Tải bản đầy đủ

ĐỀ NGHỊ Về việc thành lập mô hình Tổ hợp tác tư vấn, hỗ trợ nông dân đầu tư vật tư nông nghiệp và sử dụng thuốc Bảo vệ thực vật Chi Hội nông dân ấp 1

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BCH HNDVN HUYỆN THÁP MƯỜI
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BCH HNDVN XÃ THẠNH LỢI
*
Thạnh lợi, ngày 15 tháng 5 năm 2018
Số: 03-ĐN/HNDX
Về việc thành lập mô hình Tổ hợp tác tư
vấn, hỗ trợ nông dân đầu tư vật tư nông
nghiệp và sử dụng thuốc Bảo vệ thực vật Chi
Hội nông dân ấp 1

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã Thạnh Lợi.
- Căn cứ biên bản cuộc họp ngày 15 tháng 5 năm 2018 xây dựng mô hình
Tổ hợp tác Tư vấn, hỗ trợ nông dân đầu tư Vật tư nông nghiệp và sử dụng thuốc
Bảo vệ thực vật của Chi Hội nông dân ấp 1.
Nhằm tạo điều kiện tư vấn, hỗ trợ khoa học kỷ thuật cho nông dân trong sản
xuất, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình cho hội viên nông dân.
Ban Thường vụ Hội NDVN xã kính đề nghị đến Ủy ban nhân dân xã Thạnh
Lợi ra quyết định thành lập mô hình Tổ hợp tác Tư vấn, hỗ trợ nông dân đầu tư

Vật tư nông nghiệp và sử dụng thuốc Bảo vệ thực vật Chi Hội nông dân ấp 1,
gồm các ông (bà) có tên sau đây:
1/. Ông: Nguyễn Hồng Thảo
Tổ trưởng.
2/. Ông: Lê Ngọc Tới
Tổ phó.
3/. Ông: Phan Văn Nhiều
Thư ký.
4/. Ông: Huỳnh Quốc Ninh
Thành viên.
Rất mong Ủy ban nhân dân xã Thạnh Lợi sớm ra quyết định Tổ hợp tác Tư
vấn, hỗ trợ nông dân đầu tư Vật tư nông nghiệp và sử dụng thuốc Bảo vệ thực
vật của Chi Hội nông dân ấp 1, để đủ pháp nhân hoạt động hoàn thành tốt nhiệm
vụ./.
Nơi nhận:
- như trên;
- lưu Vp.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Đức


HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BCH HNDVN HUYỆN THÁP MƯỜI
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BCH HNDVN XÃ THẠNH LỢI
CHI HỘI ND ÂP 1
Thạnh lợi, ngày 15 tháng 5 năm 2018
*
Số: - QC/HND

QUY CHẾ
Hoạt động mô hình tổ hợp tác Tư vấn, hỗ trợ nông dân
đầu tư Vật tư nông nghiệp và sử dụng thuốc Bảo vệ thực vật
của Chi Hội nông dân ấp 1
- Căn cứ biên bản cuộc họp ngày 15 tháng 5 năm 2018 xây dựng Tổ hợp
tác Tư vấn, hỗ trợ nông dân đầu tư Vật tư nông nghiệp và sử dụng thuốc Bảo vệ


thực vật của Chi Hội nông dân ấp 1.
- Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương Chi Hội ấp 1 họp mặt hội
viên bàn bạc thành lập mô hình Tổ hợp tác Tư vấn, hỗ trợ nông dân đầu tư Vật tư
nông nghiệp và sử dụng thuốc Bảo vệ thực vật của Chi Hội nông dân ấp1. Tổ
gồm 04 thành viên, sau khi thành lập tổ các thành viên thống nhất bầu ra Tổ
trưởng, tổ phó, thư ký đề ra nội dung quy chế như sau:
Mổi thành viên có trách nhiệm tư vấn, hỗ trợ cho hội viên, nông dân đầu
tư Vật tư nông nghiệp và sử dụng thuốc Bảo vệ thực vật đảm bảo an toàn trong
lao động sản xuất.
Tổ trưởng: Ông: Nguyễn Hồng Thảo, chịu trách nhiệm sinh hoạt tổ đúng
theo quy định, cần có kế hoạch cụ thể cho từng thành viên, trong việc tư vấn mua
bán, trao đổi VTNN và sử dụng thuốc BVTV tránh hàng dã, hàng kém chất
lượng, hàng quá hạn sử dụng …
Tổ phó: Ông: Lê Ngọc Tới, cùng với tổ trưởng và thư ký chịu trách nhiệm
đôn đốc, nhắc nhỡ tư vấn, hỗ trợ cho hội viên, nông dân sử dụng phân bón và
thuốc BVTV đúng liều lượng, bảo vệ môi trường.
Thư ký: Ông: Phan Văn Nhiều, chịu trách nhiệm ghi chép rỏ ràng về nội
dung tư vấn, sử dụng phân bón và sử dụng thuốc BVTV.
- Quy chế này thông qua các thành viên trong tổ được nghe thống nhất
theo nội dung trên. Trong quá trình hoạt động nếu có gì thay đổi, các thành viên
họp mặt bàn bạc thống nhất bổ sung. Đồng thời thực hiện đúng quy chế này./.
Nơi nhận:
T/M. TỔ TƯ VẤN & HỖ TRỢ
- HND xã;
- Các thành viên;
- lưu.

TỔ TRƯỞNG

Nguyễn Hồng Thảo


ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ THẠNH LỢI
Số: /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thạnh Lợi, ngày

tháng

năm 2018

QUY ẾT ĐỊNH
V/v thành lập mô hình tổ hợp tác Tư vấn, hỗ trợ nông dân
đầu tư Vật tư nông nghiệp và sử dụng thuốc Bảo vệ thực vật
của Chi Hội nông dân ấp 1
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THẠNH LỢI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Xét đề nghị số 03 ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Hội NDVN xã Thạnh Lợi,
về việc đề nghị ra quyết định thành lập Tổ hợp tác Tư vấn, hỗ trợ nông dân đầu
tư Vật tư nông nghiệp và sử dụng thuốc Bảo vệ thực vật của Chi Hội nông dân
ấp 1;
Theo đề nghị của cán bộ nội vụ xã,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Tổ hợp tác Tư vấn, hỗ trợ nông dân đầu tư Vật tư nông
nghiệp và sử dụng thuốc Bảo vệ thực vật của Chi Hội nông dân ấp 1, gồm các
ông, (bà) sau đây:
1. Ông Nguyễn Hồng Thảo, Tổ trưởng;
2. Ông Lê Ngọc Tới, Tổ phó;
3. Ông Phan Văn Nhiều, Thư ký;
4. Ông Huỳnh Quốc, Ninh, Thành viên.
.
Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ:
Tổ hợp tác Tư vấn, hỗ trợ nông dân đầu tư Vật tư nông nghiệp và sử dụng
thuốc Bảo vệ thực vật của Chi Hội nông dân ấp 1, đảm bảo hoạt động tốt trong
thời gian tư vấn, hỗ trợ nông dân dân đầu tư VTNN và sử dụng thuốc BVTV
theo quy định.
Điều 3. Công chức Văn phòng-Thống kê, cán bộ nội vụ, Hội nông dân xã
và các ông, (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH


HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BCH HNDVN HUYỆN THÁP MƯỜI
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BCH HNDVN XÃ THẠNH LỢI
CHI HỘI ND ÂP 1
Ấp 1, ngày 14 tháng 5 năm 2018
*
Số: - BB/HND

BIÊN BẢN
Họp thành lập tổ hợp tác Tư vấn, hỗ trợ nông dân
đầu tư Vật tư nông nghiệp và sử dụng thuốc Bảo vệ thực vật
của Chi Hội nông dân ấp 1
- Thời điểm: Lúc 8h 35 phút, ngày 15 tháng 5 năm 2018.
- Địa điểm: Tại trụ sở BND ấp 1.
- Thành phần:
1/. Ông: Bùi Công Tấn
P.CT.Hội NDVN xã TL.
2/. Ông: Nguyễn Thanh Hùng Bí thư Chi bộ - Trưởng ấp 1.
3/. Ông: Võ Văn Hợp
Chi Hội trưởng.
4/. Ông: Nguyễn Ngọc Thơ Chi Hội phó.
Cùng có mặt 04 Đại lý VTNN ấp 1 tham dự cuộc họp.
1/.Ông: Nguyễn Hồng Thảo
2/. Ông: Lê Ngọc Tới.
3/. Ông: Phan Văn Nhiều.
4/. Ông:
 Chủ trì: Võ Văn Hợp
 Thơ ký: Nguyễn Ngọc Thơ
NỘI DUNG
1/. Thông qua chương trình làm việc. (Hợp).
2/. Thông qua ý nghĩa - Mục đích việc thành lập tổ hợp tác tư vấn, hỗ trợ
nông dân đầu tư Vật tư nông nghiệp và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.(Tấn).
3/. Gợi ý thảo luận: (Tấn).
4/.Thảo luận: (Tập thể).
Thống nhất như sau:
Thành lập tổ hợp tác tư vấn, hỗ trợ nông dân đầu tư Vật tư nông nghiệp và
sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, Chi Hội nông dân Ấp 1. Nhằm tư vấn, hỗ trợ cho
nông dân trong phục vụ sản xuất nông nghiệp các vụ lúa trong năm.


Tổ hợp tác tư vấn, hỗ trợ nông dân đầu tư Vật tư nông nghiệp và sử dụng
thuốc bảo vệ thực vật, Chi Hội nông dân Ấp 1, gồm 04 thành viên của các Đại lý
VTNN.
1/.Ông: Nguyễn Hồng Thảo
2/. Ông: Lê Ngọc Tới
3/. Ông: Phan Văn Nhiều
4/. Ông: Huỳnh Quốc Ninh.
Tập thể thống nhất Ông: Thảo Tổ trưởng; Ông: Tới Tổ phó; Ông: Nhiều
Thơ ký.
Tổ hợp tác tư vấn, hỗ trợ nông dân đầu tư Vật tư nông nghiệp và sử dụng
thuốc bảo vệ thực vật, Chi Hội nông dân Ấp 1, có nhiệm vụ tư vấn, hỗ trợ cho
nông dân trong sản xuất nông nghiệp hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của
đại lý.
Tập thể thống nhất 100%.
5/. Đề nghị Hội NDVN và UBND xã Thạnh Lợi chuẩn y ra quyết định, để
đũ pháp nhân hoạt động của tổ.
Biên bản kết thúc lú 10h 55 phút cùng ngày có thông qua cho tập thể nghe
thống nhất theo nội dung trên.
Chủ trì
Thơ ký

Võ Văn Hợp
Các ngành hữu quan
Bùi Công Tấn
Nguyễn Thanh Hùng

Nguyễn Ngọc Thơ
Các Đại lý VTNN
Nguyễn Nồng Thảo
Lê Ngọc Tới
Phan Văn Nhiều
Huỳnh Quốc NinhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×