Tải bản đầy đủ

Biểu mẫu báo cáo công tác khen thưởng từ năm 2013 đến năm 2018 Hội Nông dân xã

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỘI NÔNG DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
BCH HỘI NÔNG DÂN HUYỆN, THỊ, THÀNH…….
*

…………….., ngày……..tháng……..năm 2018

TỔNG HỢP CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG CẤP NHÀ NƯỚC, TỪ NĂM 2013 – THÁNG 5/2018
Tập thể
TT
1

Hình thức khen thưởng

Cấp huyện

Cấp xã


Cá nhân
Chi Hội

Cấp huyện
Chủ tịch,
Chuyên
Phó Chủ
viên, nhân
tịch
viên

Cấp xã
Chủ tịch,
Phó Chủ
tịch

Cán bộ chi
hội

Hội viên
nông dân

Huân chương Độc lập
Hạng nhất
Hạng nhì
Hạng ba
2 Huân chương Lao động
Hạng nhất
Hạng nhì
Hạng ba
3 Cờ thi đua Chính phủ
4 Bằng khen Thủ tướng Chính phủ
5 Chiến sỹ thi đua toàn quốc
6 Hình thức khác
TỔNG CỘNG
NGƯỜI LẬP BIỂU
T/M BAN THƯỜNG VỤ
(Ký, ghi họ và tên)
(ký tên, đóng dấu)


Lưu ý: Chỉ tổng hợp những người do UBND Tỉnh trình (các trường hợp do Trung ương Hội trình tại Đại hội thi đua yêu nước năm 2015, Tôn vinh nông
dân Việt Nam xuất sắc năm 2016, Hội nghị Nông dân SXKD Giỏi năm 2017 thì không đưa vào).


HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM
HỘI NÔNG DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
BCH HỘI NÔNG DÂN HUYỆN, THỊ, THÀNH…….
*

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
…………….., ngày……..tháng……..năm 2018

TỔNG HỢP CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG CỦA UBND TỈNH TỪ NĂM 2013 – THÁNG 5/2018

Tập thể

Cá nhân
Cấp huyện

TT

Hình thức khen thưởng

1

Bằng khen của UBND Tỉnh

2

Cờ thi đua của UBND Tỉnh

3

Chiến sỹ thi đua cấp Tỉnh

4

Tập thể lao động xuất sắc

5

Bằng khen của bộ, ngành trung ương

TỔNG CỘNG
NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi họ và tên)

Cấp huyện

Cấp xã

Chi Hội

Chủ tịch,
Phó Chủ
tịch

Chuyên
viên, nhân
viên

Cấp xã
Chủ tịch,
Phó Chủ
tịch

Cán bộ chi
hội

Hội viên
nông dân

T/M BAN THƯỜNG VỤ
(ký tên, đóng dấu)


HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM
HỘI NÔNG DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
BCH HỘI NÔNG DÂN HUYỆN, THỊ, THÀNH…….
*

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
…………….., ngày……..tháng……..năm 2018

TỔNG HỢP CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG CỦA HND TỈNH, HUYỆN, XÃ TỪ NĂM 2013 – THÁNG 5/2018

Tập thể

Cá nhân
Cấp huyện

TT

Hình thức khen thưởng

1

Bằng khen của HND Tỉnh

2

Giấy khen của HND huyện

3

Giấy khen của HND xã

4

Chiến sỹ thi đua cơ sở

5

Các hình thức khen thưởng khác

TỔNG CỘNG
NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi họ và tên)

Cấp huyện

Cấp xã

Chi Hội

Chủ tịch,
Phó Chủ
tịch

Chuyên
viên, nhân
viên

Cấp xã
Chủ tịch,
Phó Chủ
tịch

Cán bộ chi
hội

Hội viên
nông dân

T/M BAN THƯỜNG VỤ
(ký tên, đóng dấu)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×