Tải bản đầy đủ

TỔNG HỢP SỐ LIỆU KẾT QUẢ CÔNG TÁC XÂY DỰNG HỘI NÔNG DÂN XÃ THẠNH LỢI 05 NĂM

Mẫu 05

HỘI NÔNG DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
BCH HND HUYỆN THÁP MƯỜI
HỘI NÔNG DÂN............
*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỔNG HỢP SỐ LIỆU
KẾT QUẢ CÔNG TÁC XÂY DỰNG HỘI 05 NĂM 2013 - 2018
( Tổng hợp đến ngày 20/4/2018)

STT
(1)

CHỈ TIÊU
(2)

ĐƠN VỊ

(3)

A. CÔNG TÁC XÂY DỰNG TỔ CHỨC HỘI
I

CÔNG TÁC HỘI VIÊN

1

Tổng số hộ nông dân

Hộ

2

Tổng số hộ có hội viên nông dân

Hộ

3

Tổng số hội viên

Hội viên

-

Số hội viên kết nạp trong 05 năm (2013 - 2018)

Hội viên

-

Số hội viên hiện nay là nữ

Hội viên

-

Số hội viên hiện nay là đảng viênHội viên

-

Số hội viên hiện nay là người dân tộc thiểu số

Hội viên

-

Số hội viên hiện nay thuộc hộ nghèo

Hội viên

-

Số hội viên hiện nay là tín đồ tôn giáo

Hội viên

-

Số hội viên hiện nay được phát thẻ Hội

Hội viên

-

Số hội viên giảm trong 05 năm (2013 - 2018)
+ Giảm do đưa ra khỏi Hội:
+ Giảm do các lý do khác:

Hội viên
Hội viên
Hội viên

II

CÔNG TÁC TỔ CHỨC BỘ MÁY CÁN BỘ
HỘI

1

CHI HỘI

-

Tổng số chi Hội

Chi hội

-

Tổng số chi Hội được thành lập mới

Chi hội

-

Số chi hội giảm

Chi hội

-

Số chi Hội thành lập theo nghề nghiệp (theo Đề
án 24)

Chi hội

KẾT QUẢ
(2013 - 2018)
(4)


-

Chi hội theo số Hợp tác xã, Tổ hợp tác

3

TỔ HỘI

-

Tổng số tổ hội hiện nay

Tổ hội

Số tổ hội được thành lập mới
Trong đó, tổ hội thành lập mới theo Đề án 24

Tổ hội
Tổ hội

Số tổ hội giảm

Tổ hội

III

Chi hội

KIỆN TOÀN NHÂN SỰ

-

Số lượng Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân
cấp xã được kiện toàn 05 năm (2013 - 2018)

*

Một số vấn đề khác cần báo cáo ( lý do)

Người

T/M BAN CHẤP HÀNH

2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×