Tải bản đầy đủ

BÁO CÁO Hoạt động Hội và phong trào nông dân trước và sau tết

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI NÔNG DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
BCH HND XÃ THẠNH LỢI
*
Số 02 -BC/HNDX

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thạnh Lợi, ngày 20 tháng 2 năm 2018

BÁO CÁO
Hoạt động Hội và phong trào nông dân trước
từ ngày 5 tháng 2 đến ngày 20 tháng 2 năm 2018
1/- Tình hình sản xuất nông nghiệp:
- Về cây lúa: Thu hoạch Vụ Đông xuân 2250ha/4114ha, Vụ hè thu, xuống giống
1750 ha/4114ha. Tình hình dịch bệnh.
- Cây màu: Đã xuống giống 0 ha chủ yếu là 0, thu hoạch 0 ha chủ yếu dưa hấu.
- Tình hình dịch bệnh chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản trên địa bàn: Chăn nuôi
Vịt chạy đồng từ nơi khác đến 22 đàn, tổng số 32.000.000 con. Ngành Thú ý xã kiểm tra

tiêm phòng đầy đủ.
2/- Tình hình nông dân, nông thôn:
Tình hình tư tưởng nông dân, vui xuân đón tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018
đầm ấm, lành mạnh. Hạnh phúc, thực hành tiết kiệm.
3/- Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng:
Kết quả tổ chức được 05 cuộc có 272 lượt cán bộ, hội viên, nông dân tham dự.
4/- Công tác phối hợp chăm lo hội viên, nông dân nghèo, khó khăn:
- Công tác phối hợp quà, tiền 20 phần, trị giá 10.000.000 triệu đồng.
- Riêng Hội vận động quà, tiền ..............phần, trị giá.......................triệu đồng.
5- Phong trào nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh:
- Phối hợp Tuyên truyền, vận động hội, viên nông dân tham gia phong trào quần
chúng bảo vệ an ninh trật tự, phòng chống, tố giác tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, có
05 cuộc, 272 người dự.
+ Số vụ việc vi phạm TTXH, TNXH số vụ 0, đối tượng vi phạm 0
+ Trật tự ATGT số vụ 0, đối tượng vi phạm 0, TNGT, va chạm giao thông số vụ 0
người chết 0 người.
- Công tác phối hợp vận động con em tham gia nghĩa vụ quân sự: (Tình hình tư
tưởng, công tác trao lệnh nhập gọi công dân ngũ ổn định, chưa có dấu hiệu gì)
6- Một số nội dung khác: (không)
Trên đây là báo cáo hoạt động Hội và phong trào nông dân từ ngày 5 tháng 2 năm
2018, đến ngày 20 tháng 2 năm 2018 của Ban Thường vụ Hội Nông dân Thạnh Lợi./.


2
Nơi nhận:
- Hội Nông dân huyện;
- Lưu HNDX.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH
Trần Văn KyTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×