Tải bản đầy đủ

ĐỀ NGHỊ Về việc thành lập Tổ quỷ Hội nông dân ấp 5

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM
BCH HNDVN HUYỆN THÁP MƯỜI
BCH HNDVN XÃ THẠNH LỢI
*
Số: 11-ĐN/HNDX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thạnh Lợi, ngày 30 tháng 9 năm 2017

ĐỀ NGHỊ
Về việc thành lập Tổ quỷ Hội nông dân ấp 5
Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã Thạnh Lợi.
- Căn cứ biên bản cuộc họp ngày 19 tháng 9 năm 2017 xây dựng Tổ quỷ Hội
nông dân Chi Hội ấp 5.
Nhằm tạo điều kiện cho quỷ Hội nông dân hàng năm được tăng lên.
Ban Thường vụ Hội NDVN xã kính đề nghị đến Ủy ban nhân dân xã Thạnh
Lợi ra quyết định thành lập Tổ xây dựng quỷ Hội Chi Hội ấp 5, gồm các ông (bà)
có tên sau đây:
1/. Ông: Võ Văn Mạnh

Tổ trưởng.
2/. Ông: Phan Văn Được
Tổ phó. Kiêm thơ ký
3/. Ông: Trần Văn Nha
Thành viên
4/. Bà: Võ Thị Thắm
Thành viên
5/. Bà: Hồ Thị Năm
Thành viên
6/. Ông: Nguyễn Văn Lâm
Thành viên
7/. Ông: Trang Thành Tài
Thành viên
8/. Ông: Nguyễn Văn Bé Ba
Thành viên
9/. Ông: Dương Kim Tài
Thành viên
10/. Ông: Nguyễn Ngọc Điệp
Thành viên
Rất mong Ủy ban nhân dân xã Thạnh Lợi sớm ra quyết định Tổ xây dựng quỷ
HộiChi Hội ấp 5, để hoạt động hoàn thành nhiệm vụ được giao./.
Nơi nhận:
- như trên;
- lưu Vp.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH

Trần Văn Ky


HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM
BCH HNDVN HUYỆN THÁP MƯỜI
BCH HNDVN XÃ THẠNH LỢI
CHI HỘI ÂP 5
*
Số: - QC/HND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Ấp 5, ngày 19 tháng 9 năm 2017

QUY CHẾ
Hoạt động Tổ xây dựng quỷ Hội
- Căn cứ biên bản cuộc họp ngày 19 tháng 9 năm 2017 xây dựng Tổ hùn vốn
xoay vòng Chi Hội ấp 5.
- Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương Chi Hội ấp 5 họp mặt hội viên
bàn bạc thành lập Tổ xây dựng quỷ Hội Chi Hội ấp 5. Tổ gồm 10 thành viên, sau
khi thành lập tổ các thành viên thống nhất bầu ra Tổ trưởng, tổ phó, thư ký đề ra
nội dung quy chế như sau:
Mổi thành viên gây quỷ là 2.000.000đ (Hai triệu đồng). Tổng số vốn 10
thành viên là: 20.000.000đ.
Tổ trưởng: Ông: Võ Văn Mạnh, chịu trách nhiệm sinh hoạt điều động nguồn
vốn gây quỷ đúng theo quy định.
Tổ phó, kiêm thơ ký Ông: Phan Văn Được, cùng với tổ trưởng chịu trách
góp vốn để gây quỷ và chịu trách nhiệm mở sổ ghi chép rỏ ràng hàng năm có tiền
mặt quản lý chặt chẻ, khi cần cấp trên kiềm tra (nếu có).
Giúp đở cho hộ nghèo (nếu có).
- Quy chế này thông qua cùng các thành viên trong tổ được nghe thống nhất
theo nội dung trên. Trong quá trình hoạt động nếu có gì thay đổi, các thành viên
họp mặt bàn bạc thống nhất bổ sung. Đồng thời thực hiện đúng quy chế này./.
Nơi nhận:
T/M. TỔ HÙN VỐN XOAY VÒNG
- HND xã;
- Các thành viên;
- lưu.

TỔ TRƯỞNG

Võ Văn Mạnh


ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ THẠNH LỢI
Số:

/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thạnh Lợi, ngày

tháng

năm 2017

QUY ẾT ĐỊNH
V/v thành lập Tổ xây dựng quỷ Hội Chi Hội nông dân ấp 5
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THẠNH LỢI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Xét đề nghị số 11 ngày 30 tháng 9 năm 2017 của Hội NDVN xã Thạnh Lợi,
về việc đề nghị ra quyết định thành lập Tổ xây dựng quỷ Hội Chi Hội ấp 5;
Theo đề nghị của cán bộ nội vụ xã,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Tổ xây dựng quỷ Hội Chi Hội ấp 5, gồm các ông, (bà) sau
đây:
1. Ông Võ Văn Mạnh, Tổ trưởng;
2. Ông Phan Văn Được, Tổ phó;
3. Ông Trần Văn Nha, Thành viên;
4. Ông Nguyễn Văn Lâm, Thành viên;
5. Bà Hồ Thị Năm, Thành viên;
6. Ông Dương Kim Tài, Thành viên;
7. Ông Nguyễn Ngọc Điệp, Thành viên;
8. Ông Trang Thành Tài,Thành viên;
9. Ông Phạm Văn Bé Ba, Thành viên;
10. Bà Võ Thị Thắm, Thành viên.
Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ:
Tổ xây dựng quỷ Hội phải đảm bảo hoạt động tốt trong suốt thời gian quản lý
tiền mặt, thực hiện đúng quy chế của tổ đề ra, đồng thời vận động nhiều hội viên
tham gia để gây quỷ.
Điều 3. Công chức Văn phòng - Thống kê, cán bộ nội vụ, Hội nông dân xã và
các ông, (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH


HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM
BCH HNDVN HUYỆN THÁP MƯỜI
BCH HNDVN XÃ THẠNH LỢI
CHI HỘI ÂP 5
*
Số: - BB/HND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Ấp 5, ngày 19 tháng 9 năm 2017

BIÊN BẢN
Họp thành lập Tổ xây dựng quỷ Hội Chi Hội ấp 5
- Thời điểm: Lúc 10h 35 phút, ngày 19 tháng 9 năm 2017.
- Địa điểm: Tại nhà Ông Phan Văn Nhiều ấp 5.
- Thành phần:
1/. Ông: Bùi Công Tấn
P.CT.Hội NDVN xã TL.
2/. Ông: Võ Văn Mạnh
Trưởng ấp 5.
3/. Ông: Hoàng Đình Bắc
Chi Hội trưởng.
Cùng có mặt 10 thành viên tham dự cuộc họp.
• Chủ trì: Hoàng Đình Bắc
• Thơ ký: Nguyễn Văn Út
NỘI DUNG
1/. Thông qua chương trình làm việc. (Bắc).
2/. Thông qua ý nghĩa - Mục đích việc thành lập Tổ xây dựng quỷ Hội (Tấn).
3/. Gợi ý thảo luận: (Tấn).
4/.Thảo luận: (Tập thể).
Thống nhất như sau:
- Thành lập Tổ xây dựng quỷ Hội, quản lý tiền mặt, ghi chép rỏ ràng, mở sổ
theo dỏi, có kiểm tra định kỳ hàng quí, năm, báo cáo công khai cho tập thể biết
đúng theo quy định, số tiền huy động trong tổ.
- Chi, xuất tiền sử dụng đúng mục đích, bàn bạc được thành viên tổ thống
nhất.
- Tổ xây dựng quỷ Hội thống nhất bầu 02 thành viên, gồm 01 tổ trưởng, 01
tổ phó, kiêm thơ ký.
1/. Ông: Võ Văn Mạnh
Tổ trưởng
2/. Ông: Phan Văn Được
Tổ phó, kiêm thơ ký
- Tập thể thống nhất Ông: Mạnh Tổ trưởng; Ông: Được Tổ phó, kiêm Thơ
ký.
- Tổ xây dựng quỷ Hội Chi Hội Ấp 5, thực hiện theo quy chế đề ra.
- Tập thể thống nhất 100%.


Danh sách gồm 10 thành viên. (Số tiền ký gởi gây quỷ Hội).(Người gởi ký tên
1/. Ông: Võ Văn Mạnh
2.000.000đ
………………………….
2/. Ông: Phan Văn Được
2.000.000đ
…………………………
3/. Ông: Nguyễn Văn Lâm
2.000.000đ
………………………….
4/. Bà: Võ Thị Thắm
2.000.000đ
………………………….
5/. Ông: Nguyễn Ngọc Điệp
2.000.000đ
…………………………
6/. Ông: Trang Thành Tài
2.000.000đ
………………………….
7/. Ông: Nguyễn Văn Bé Ba
2.000.000đ
………………………….
8/. Ông: Dương Kim Tài
2.000.000đ
………………………….
9/. Bà: Hồ Thị Năm
2.000.000đ
………………………….
10/. Ông: Trần Văn Nha
2.000.000đ
………………………….
Tổng số tiền 10 thành viên gây quỷ Hội là: 20.000.000đ (Hai mươi triệu
đồng).
5/. Đề nghị Hội NDVN và UBND xã Thạnh Lợi chuẩn y ra quyết định, để đũ
pháp nhân hoạt động của tổ.
Biên bản kết thúc lúc 11h 10 phút cùng ngày có thông qua cho tập thể nghe
thống nhất theo nội dung trên.
Chủ trì
Thơ ký
Hoàng Đình Bắc
Các ngành hữu quan

Nguyễn Văn Út
Đại diện tổ

Bùi Công Tấn

Phan Văn Được

Võ Văn MạnhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×