Tải bản đầy đủ

BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG GIẤY KHEN CỦA BAN CHẤP HÀNH HỘI NÔNG DÂN HUYỆN THÁP MƯỜI

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM
HỘI NÔNG DÂN HUYỆN THÁP MƯỜI

Thạnh lợi ngày 24 tháng 11 năm 2014

BCH HỘI NÔNG DÂN XÃ THẠNH LỢI
BÁO CÁO
THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG
GIẤY KHEN CỦA BAN CHẤP HÀNH HỘI NÔNG DÂN
HUYỆN THÁP MƯỜI
--------------I/. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
1/ Đặc điểm tình hình:
- Nhìn chung trong năm 2014, tập thể Ban Chấp hành chi Hội
nông dân ấp 4, quyết tâm thực hiện các chỉ tiêu mà Hội cấp trên giao và
hoàn thành tốt nhiệm vụ của chi bộ đã đề ra.
2/ Chức năng nhiệm vụ được giao.
- Tập hợp, vận động, giáo dục hội viên nông dân phát huy quyền
làm chủ, tích cực học tập nâng cao trình độ, năng lực về mọi mặt. Đại
diện chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, họp pháp của hội viên,
hổ trợ hội viên nông dân trong sản xuất, kinh doanh và đời sống.
- Tuyên truyền vận động cán bộ hội viên hiểu và tích cực thực

hiện đường lối chủ trương của đảng, chính sách pháp của nhà nước, nghị
quyết của hội, vận động tập hop làm nồng cốt tổ chức các phong trào
nông dân phát triển kinh tế văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng
nông thôn mới, chăm lo đời sống vật chất tinh thần của hội viên , đoàn
kết, tập họp đông đảo nông dân vào tổ chức hội, tham gia xây dựng chi
bộ trong sạch vững mạnh, học tập kinh nghiệm, tiến bộ khoa học kỹ
thuật....
II/ THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC:
1/ Công tác tổ chức xây dựng hội
- Công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng:
Tuyên truyền cho hội viên lập trường tư tưởng chính trị vững vàng
không dao động những khó khăn thách thức, kiên định với đường lối đổi
mới của đảng, gắn liền với chủ nghĩa xã hội, thường xuyên tuyên truyền
vận động cán bộ hội viên và nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ
trương, chỉ thị, nghị quyết của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước
- Công tác xây dựng tổ chức hội:
Xây dựng kế hoạch cũng cố tổ hội, phát triển hội viên, thu hội phí,
thường xuyên duy trì sinh hoạt tổ hội, đổi mới nội dung phương thức hoạt
động hội phù họp với tình hình thực tế của chi hội
- Tham gia xây dựng đảng chính quyền


Giới thiệu hội viên ưu tú cho đảng xem xét bồi dững kết nạp trong
năm 2014 được 1đồng chí, thực hiện tốt quy chế của chi bộ, tổ chức cho
hội viên tham gia đối thoaị trực tiếp với Thường trực huyện ủy và đảng
ủy về lĩnh vực: nông nghiệp nông dân, nông thôn, phát triển kinh tế văn
hóa xã hội, các công trình phúc lợi, phục vụ dân sinh....
- Công tác kiểm tra giám sát:
Công tác kiểm tra giám sát là hoạt động hội được thực hiện
thường xuyên, nhằm phát hiện ra những mặt mạnh, yếu và những thiếu
soát để khắc phục kịp thời, phát hiện ra điễn hình tiên tiến nổi bật trong
phong trào hoạt động hội để nhân rộng đạt hiệu quả cao nhất trong mọi
hoạt động của hội
- Công thi đua, khen thưởng:
Công tác thi đua khen thưởng được thực hiện có nề nếp và theo
quy định của hội. Trong năm Chi hội ấp 4 được hội Nông dân xã kiểm tra
đánh giá tập thể chi hội ấp 4 hoàn thành tốt nhiệm vụ, do đó đề nghị hội
cấp trên tặng giấy khen
2/ Hoạt động hội và phong trào nông dân
- Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn


kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.
Trong năm chi hội nông dân ấp 4 đăng ký thi đua sản xuất kinh
doanh giỏi được 85 hộ đạt chỉ tiêu của hội nông dân xã giao .số hộ đạt
danh hiệu 45 hộ đạt 100% (trong đó đạt doanh hiệu cấp Tỉnh là 18 hộ, cấp
huyện 12 hộ, cấp xã 28 hộ, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật được
2 lớp có 98 người tham dự. hội viên nông dân được dạy nghề có việc làm
10 hội viên.
Vận động giúp hội viên nông dân thoát nghèo trong năm là 3 hộ,
xây dựng quỹ hùn vốn xoay vòng trong năm được 3 tô 30 thành viên với
số tiền là 150.000.000đ. Phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, tiếp
tục phát triển cả về số lượng và chất lượng góp phần thúc đây kinh té
nông nghiệp , nông thôn phát triển
- Phong trào nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng an ninh:
Vận động hội viên nông dân có con em trong độ tuổi lên đường
nhập ngũ thực hiện tốt luật nghĩa vụ quân sự. Triển khai thực hiện tốt NQ
09/ CP và chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, ma túy, bài tư
TNXH....
3/ Nhận xét đánh giá:
- Mặt được:
Phong trào nông dân của chi hội ấp 4 trong năm 2014 vưa qua có
nhiều chuyển biến tích cực, đạt được kết quả trên là nhờ sự quan tâm chỉ
đạo sâu sát của Ban thường vụ hội nông dân xã, sự nổ lực phấn đấu của
tập thể chi hội ấp 4, giúp cho các tổ hội đế ra chương trình kế hoạch thực
hiện nhiều phong trào, nhiều hoạt động trong sản xuất kinh doanh có hiệu
quả như: mô hình tổ sản xuất giống nông hộ, mô hình hùn vốn cất nhà,


mô hình hùn vốn mua sắm vật vụn gia đình.... được duy trì ở mức cao
làm thay đổi nhiều mặt ở nông thôn.
- Hạn chế:
Công tác tham mưu điều hành của chi hội còn chậm, một số Cán
bộ tổ hội thay đổi chưa nắm bắt hết nhiệm vụ của hội, một phần là lớn
tuổi trình độ còn hạn chế, chưa nhiệt tình linh hoạt trong hoạt động.
Trên đây là báo cáo thành tích của tập thể chi hội Ấp 4, đề nghị
Ban Thương vụ Hội nông dân Huyện xem xét tặng giấy khen của ban
chấp hành hội nông dân huyện Tháp Mười
Cấp ủy cùng cấp xác nhận
thành tích của tập thể

T/M BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH

TRẦN VĂN KY


HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM
HỘI NÔNG DÂN HUYỆN THÁP MƯỜI
BCH HỘI NÔNG DÂN XÃ THẠNH LỢI

Thạnh lợi ngày 24 tháng 11 năm 2014

BÁO CÁO
THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG
GIẤY KHEN CỦA BAN CHẤP HÀNH HỘI NÔNG DÂN
HUYỆN THÁP MƯỜI
I/. Sơ lược lý lịch:
- Họ và tên: Phạm Văn Họp
- Sinh ngày, tháng, năm: 1973
- Chức vụ hiện nay: Chi hội trưởng ấp 3
- Quê quán: xã Thạnh Lợi, Tháp Mười, Đồng Tháp
II/. Thành tích đạt được:
1/ Sơ lược thành tích của đơn vị
Nhìn chung trong năm 2014, chi Hội nông dân ấp 3, quyết tâm thực
hiện các chỉ tiêu mà Hội nông dân xã giao và hoàn thành tốt nhiệm vụ của
chi bộ đã đề ra.
2/ Thành tích đạt được của cá nhân:
- Về tư tưởng chính trị:
Bản thân lập trường tư tưởng chính trị vững vàng không dao động
những khó khăn thách thức, kiên định với đường lối đổi mới của đảng,
gắn liền với chủ nghĩa xã hội, thường xuyên tuyên truyền vận động cán
bộ hội viên và nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chỉ thị, nghị
quyết của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước
- Về phẩm chất đạo đức, lối sống
Bản thân cố gắng học tập trao dồi đạo đức cách mạng, học tập theo
gương Bác. trước mọi người, đồng chí luôn chuẩn mực, tác phong đúng
đắn, có lối sống lành mạnh, giản dị, bình đẳng, công bằng, thẳng thắng.
luôn thực hành tiết kiệm cần mẫn trong lao động, sản xuất.
Mạnh dạng đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và
những biểu hiện tiêu cực trong nội bộ và ngoài xã hội.
Bản thân luôn xác định việc thực hiện Cuộc vận động “Học tập và
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” phải gắn với nhiệm vụ tuyên
truyền giáo dục trong lĩnh vực mình phụ trách, xem cuộc vận động là
động lực thúc đẩy hoàn thành tốt mọi nhiệm được giao
Thực hiện tốt quy chế của chi bộ; tôn trọng và phát huy quyền làm
chủ của nhân dân, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân; luôn
đặt mình trong tổ chức, trong tập thể, mạnh dạng đóng góp xây dựng nội
bộ tôn trọng và lắng nghe ý kiến của nhân dân...
- Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao :


Bản thân luôn thực hiện tốt các tổ chức hoạt động hội giữ gìn mối
quan hệ chặt chẽ trong nội bộ. Có tinh thần trách nhiệm gương mẫu trong
công việc, phát huy vai trò làm chủ, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán
bộ, hội viên, nông dân, làm tham mưu cho chi bộ giải quyết kịp thời
những khó khăn bức xúc, đúng với chức năng, quyền hạn.
Tuyên truyền vận động nhân dân, tham gia thực hiện tốt các tiêu
chí nông thôn mới. Tham mưu đề xuất tốt với chi bộ thông tin báo cáo kịp
thời với hội cấp trên. Đồng thời giải quyết mọi công việc mà lãnh đạo đã
phân công.
Trên đây là thành tích của bản thân đề nghị Ban Thương vụ Hội
nông dân Huyện xem xét tặng giấy khen của ban chấp hành hội nông dân
huyện Tháp Mười
Cấp ủy cùng cấp xác nhận
thành tích của tập thể

Người báo cáo thành tích

PHẠM VĂN HỢPTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×