Tải bản đầy đủ

ĐỀ NGHỊ thành lập mô hình Tổ Sản xuất giống nông hộ Chi Hội nông dân ấp 4

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM
BCH HNDVN HUYỆN THÁP MƯỜI
BCH HNDVN XÃ THẠNH LỢI
*
Số: 04-ĐN/HNDX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thạnh Lợi, ngày 20 tháng 5 năm 2018

Về việc thành lập mô hình Tổ Sản xuất
giống nông hộ Chi Hội nông dân ấp 4

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã Thạnh Lợi.
- Căn cứ biên bản cuộc họp ngày 20 tháng 5 năm 2018 xây dựng mô hình Tổ
sản xuất giống nông hộ Chi Hội nông dân ấp 4.
Nhằm tạo điều kiện cho các hộ làm ăn trao đổi rút kinh nghiệm học tập lẩn
nhau trong phát triển kinh tế gia đình.
Ban Thường vụ Hội NDVN xã kính đề nghị đến Ủy ban nhân dân xã Thạnh
Lợi ra quyết định thành lập mô hình Tổ sản xuất giống nông hộ Chi Hội nông dân

ấp 4, gồm các ông (bà) có tên sau đây:
1/. Ông: Phạm Văn Hùng
Tổ trưởng.
2/. Bà: Bùi Thị Thông
Tổ phó.
3/. Ông: Nguyễn Trường An
Thành viên
4/. Ông: Trịnh Văn Tuấn
Thành viên
5/. Ông: Nguyễn Văn Cương
Thành viên
6/. Ông: Lê Chiêu Sa
Thành viên
7/. Ông: Phạm Văn Dũng
Thành viên
8/. Ông: Nguyễn Văn Kìa
Thành viên
9/. Ông: Nguyễn Văn Hường
Thành viên
10/. Ông: Bùi Văn Nhanh
Thành viên
11/. Ông: Bùi Thanh Vũ
Thành viên
12/. Bà: Bùi Thị Huệ
Thành viên
13/. Bùi Văn Thơm
Thành viên
14/. Ông: Nguyễn Thanh Xuân
Thành viên
15/. Ông: Huỳnh Thanh Phong
Thành viên
16/. Ông: Đặng Văn Hùng
Thành viên
17/. Ông: Nguyễn Minh Liêm
Thành viên
18/. Bà: Nguyễn Thị Ngọc Tuyết
Thành viên
19/. Bà: Nguyễn Thị Kim Mạnh
Thành viên20/. Ông: Bùi Hữu Đạt
Thành viên
21/. Ông: Bùi Văn Qui
Thành Viên
22/. Ông: Huỳnh Văn Đồng
Thành viên.
23/. Ông: Trần Văn Hùng
Thành viên.
24/. Ông: Nguyễn Hoàng Dũng
Thành viên.
Rất mong Ủy ban nhân dân xã Thạnh Lợi sớm ra quyết định Tổ sản xuất giống
nông hộ Chi Hội ấp 4, để hoạt động hoàn thành nhiệm vụ được giao./.
Nơi nhận:
- như trên;
- lưu Vp.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Đức


HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM
BCH HNDVN HUYỆN THÁP MƯỜI
BCH HNDVN XÃ THẠNH LỢI
CHI HỘI ÂP 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thạnh Lợi, ngày 20 tháng 5 năm 2018

Số: - QC/HND

QUY CHẾ
Hoạt động mô hình xây dựng tổ sản xuất giống nông hộ Chi Hội ấp 4
- Căn cứ biên bản cuộc họp ngày 20 tháng 5 năm 2018 xây dựng Tổ sản xuất
giống nông hộ Chi Hội nông dân ấp 4.
- Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương Chi Hội nông dân ấp 4 họp
mặt hội viên bàn bạc thành lập mô hình Tổ sản xuất giống nông hộ Chi Hội ấp 4.
Tổ gồm 24 thành viên, sau khi thành lập tổ các thành viên thống nhất bầu ra Tổ
trưởng, tổ phó, đề ra nội dung quy chế như sau:
Mổi thành viên có trách nhiệm bảo quản tài sản chung, vệ sinh đồng ruộng,
xuống giống theo lịch thời vụ từng thành viên, trao đổi học tập rút kinh nghiệm lẩn
nhau trong việc sản xuất giống nông hộ.
Tổ trưởng: Ông: Phạm Văn Hùng, chịu trách nhiệm sinh hoạt tổ đúng theo
quy định, cần có kế hoạch cụ thể cho từng thành viên, trong việc nhắc nhở nhau
chăm sóc cây lúa theo từng vụ.
Tổ phó: Bà: Bùi Thị Thông, cùng với tổ trưởng chịu trách nhiệm đôn đốc,
nhắc từng thành viên trong tổ vệ sinh đồng ruộng, sử dụng thuốc hóa học vừa phải
theo hướng dẩn cán bộ kỷ thuật Công ty Tập đoàn Lộc trời.
- Quy chế này thông qua cùng các thành viên trong tổ được nghe thống nhất
theo nội dung trên. Trong quá trình sản xuất nếu có gì thay đổi, các thành viên họp
mặt bàn bạc thống nhất bổ sung. Đồng thời thực hiện đúng quy chế này./.
Nơi nhận:
T/M. TỔ SẢN XUẤT GIỐNG NÔNG HỘ
- HND xã;
- Các thành viên;
- Lưu.

TỔ TRƯỞNG

Phạm Văn Hùng


ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ THẠNH LỢI
Số:

/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thạnh Lợi, ngày

tháng

năm 2018

QUY ẾT ĐỊNH
V/v thành lập Tổ sản xuất giống nông hộ Chi Hội nông dân ấp 4
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THẠNH LỢI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Xét đề nghị số 04 ngày 20 tháng 5 năm 2018 của Hội NDVN xã Thạnh Lợi,
về việc đề nghị ra quyết định thành lập Tổ sản xuất giống nông hộ Chi Hội nông
dân ấp 4;
Theo đề nghị của cán bộ nội vụ xã,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Tổ sản xuất giống nông hộ Chi Hội nông dân ấp 4, gồm các
ông, (bà) sau đây:
1. Ông Phạm Văn Hùng, Tổ trưởng;
2. Ông Bùi Thị Thông, Tổ phó;
3. Ông Nguyễn Trường An, Thành viên;
4. Ông Trịnh Văn Tuấn, Thành viên;
5. Ông Nguyễn Văn Cương, Thành viên;
6. Ông Lê Chiêu Sa, Thành viên;
7. Ông Phạm Văn Dũng,Thành viên;
8. Ông Nguyễn Văn Kìa, Thành viên;
9. Ông Nguyễn Văn Hường, Thành viên;
10. Ông Bùi Văn Nhanh, Thành viên;
11. Ông Bùi Thanh Vũ, Thành viên;
12. Bà Bùi Thị Huệ, Thành viên;
13. Bùi Văn Thơm, Thành viên;


14. Ông Nguyễn Thanh Xuân, thành viên;
15. Ông Huỳnh Thanh Phong,Thành viên;
16. Ông Đặng Văn Hùng,Thành viên;
17. Ông Nguyễn Minh Liêm, Thành viên;
18. Bà Nguyễn Thị Ngọc Tuyết, thành viên;
19. Bà Nguyễn Thị Kim Mạnh,Thành viên;
20. Ông Bùi Hữu Đạt,Thành viên;
21. Ông Bùi Văn Qui, Thành viên;
22. Ông Huỳnh Văn Đông, Thành viên;
23. Ông Trần Văn Hùng, Thành viên;
24. Ông Nguyễn Hoàng Dũng, Thành viên.
Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ:
Tổ sản xuất giống nông hộ ấp 4 đảm bảo hoạt động tốt trong suốt thời gian
hợp đồng với Công ty tập đoàn Lộc trời, thực hiện đúng quy chế của tổ đề ra.
Điều 3. Công chức Văn phòng-Thống kê, cán bộ nội vụ, Hội nông dân xã và
các ông, (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH


HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM
BCH HNDVN HUYỆN THÁP MƯỜI
BCH HNDVN XÃ THẠNH LỢI
CHI HỘI ÂP 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Ấp 4, ngày 20 tháng 5 năm 2018

Số: - BB/HND

BIÊN BẢN
Họp thành lập tổ sản xuất giống nông hộ Chi Hội nông dân ấp 4
- Thời điểm: Lúc 8h 35 phút, ngày 20 tháng 5 năm 2018.
- Địa điểm: Tại trụ sở BND ấp 4.
- Thành phần:
1/. Ông: Bùi Công Tấn
P.CT.Hội NDVN xã TL.
2/. Ông: Nguyễn Văn Trung
Bí thư Chi bộ ấp 4.
3/. Ông: Lâm Sơn Thì
Chi Hội trưởng.
4/. Ông: Trương Văn Trưởng
Chi Hội phó
Cùng có mặt 24 hộ dân Tổ sản xuất giống nông hộ ấp 4 xã Thạnh Lợi tham
dự cuộc họp.
 Chủ trì: Lâm Sơn Thì
 Thơ ký: Trương Văn Trưởng
NỘI DUNG
1/. Thông qua chương trình làm việc. (Thì).
2/. Thông qua ý nghĩa - Mục đích việc thành lập tổ sản xuất giống nông hộ
ấp 4.(Tấn).
3/. Gợi ý thảo luận: (Tấn).
4/.Thảo luận: (Tập thể).
Thống nhất như sau:
- Thành lập tổ sản xuất giống nông hộ ấp 4 gồm 24 thành viên, học tập lẩn
nhau trao đổi rút kinh nghiệm trong phát triển sản xuất.
- Hợp đồng với công ty tập đoàn Lộc trời theo từng vụ. (Có văn bản hợp
đồng kèm theo).
- Bầu tổ sản xuất giống nông hộ:
- Tổ sản xuất giống nông hộ Chi Hội Ấp 4, gồm 24 thành viên .
1/. Ông: Phạm Văn Hùng
Tổ trưởng.
Diện tích:
2/. Bà: Bùi Thị Thông
Tổ phó.
//
: 3ha
3/. Ông: Nguyễn Trường An
Thành viên
//
: 2ha


4/. Ông: Trịnh Văn Tuấn
5/. Ông: Nguyễn Văn Cương
6/. Ông: Lê Chiêu Sa
7/. Ông: Phạm Văn Dũng
8/. Ông: Nguyễn Văn Kìa
9/. Ông: Nguyễn Văn Hường
10/. Ông: Bùi Văn Nhanh
11/. Ông: Bùi Thanh Vũ
12/. Bà: Bùi Thị Huệ
13/. Ông: Bùi Văn Thơm
14/. Ông: Nguyễn Thanh Xuân
15/. Ông: Huỳnh Thanh Phong
16/. Ông: Đặng Văn Hùng
17/. Ông: Nguyễn Minh Liêm
18/. Bà: Nguyễn Thị Ngọc Tuyết
19/. Bà: Nguyễn Thị Kim Mạnh
20/. Ông: Bùi Hữu Đạt
21/. Ông: Bùi Văn Qui
22/. Ông: Huỳnh Văn Đồng
23/. Ông: Trần Văn Hùng
24/. Ông: Nguyễn Hoàng Dũng

Thành viên
//
: 6ha
Thành viên
//
: 1ha
Thành viên
// : 1ha
Thành viên
// : 2ha
Thành viên
//
: 2ha
Thành viên
//
: 2,5ha
Thành viên
//
: 1,5ha
Thành viên
//
: 3,2ha
Thành viên
//
: 1,7ha
Thành viên
// : 1,7ha
Thành viên
//
: 6,3ha
Thành viên
// : 3ha
Thành viên
// : 4,7ha
Thành viên
// : 2ha
Thành viên
//
: 2,3ha
Thành viên
//
: 11,2ha
Thành viên
// : 6ha
Thành viên
//
: 5,5ha
Thành viên
//
: 1ha
Thành viên
//
: 3 ha
Thành viên
//
: 1,7ha
Tổng cộng: 74,3ha
- Tập thể thống nhất Ông: Hùng, Tổ trưởng; Bà: Thông Tổ phó.
- Tập thể thống nhất 100%.
5/. Đề nghị Hội NDVN và UBND xã Thạnh Lợi chuẩn y ra quyết định, để
xây dựng tổ cho phù hợp.
Biên bản kết thúc lúc 10h 10 phút cùng ngày có thông qua cho tập thể nghe
thống nhất theo nội dung trên.
Chủ trì
Thơ ký

Lâm Sơn Thì
Các ngành hữu quan
Bùi Công Tấn

Trương Văn Trưởng
Đại diện tổ
Phạm Văn Hùng


Nguyễn Văn TrungTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×