Tải bản đầy đủ

BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ TẶNG DANH HIỆU NÔNG DÂN SẢN XUẤT KINH DOANH GIỎI NĂM 2016

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Mẫu 03

Thạnh Lợi, ngày 13 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ TẶNG DANH HIỆU NÔNG DÂN
SẢN XUẤT, KINH DOANH GIỎI NĂM 2016
(Dành cho ND SX, KD giỏi được đề nghị khen, tặng)
I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH
- Họ tên chủ hộ: PHAN VĂN NHIỀU
- Sinh ngày, tháng, năm: ……/……/ 1966, Giới tính: Nam
- Là Thành viên của hội, đoàn thể: Hội NDVN
- Địa chỉ thường trú: Ấp 5 xã Thạnh Lợi, huyện Tháp Mười tỉnh Đồng
Tháp.
- Địa điểm sản xuất, kinh doanh: Ấp 5, xã Thạnh Lợi, huyện Tháp Mười,
tỉnh Đồng Tháp.
- Diện tích (quy mô) sản xuất: 9,5ha
- Số lao động trong hộ gia đình: 04 lao động.

- Ngành nghề sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: Sản xuất nông nghiệp, cơ

giới hóa nông nghiệp.
II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
1. Doanh thu sản xuất, kinh doanh dịch vụ:
- Tổng thu nhập của năm: (sau khi trừ chi phí) 484.000.000đồng
Trong đó:
+ Thu nhập chính: 472.000.000. đồng.
+ Thu nhập phụ: 12.000.000 đồng.
- Thu nhập bình quân nhân khẩu/năm (sau khi trừ chi phí) của năm báo
cáo thành tích: 121.000.000. đồng/năm.
2. Thành tích: (Nêu những kết quả nổi trội trong quá trình sản xuất, kinh
doanh để đạt được danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi)
Học hỏi rút kinh nghiệm từ các mô hình làm ăn có hiệu quả ở nhiều nơi.
- Hướng dẫn giúp đỡ ít nhất 11 lao động, trong đó 05 hộ khó khăn.


- Tạo việc làm được 25 lao động/năm.
- Giúp đỡ có hiệu quả 12 hộ khó khăn về vốn, vật tư, kỹ thuật.
- Hướng dẫn phổ biến kiến thức, kinh nghiệm sản xuất cho 17 lao động.
- Được công nhận gia đình văn hóa năm: 5 liền từ năm: (2012-2016).
- Đóng góp xây dựng nông thôn mới số tiền 13.000.000 đồng/năm và 42
ngày công lao động; đóng góp an sinh xã hội: 2.500.000 đồng/năm.
III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG
- Ghi rõ số, ngày, tháng, năm của Quyết định khen tặng, cơ quan ban hành
quyết định (bằng khen, giấy khen cá nhân đã được nhận).
Năm

Hình thức khen thưởng

Xác nhận của Hội Nông dân (*)
(ký, đóng dấu)

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen
thưởng; cơ quan ban hành quyết định

Thạnh Lợi, ngày 13 tháng 01 năm 2017
Chủ hộ
(ký, ghi rõ họ và tên)


Phan Văn Nhiều

Xác nhận của UBND (**)
(ký, đóng dấu)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Mẫu 03

Thạnh Lợi, ngày 13 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ TẶNG DANH HIỆU NÔNG DÂN
SẢN XUẤT, KINH DOANH GIỎI NĂM 2016
(Dành cho ND SX, KD giỏi được đề nghị khen, tặng)
I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH
- Họ tên chủ hộ: ĐOÀN VĂN TỚI
- Sinh ngày, tháng, năm: ……/……/ 1970, Giới tính: Nam
- Là Thành viên của hội, đoàn thể: Hội NDVN
- Địa chỉ thường trú: Ấp 3 xã Thạnh Lợi, huyện Tháp Mười tỉnh Đồng
Tháp.
- Địa điểm sản xuất, kinh doanh: Ấp 3, xã Thạnh Lợi, huyện Tháp Mười,
tỉnh Đồng Tháp.
- Diện tích (quy mô) sản xuất: 20ha
- Số lao động trong hộ gia đình: 05 lao động.
- Ngành nghề sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: Sản xuất nông nghiệp

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
1. Doanh thu sản xuất, kinh doanh dịch vụ:
- Tổng thu nhập của năm: (sau khi trừ chi phí) 914.000.000. đồng
Trong đó:
+ Thu nhập chính: 900.000.000. đồng.
+ Thu nhập phụ: 14.000.000 đồng.
- Thu nhập bình quân nhân khẩu/năm (sau khi trừ chi phí) của năm báo
cáo thành tích: 182.000.000.đồng/năm.
2. Thành tích: (Nêu những kết quả nổi trội trong quá trình sản xuất, kinh
doanh để đạt được danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi).
Học hỏi rút kinh nghiệm từ các mô hình làm ăn có hiệu quả.
- Hướng dẫn giúp đỡ ít nhất 15 lao động, trong đó 07 hộ khó khăn.
- Tạo việc làm được 22 lao động/năm.


- Giúp đỡ có hiệu quả 06 hộ khó khăn về vốn, vật tư, kỹ thuật.
- Hướng dẫn phổ biến kiến thức, kinh nghiệm sản xuất cho 18 lao động.
- Được công nhận gia đình văn hóa năm: 05 năm liền từ năm: (20122016)
- Đóng góp xây dựng nông thôn mới số tiền: 35.000.000 đồng/năm và 75
ngày công lao động; đóng góp an sinh xã hội: . 25.000.000 đồng/năm.
III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG
- Ghi rõ số, ngày, tháng, năm của Quyết định khen tặng, cơ quan ban hành
quyết định (bằng khen, giấy khen cá nhân đã được nhận).
Năm

Hình thức khen thưởng

Xác nhận của Hội Nông dân (*)
(ký, đóng dấu)

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen
thưởng; cơ quan ban hành quyết định

Thạnh Lợi, ngày 13 tháng 01 năm 2017
Chủ hộ
(ký, ghi rõ họ và tên)

Đoàn Văn Tới

Xác nhận của UBND (**)
(ký, đóng dấu)



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×