Tải bản đầy đủ

Công văn kêu gọi thi đua ái quốc

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH ĐỒNG THÁP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN THÁPMƯỜI
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 14 /LĐLĐ
Về việc tuyên truyền kỷ niệm
70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh
ra lời kêu gọi thi đua ái quốc

Tháp Mười, ngày 16 tháng 5 năm 2018

Kính gửi: Các Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Thực hiện Công văn số 2262/LĐLĐ ngày 14/5/2018 của Ban Thường vụ
Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Tháp về việc tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày
Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Ban Thường vụ Liên đoàn
Lao động huyện yêu cầu các công đoàn cơ sở thực hiện các nội dung sau:
1. Căn cứ tình hình thực tế của địa phương, tổ chức tuyên truyền sâu rộng
trong cán bộ đoàn viên, CNVCLĐ nhận thức sâu sắc ý nghĩa Lời kêu gọi thi đua
ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị trí, vai trò, tác dụng to lớn của phong trào
thi đua yêu nước, gắn với tuyên truyền kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ
Chí Minh và tuyên truyền về Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XII
Công đoàn Việt Nam.

2. Tăng cường tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh
ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc tại cơ quan, đơn vị. Giới thiệu gương người tốt,
việc tốt, điển hình tiên tiến, nhân tố mới trong các phong trào thi đua yêu nước;
tuyên truyền, đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực
thù địch, phủ định ý nghĩa của Lời kêu gọi thi đua ái quốc và giá trị to lớn của tư
tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước.
(Có đề cương tuyên truyển thi đua ái quốc kèm theo)
Ban Thường vụ LĐLĐ huyện yêu cầu các Công đoàn cơ sở tổ chức triển
khai thực hiện tốt nội dung Công văn này. Kết quả thực hiện các CĐCS lòng
ghép vào báo cáo hàng tháng./.
TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH
Nơi nhận:
- Ban TGNC LĐLĐ tỉnh;
- Như trên;
- Lưu: VT.

(đã ký)
Nguyễn Thanh NhànTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×