Hội
Nông dân và UBND cấp huyện; duy trì và
hoạt động tốt Câu lạc bộ “ Nông dân với
pháp luật”.

TIÊU CHÍ 3: CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO VÀ THỰC HIỆN
NHIỆM VỤ KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ PHẢN BIỆN
XÃ HỘI, gồm 2 nội dung

2,5

2,5

05 điểm
2,5
2,5
2,5

2,5

10 điểm


4
1. Xây dựng và
thực hiện
chương trình,
kế hoạch kiểm
tra, giám sát
của Hội.
(5 điểm)

1. Các cấp Hội có Kế hoạch, hướng dẫn
công tác kiểm tra, giám sát

2

2. Các cấp Hội thực hiện đầy đủ các nội
dung của chương trình, kế hoạch kiểm tra,
giám sát.

2

3. Có triển khai tài liệu nghiệp vụ công tác
kiểm tra, giám sát cho 100% chi, tổ Hội.

1

2. Thực hiện 1. Có Hướng dẫn công tác giám sát và nội
giám sát và dung phản biện xã hội năm 2017.
phản biện xã 2. 100% cơ sở Hội thực hiện Quy chế
hội (QĐ số 217 giám sát, phản biện xã hội và hướng dẫn
của Bộ Chính thực hiện của Trung ương Hội
trị)

2
2

2,5

1
2,5
2,5

2,5

(5 điểm)
TIÊU CHÍ 4: TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC PHONG TRÀO
THI ĐUA
1. Có kế hoạch tổ chức phát động phong
trào và có số hộ đăng ký đạt chỉ tiêu.
2. Tổ chức bình xét danh hiệu NDSXKD
giỏi đảm bảo tiêu chí quy định; có tỷ lệ hộ
đạt danh hiệu cấp cơ sở trên 50% số hộ
1. Phong trào đăng ký
nông dân thi 4. Phối hợp tốt với các đơn vị, tổ chức có
đua sản xuất liên quan để hỗ trợ, thúc đẩy nâng cao chất
kinh doanh giỏi, lượng phong trào
đoàn kết giúp
nhau làm giàu 5. Có ít nhất 70% Hội cơ sở có mô hình tổ
và giảm nghèo hợp tác, hợp tác xã hoặc Câu lạc bộ nông
dân làm kinh tế. Xây dựng, nhân rộng, mở
bền vững
rộng mô hình kinh tế hợp tác có hiệu quả
(16 điểm)
6. 100% cơ sở Hội có tổ chức Hội nghị
tổng kết phong trào NDSXKD giỏi năm
2017
7. Hội cơ sở có tham gia Hội thi trưng bày
sản phẩm nhà nông và vận động nông dân
tham ghia các phiên chợ nông nghiệp xanh
1. 100% cơ sở Hội tổ chức ít nhất 01 hoạt
động hoặc 01 công trình, phần việc cụ thể
tham gia xây dựng nông thôn mới.

42 điểm
2

2
2

3
2
2

3

3

3
4
4


5
2. Vận động hội viên, nông dân tham gia
2. Phong trào các hoạt động xã hội, xây dựng nhà tình
nông dân thi nghĩa, xóa nhà tạm, làm việc thiện……
đua xây dựng 3. Vận động hội viên nông dân tham gia
nông thôn mới bảo hiểm y tế đạt tỷ lệ cao.
(15 điểm)

2
2

4. Hội cơ sở có tổ chức hoạt động hỗ trợ
cụ thể: Vận động, quyên góp nguồn lực,
vật chất triển khai các hoạt động an sinh xã
hội

2

5. Thực hiện đạt chỉ tiêu cất nhà kiên cố,
bán kiên cố

3

6. Tham gia thực hiện tốt cuộc vận động
“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn
mới, đô thị văn minh” và “người Việt Nam
ưu tiên dung hàng Việt Nam”

2

2. Có hoạt động cụ thể về bảo vệ an ninh
nông thôn

2

5. Thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, các
chương trình của Hội và địa phương về
công tác dân tộc, tôn giáo. Vận động nông
dân thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn
giáo của Đảng, Nhà nước.
TIÊU CHÍ 5: HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ, TƯ VẤN, DẠY

2
2

2

4. Phối hợp, tham gia thực hiện các
chương trình, nhiệm vụ giữ gìn an toàn
giao thông nông thôn; Tổ chức các hoạt
động tuyên truyền về an toàn giao thông.
Có mô hình tham gia đảm bảo trật tự an
toàn giao thông trên địa bàn.

2
2

1. Phối hợp, tham gia thực hiện các
chương trình, nhiệm vụ quân sự, quốc
phòng, giữ gìn an ninh trật tự với công an,
quân sự.

3. Hội cơ sở có mô hình tham gia đảm bảo
3. Phong trào trật tự an toàn xã hội hoặc nông dân tham
nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa
gia bảo đảm bàn nông thôn. Duy trì sinh hoạt Câu lạc
quốc phòng, an bộ “Gia đình nông dân không tham gia tệ
nạn xã hội”
ninh
(11 điểm)

2

2

2
2,5

2,5

2,5
2,5

2
2

53 điểm


6
NGHỀ, HỖ TRỢ NÔNG DÂN
1. Phát triển nguồn vốn Quỹ đạt chỉ tiêu
giao
tăng trưởng nguồn vận động Quỹ HTND
1. Hoạt động
Quỹ Hỗ trợ
nông dân
(16 điểm)

2
3

2. Không có nợ quá hạn phát sinh trong
năm

3

3. Quản lý, sử dụng Quỹ hiệu quả

3

3

5. Hội cơ sở có nguồn vốn Quỹ HTND

2

2

6. Hoạt động phối hợp tốt với ngân hàng
chính sách xã hội có tăng trưởng dư nợ;
Nợ quá hạn nguồn ủy thác giảm
7. Có chương trình phối hợp và tăng
trưởng dư nợ với Ngân hàng Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn

2

2
2
3
3

1. Hội cơ sở tổ chức được các hoạt động:
- Ký kết được 3 - 5 chương trình phối hợp,
liên kết bảo lãnh cho hội viên nông dân
mua phân bón, giống cây-con, thuốc bảo
vệ thực vật, thú y, máy nông nghiệp, thiết
bị công nghệ và các sản phẩm khác phục
vụ sản xuất nông nghiệp và đời sống.

3

2. Hoạt động
dịch vụ, tư vấn, - Phối hợp, liên kết với các đơn vị, doanh
hỗ trợ nông dân nghiệp ký kết được 3 - 5 hợp đồng bao
phát triển sản tiêu, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp cho
xuất,
kinh hội viên nông dân
doanh
2. Xây dựng được ít nhất 01 mô hình trình
(12 điểm)
diễn sản xuất nông nghiệp trong đó có 02
mô hình theo tiêu chuẩn an toàn, ViệtGAP

3

3. Hội cơ sở tổ chức tư vấn, hướng dẫn,
cung cấp thông tin thị trường, giá cả, hỗ
trợ nông dân xây dựng nhãn hiệu, xúc tiến
thương mại tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp
cho nông dân.

3

3. Hoạt động 1. Hội cơ sở phối hợp tổ chức dạy nghề
dạy nghề, tạo cho nông dân đạt chỉ tiêu.

3

3

3

2


7
việc làm cho hội 2. Phối hợp, liên kết giới thiệu, giúp được
viên, nông dân từ 75% nông dân được đào tạo nghề có
việc làm đảm bảo cuộc sống đạt chỉ tiêu .
(6 điểm)
4. Hoạt động 1. Hội cơ sở tổ chức ít nhất 01 hoạt động
nông dân tham hưởng ứng sự kiện về môi trường
gia bảo vệ môi 2. Hội cơ sở có các hoạt động về bảo vệ
trường, ứng phó môi trường và ứng phó với biến đổi khí
với biến đổi khí hậu.
hậu.
3. Hội cơ sở xây dựng được mô hình Hội
(6 điểm)
Nông dân tham gia bảo vệ môi trường
nông thôn
1. Hội cơ sở tuyên truyền, tổ chức cho hội
viên, nông dân ký cám kết: Nói không với
thực phẩm bẩn.
2. Hội cơ sở có hoạt động tuyên truyền
5. Hoạt động hoặc tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật nuôi
nông dân với vệ trồng, bảo quản theo tiêu chuẩn vệ sinh, an
sinh, an toàn toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất,
thực phẩm, sản trồng trọt, chăn nuôi, chế biến thực phẩm
xuất sản phẩm do hội viên, nông dân làm chủ.
nông nghiệp an
3. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận
toàn
động hội viên, nông dân sản xuất đúng quy
(6 điểm)
trình, kỹ thuật và cung cấp ra thị trường
sản phẩm nông nghiệp sạch
Có hội viên, nông dân tham gia các hoạt
động hội thảo chuyển giao tiến bộ KHKT
6. Công tác khoa về phương thức sản xuất mới, công nghệ
học và công mới do huyện tổ chức.
nghệ.
2. Có cán bộ, hội viên nông dân tham gia
(7 điểm)
các hoạt động truyền thông, tư vấn, nâng
cao nhận thức và phổ biến kiến thức khoa
học, công nghệ do huyện tổ chức.
TIÊU CHÍ 6: THAM MƯU TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
KẾT LUẬN 61, QUYẾT ĐỊNH 673-QĐ/TTg của Thủ
tướng Chính phủ
(10 điểm)

1. Tham mưu bằng văn bản tiếp tục thực
hiện kết luận 61-KL/TW và quyết định

2
3
1,5

1,5
1,5

1,5
3
3
2
2

2

2
2
3,5
3,5

3,5
3,5

10 điểm
4

4


8
673/QĐ-TTg
2. Tham mưu tổ chức thực hiện và đạt kết
quả

3

3. Tham mưu tổ chức kiểm tra, giám sát và
thực hiện

3

TIÊU CHÍ 7: LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC THI
ĐUA, KHEN THƯỞNG
1. Hội cơ sở có thực hiện các văn bản
hướng dẫn, triển khai thực hiện công tác
thi đua, khen thưởng và phát động thi đua.

8,5 điểm

2

3

3. Cử cán bộ tham dự lớp tập huấn về công
tác thi đua, khen thưởng

1,5

4. Đảm bảo đúng hồ sơ, thủ tục khen
thưởng (nếu có)

2

1. Công tác Hội cơ sở thực hiện đúng chế độ báo cáo
thông tin phục định kỳ theo Quy định và các báo cáo
vụ chỉ đạo, điều chuyên đề.
hành

(20 điểm) - Tổ chức hoạt động công tác Hội và
phong trào thi đua có đột phá mới, mô hình
mới, sáng tạo, chất lượng, hiệu quả, có thể
áp dụng trong toàn huyện; được Hội Nông
dân huyện thẩm định, công nhận.
- Đơn vị thực hiện tốt việc sắp xếp, chuyển
đổi chi, tổ Hội sinh hoạt theo mô hình
nghề nghiệp.

2

2

05 điểm

5

(5 điểm)
ĐIỂM THƯỞNG

3

8,5 điểm

2. Phát hiện, xây dựng và tuyên truyền,
giới thiệu về các điển hình tiêu biểu, mô
hình mới về các lĩnh vực hoạt động của
Hội trên các phương tiện thông tin của Hội
và địa phương.

TIÊU CHÍ 8: CÔNG TÁC THÔNG TIN, BÁO CÁO

3

20 điểm

7

5


9
- Đơn vị phát hiện được các vụ việc tiêu
cực, bức xúc trong nông dân, nông thôn
kịp thời báo cáo, đề xuất cấp ủy, chính
quyền giải quyết.
- Đơn đơn vị có mô hình, giải pháp sáng
tạo trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ
theo từng lĩnh vực.

4
4

4
142

TỔNG CỘNG

200 điểm

T/M BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH

XÁC NHẬN CỦA CẤP ỦYTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×