Tải bản đầy đủ

ĐỀ NGHỊ Về việc thành lập Tổ hùn vốn cất nhà Chi Hội ấp 2

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM
BCH HNDVN HUYỆN THÁP MƯỜI
BCH HNDVN XÃ THẠNH LỢI
*
Số: 09-ĐN/HNDX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thạnh Lợi, ngày 24 tháng 9 năm 2017

ĐỀ NGHỊ
Về việc thành lập Tổ hùn vốn cất nhà Chi Hội ấp 2
Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã Thạnh Lợi.
- Căn cứ biên bản cuộc họp ngày 20 tháng 8 năm 2017 xây dựng mô hình Tổ
hùn vốn cất nhà xoay vòng Chi Hội ấp 2.
Nhằm tạo điều kiện cho các hộ dân có nhà ở ổn định an cư lập nghiệp phát
triển kinh tế gia đình.
Ban Thường vụ Hội NDVN xã kính đề nghị đến Ủy ban nhân dân xã Thạnh
Lợi ra quyết định thành lập mô hình Tổ hùn vốn cất nhà xoay vòng Chi Hội ấp 2,
gồm các ông (bà) có tên sau đây:

1/. Ông: Văn Đình Nữa
Tổ trưởng.
2/. Ông: Nguyễn Văn Lập
Tổ phó.
3/. Ông: Đinh Bá Khâm
Thành viên
4/. Ông: Đinh Hồng Lĩnh
Thành viên
Rất mong Ủy ban nhân dân xã Thạnh Lợi sớm ra quyết định Tổ hùn vốn cất
nhà xoay vòng Chi Hội ấp 2, để hoạt động hoàn thành nhiệm vụ được giao./.
Nơi nhận:
- như trên;
- lưu Vp.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH

Trần Văn Ky


HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM
BCH HNDVN HUYỆN THÁP MƯỜI
BCH HNDVN XÃ THẠNH LỢI
CHI HỘI ÂP 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thạnh Lợi, ngày 20 tháng 9 năm 2017

Số: - QC/HND

QUY CHẾ
Hoạt động mô hình xây dựng Tổ hùn vốn cất nhà xoay vòng Chi Hội ấp 2
- Căn cứ biên bản cuộc họp ngày 20 tháng 8 năm 2017 xây dựng Tổ hùn vốn
cất nhà xoay vòng Chi Hội ấp 2.
- Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương Chi Hội ấp 2 họp mặt hội viên
bàn bạc thành lập mô hình Tổ hùn vốn cất nhà xoay vòng Chi Hội ấp 2. Tổ gồm 04
thành viên, sau khi thành lập tổ các thành viên thống nhất bầu ra Tổ trưởng, tổ phó,
đề ra nội dung quy chế như sau:


Mổi thành viên có trách nhiệm bảo quản tài sản chung của gia đình, đồng
thời hùn vốn theo đúng định kỳ thỏa thuận giữa 04 thành viên thống nhất có biên
bản họp tổ kèm theo.
Tổ trưởng: Ông: Văn Đình Nữa, chịu trách nhiệm sinh hoạt tổ đúng theo quy
định, cần có kế hoạch cụ thể cho từng thành viên, trong việc nhắc nhở nhau hùn
vốn đúng quy định.
Tổ phó: Ông: Nguyễn Văn Lập, cùng với tổ trưởng chịu trách nhiệm đôn
đốc, nhắc từng thành viên sử dụng vốn cất nhà đúng mục đích.
- Quy chế này thông qua cùng các thành viên trong tổ được nghe thống nhất
theo nội dung trên. Trong quá trình thực hiện nếu có gì thay đổi, các thành viên họp
mặt bàn bạc thống nhất bổ sung. Đồng thời thực hiện đúng quy chế này./.
Nơi nhận:
T/M. TỔ HÙN VỐN CẤT NHÀ
- HND xã;
- Các thành viên;
- Lưu.

TỔ TRƯỞNG

Văn Đình Nữa


ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ THẠNH LỢI
Số:

/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thạnh Lợi, ngày

tháng

năm 2017

QUY ẾT ĐỊNH
V/v thành lập Tổ hùn vốn cất nhà Chi Hội nông dân ấp 2
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THẠNH LỢI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Xét đề nghị số 09 ngày 24 tháng 9 năm 2017 của Hội NDVN xã Thạnh Lợi,
về việc đề nghị ra quyết định thành lập Tổ hùn vốn cất nhà Chi Hội ấp 2;
Theo đề nghị của cán bộ nội vụ xã,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Tổ hùn vốn cất nhà Chi Hội ấp 2, gồm các ông, (bà) sau
đây:
1. Ông Văn Đình Nữa, Tổ trưởng;
2. Ông Nguyễn Văn Lập, Tổ phó;
3. Ông Đinh Bá Khăm, Thành viên;
4. Ông Đinh Hồng Lĩnh, Thành viên.
Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ:
Tổ hùn vốn cất nhà Chi Hội ấp 2 đảm bảo hoạt động tốt trong suốt thời gian
hùn vốn cất nhà, thực hiện đúng quy chế của tổ đề ra.
Điều 3. Công chức Văn phòng-Thống kê, cán bộ nội vụ, Hội nông dân xã và
các ông, (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH


HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM
BCH HNDVN HUYỆN THÁP MƯỜI
BCH HNDVN XÃ THẠNH LỢI
CHI HỘI ÂP 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Ấp 2, ngày 20 tháng 8 năm 2017

Số: - BB/HND

BIÊN BẢN
Họp thành lập tổ hùn vốn cất nhà Chi Hội ấp 2.
- Thời điểm: Lúc 8h 25 phút, ngày 20 tháng 8 năm 2017.
- Địa điểm: Tại trụ Nhà Văn Hóa ấp 2.
- Thành phần:
1/. Ông: Bùi Công Tấn
P.CT.Hội NDVN xã TL.
2/. Ông: Lê Văn Hiếu
P.Trưởng ấp 2.
3/. Ông: Hồ Văn Thôi
Chi Hội trưởng.
4/. Ông: Nguyễn Văn Hậu
Chi Hội phó
Cùng có mặt 04 hộ dân Tổ hùn vốn cất nhà xoay vòng Chi Hội ấp 2 xã Thạnh
Lợị tham dự cuộc họp.
• Chủ trì: Hồ Văn Thôi
• Thơ ký: Nguyễn Văn Hậu
NỘI DUNG
1/. Thông qua chương trình làm việc. (Thôi).
2/. Thông qua ý nghĩa - Mục đích việc thành lập tổ hùn vốn cất nhà xoay
vòng ấp 2.(Tấn).
3/. Gợi ý thảo luận: (Tấn).
4/.Thảo luận: (Tập thể).
Thống nhất như sau:
- Thành lập tổ hùn vốn cất nhà xoay vòng ấp 2 gồm 04 thành viên, nhằm an
cư lập nghiệp trong phát triển kinh tế gia đình.
- Hợp đồng thống nhất mổi thành viên hùn vốn bằng 20 bao xi mămg. Vốn
tự có mổi thành viên là: 200.000.000đ để xây dựng nhà.
- Bầu tổ hùn vốn cất nhà:
- Tổ hùn vốn cất nhà Chi Hội Ấp 2, gồm 04 thành viên .
1/. Ông: Văn Đình Nữa
Tổ trưởng.
2/. Ông: Nguyễn Văn Lập
Tổ phó.
3/. Ông: Đinh Bá Khăm
Thành viên


4/. Ông: Đinh Hồng Lĩnh
Thành viên
- Tập thể thống nhất Ông: Nữa, Tổ trưởng; Ông: Lập Tổ phó.
- Tập thể thống nhất 100%.
5/. Đề nghị Hội NDVN và UBND xã Thạnh Lợi chuẩn y ra quyết định, để
xây dựng tổ cho phù hợp.
Biên bản kết thúc lúc 10h 15 phút cùng ngày có thông qua cho tập thể nghe
thống nhất theo nội dung trên.
Chủ trì
Thơ ký

Hồ Văn Thôi
Các ngành hữu quan
Bùi Công Tấn
Lê Văn Hiếu

Nguyễn Văn Hậu
Đại diện tổ
Văn Đình NữaTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×