Tải bản đầy đủ

HƯỚNG DẪN Tuyên truyền phổ biến pháp luật nâng cao trình độ kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động năm 2018

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN THÁP MƯỜI
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 03/HD-LĐLĐ

Tháp Mười, ngày 17 tháng 5 năm 2018

HƯỚNG DẪN
Tuyên truyền phổ biến pháp luật; nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp
của đoàn viên và người lao động năm 2018

Thực hiện Hướng dẫn số 90/LĐLĐ, ngày 10 tháng 5 năm 2018 của Ban
Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh về việc tuyên truyền phổ biến pháp luật;
nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động năm
2018, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Huyện hướng dẫn các công đoàn cơ
sở triển khai thực hiện các nội dung như sau:
I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đoàn viên và người
lao động
- Phối hợp với thủ trưởng, người sử dụng lao động xây dựng kế hoạch
tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2018 cho cán bộ, đoàn viên và người lao

động.
- Tuyên truyền, vận động đoàn viên và người lao động chủ động tìm hiểu
chủ trương, đường lối của Đảng, chế độ, chính sách, pháp luật của Nhà nước,
góp phần nâng cao ý thức pháp luật, trách nhiệm công dân, sống và làm việc
theo Hiến pháp và pháp luật.
- Tập trung tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật liên quan trực
tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động như: Bộ luật
Lao động năm 2012, Luật Công đoàn năm 2012, Luật Bảo hiểm xã hội năm
2014, Luật Bảo hiểm y tế 2014, Luật Việc làm, Luật An toàn vệ sinh lao động và
những pháp luật có liên quan đến người lao động trong các loại hình doanh
nghiệp; pháp luật về an toàn giao thông, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn…
và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền pháp luật hưởng ứng Tháng Công
nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động, Ngày truyền thống Công đoàn Việt Nam,
Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2018.
- Vận động người sử dụng lao động đưa nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến
pháp luật cho công nhân lao động vào thỏa ước lao động tập thể.
2. Công tác nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và
người lao động
- Tuyên truyền vận động đoàn viên và người lao động tích cực tham gia
học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, tin học, ngoại ngữ… đáp ứng


đòi hỏi về chất lượng lao động trong bối cảnh diễn ra cuộc cách mạng công
nghiệp lần thứ 4.
- Vận động người sử dụng lao động đưa nhiệm vụ nâng cao trình độ, kỹ
năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động vào thỏa ước lao động tập
thể, tạo điều kiện về thời gian, vật chất cho người lao động tham gia học tập.
- Phối hợp với người lao động tổ chức cho người lao động được học tập
nâng cao tay nghề, thi tay nghề tại doanh nghiệp.
- Tiếp tục triển khai Quyết định số 231/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao
động tại các doanh nghiệp đến năm 2020”.
3. Các hình thức triển khai thực hiện
Tùy theo tình hình thực tế, các cấp công đoàn lựa chọn hình thức để triển
khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật như sau:
- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ
công đoàn làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tư vấn pháp luật; nâng
cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động.
- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài hệ


thống công đoàn, thí điểm sử dụng hình thức truyền thông mới (mạng xã hội) để
tuyên truyền.
- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền cho người lao động tại cơ sở như:
tuyên truyền miệng trực tiếp, sử dụng tài liệu, hệ thống loa truyền thanh nội bộ
của doanh nghiệp, tư vấn pháp luật, đối thoại trực tiếp, sân chơi công nhân, tìm
hiểu kiến thức pháp luật, sân khấu hóa tuyên truyền pháp luật, tuyên truyền tại
khu nhà trọ công nhân hoặc lồng ghép với các hoạt động văn hóa, thể thao...
II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Liên đoàn Lao động Huyện
- Hướng dẫn các công đoàn cơ sở tuyên truyền phổ biến pháp luật; nâng
cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động năm 2018.
- Tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho cán bộ công
đoàn cơ sở.
- Phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật bằng nhiều hình thức
như: Gặp gỡ lãnh đạo Huyện với cán bộ, đoàn viên, người lao động; tổ chức đối
thoại pháp luật với đoàn viên và người lao động; tư vấn pháp luật lưu động; tổ
chức hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về lao động; sinh hoạt các chuyên đề
liên quan đến việc nâng cao kiến thức, kỹ năng cho đoàn viên và người lao
động.
2. Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động Huyện
Căn cứ hướng dẫn này để phối hợp với các ngành hữu quan, thủ trưởng
đơn vị và người sử dụng lao động để xây dựng kế hoạch thực hiện cho phù hợp.
2


Tùy theo tình hình thực tế, các công đoàn cơ sở phối hợp và lựa chọn nội
dung, hình thức triển khai cho phù hợp.
Đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện
nhiệm vụ và tổng hợp số liệu tuyên truyền theo các nội dung của Hướng dẫn,
các hình thức tuyên truyền được áp dụng (có đề cương kèm theo) gửi về Liên
đoàn Lao động huyện, trước ngày 30/10/2018, đồng thời gửi vào địa chỉ mail
ldldhthapmuoi@gmail.com.
Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ Liên
đoàn Lao động Huyện qua số điện thoại 02773 824265 để được hướng dẫn.
Nơi nhận:
- Phòng Tư pháp huyện;
- Các CĐCS trực thuộc;
- Lưu: VT

TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH
(đã ký)
Hứa Thái Ngọc

3


MẪU

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật; nâng cao trình độ,
kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động năm 2018

I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI
1. Thuận lợi
2. Khó khăn
II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
1. Công tác phối hợp, tổ chức:
- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đoàn viên và người lao động
- Nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao
động
2. Các hình thức triển khai thực hiện
III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
________________
PHỤ LỤC SỐ LIỆU KÈM THEO BÁO CÁO
TT
A

Nội dung tuyên
truyền

Đơn vị
phối hợp

Số lần,
cuộc

Số người
dự

Hiệu quả
đạt được

Công Tuyên truyền,
phổ biến pháp luật
cho đoàn viên và
người lao động
…….
…….

B

Nâng cao trình độ,
kỹ
năng
nghề
nghiệp của đoàn
viên và người lao
động
…….
…….
___________________
4Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×