Tải bản đầy đủ

QUY ẾT ĐỊNH thành lập Tổ vay vốn Hội nông dân ấp 3

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BCH HNDVN HUYỆN THÁP MƯỜI
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BCH HNDVN XÃ THẠNH LỢI
*
Thạnh lợi, ngày 13 tháng 3 năm 2017
Số: 02-ĐN/HNDX

ĐỀ NGHỊ
Về việc thành lập mô hình Tổ vay vốn Hội NDVN, ấp 3.
Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã Thạnh Lợi.
- Căn cứ biên bản cuộc họp ngày 6 tháng 3 năm 2017 xây dựng Tổ vay vốn
Hội NDVN ấp 3, theo Nghị định số 55-NĐ/CP, ngày 09 tháng 6 năm 2015.
Nhằm tạo điều kiện hỗ trợ cho tổ vay vốn, sử dụng vốn vay đúng mục đích
phát triển kinh tế gia đình cho hội viên nông dân.
Ban Thường vụ Hội NDVN xã kính đề nghị đến Ủy ban nhân dân xã Thạnh
Lợi ra quyết định thành lập Tổ vay vốn Hội NDVN ấp 3, gồm các ông (bà) có tên
sau đây:
1/. Ông: Nguyễn Văn Bá
Tổ trưởng.

2/. Ông: Bùi Văn Phong
Tổ phó.
3/. Ông: Nguyễn Văn Lâm
Thư ký.
4/. Ông: Nguyễn Văn Hiền
Thành viên
5/. Ông: Nguyễn Văn Ảnh
Thành viên
6/. Ông: Bùi Văn Điệp
Thành viên
7/. Ông: Phan Văn Hùng
Thành viên
8/. Ông: Nguyễn Văn Phúc
Thành viên
9/. Ông: Võ Văn Đức
Thành viên
10/. Ông: Dương Văn Thuận
Thành viên
Rất mong Ủy ban nhân dân xã Thạnh Lợi sớm ra quyết định Tổ hùn vốn xoay
vòng Chi Hội ấp 3, để hoạt động hoàn thành nhiệm vụ được giao./.
Nơi nhận:
- như trên;
- lưu Vp.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH

Trần Văn Ky


ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ THẠNH LỢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: /QĐ-UBND

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thạnh Lợi, ngày


tháng 4 năm 2017

QUY ẾT ĐỊNH
V/v thành lập Tổ vay vốn Hội nông dân ấp 3
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HẠNH LỢI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Xét đề nghị số 02 ngày 13 tháng 03 năm 2017 của Hội NDVN xã Thạnh Lợi,
về việc đề nghị ra quyết định thành lập Tổ vay vốn Hội NDVN ấp 3;
Theo đề nghị của cán bộ nội vụ xã,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Tổ vay vốn Hội NDVN ấp 3, gồm các ông (bà) sau đây:
1. Ông Nguyễn Văn Bá, Chi hội phó ấp 3, Tổ trưởng;
2. Ông Bùi Văn Phong, hội viên, Tổ phó;
3. Ông NguyễnVăn Lâm, hội viên, Thư ký;
4. Ông Nguyễn Văn Hiền, hội viên, Thành viên;
5. Ông Nguyễn Văn Ảnh, hội viên, Thành viên;
6. Ông Bùi Văn Điệp, hội viên, Thành viên;
7. Ông Phan Văn Hùng, hội viên, Thành viên;
8. Ông Nguyễn Văn Phúc, hội viên, Thành viên;
9. Ông Võ Văn Đức, hội viên, Thành viên;
10. Ông Dương Văn Thuận, hội viên, Thành viên.
Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ:
Tổ vay vốn phải đảm bảo hoạt động tốt trong suốt thời gian vay vốn, sử dụng
vốn đúng mục đích và trả nợ Ngân hàng NN&PTNT theo quy định.
Điều 3. Công chức Văn phòng - Thống kê, cán bộ nội vụ, Hội nông dân xã và
các ông, (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH


- Lưu: VT.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×