Tải bản đầy đủ

Kế hoạch kiểm tra Công đoàn cơ sở năm 2018

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH ĐỒNG THÁP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN THÁPMƯỜI
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:01/KH-LĐLĐ

Tháp Mười, ngày 26 tháng 3 năm 2018

KẾ HOẠCH
về việc kiểm tra, chấm điểm xếp loại Công đoàn cơ sở
năm học 2017-2018
-----Để làm cơ sở cho việc đánh giá, xếp loại Công đoàn cơ sở năm học 2017 2018, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện xây dựng kế hoạch kiểm tra,
chấm điểm như sau:
I. Mục đích yêu cầu.
- Nhằm đánh giá toàn diện kết quả thực hiện các nội dung bảng điểm kèm
theo Quyết định số 1089/QĐ-LĐLĐ, ngày 13/10/2015 của Ban Thường vụ Liên
đoàn Lao động tỉnh Đồng Tháp. Qua đó, giúp CĐCS thấy được những mặc làm
được, chưa được để có giải pháp khắc phục trong thời gian tới.
- Đánh giá xếp loại công đoàn cơ sở phải đúng với thực chất, đảm bảo chất
lượng, khách quan, tránh chạy theo thành tích.
II. Nội dung kiểm tra.
Kiểm tra việc thực hiện các nội dung theo bảng điểm ban hành kèm theo

Quyết định số 1089/QĐ-LĐLĐ, ngày 13/10/2015 của Ban Thường vụ Liên đoàn
Lao động tỉnh Đồng Tháp và hồ sơ, sổ sách có liên quan.
III. Thời gian, thành phần và hình thức kiểm tra:
1. Thời gian kiểm tra: (có lịch cụ thể kèm theo).
2. Thành phần Tổ kiểm tra:
Tổ 1:
- Đ/c Hứa Thái Ngọc - Chủ tịch LĐLĐ huyện
- Đ/c Hồ Thị Kim Sơn - Ủy viên BTV LĐLĐ huyện
- Đ/c Ngô Duy Phú – Ủy viên BCH, Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ huyện
Tổ 2:
- Đ/c Nguyễn Thanh Nhàn - Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện
- Đ/c Ngô Thanh Sang - Ủy viên BTV LĐLĐ huyện, Phó Trưởng phòng
GD&ĐT huyện
- Đ/c Hồ Văn Phấn - Ủy viên BCH LĐLĐ huyện, Chủ tịch CĐCS Văn
phòng công chứng
3. Hình thức kiểm tra:
Tổ chức kiểm tra chấm điểm theo từng Cụm công đoàn cơ sở (mỗi xã, thị
trấn là 01 cụm).
IV. Thành phần mời dự và làm việc với Tổ Kiểm tra gồm: Chủ tịch và
Phó Chủ tịch CĐCS.


2

V. Tổ chức thực hiện
1. Đối với Tổ kiểm tra của Liên đoàn Lao động huyện.
- Tổ chức triển khai kế hoạch đến các CĐCS trường học trực thuộc, đồng
thời thành lập Tổ kiểm tra theo đúng nội dung, thời gian kế hoạch đã đề ra.
- Sau khi kết thúc kiểm tra các Tổ kiểm tra tổng hợp kết quả báo cáo Ban
Thường vụ LĐLĐ huyện.
2. Đối với CĐCS.
- Tổ chức Hội nghị BCH CĐCS chấm điểm các nội dung bảng điểm kèm
theo Quyết định số 1089/QĐ-LĐLĐ, ngày 13/10/2015 của Ban Thường vụ Liên
đoàn Lao động tỉnh Đồng Tháp.
- Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2017 – 2018.
- Báo cáo kết quả thực hiện theo nội dung bảng điểm có số liệu minh chứng.
- Báo cáo các nội dung điểm thưởng (nếu có)
- Chuẩn bị hồ sơ sổ sách có liên quan để minh chứng với Tổ kiểm tra chấm
điểm xếp loại CĐCS năm học 2017 - 2018.
* Hồ sơ gửi về LĐLĐ huyện


- Công văn đề nghị kiểm tra, chấm điểm CĐCS năm học 2017-2018
- Bảng tự chấm điểm CĐCS
- Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2017 – 2018.
- Báo cáo kết quả thực hiện theo nội dung bảng điểm có số liệu minh chứng.
- Báo cáo các nội dung điểm thưởng (nếu có)
- Thời gian gửi hồ sơ về LĐLĐ huyện chậm nhất ngày 13/4/2018, đồng
thời gửi qua địa chỉ email: ldldhthapmuoi@gmail.com.
Trên đây là kế hoạch kiểm tra chấm điểm xếp loại công đoàn cơ sở năm học
2017 - 2018, đề nghị các công đoàn cơ sở trường học trực thuộc thực hiện nghiêm
túc tinh thần kế hoạch này./.
Nơi nhận:
- Đ/c Ngô Văn Nghĩa - UVTV/HU;
Trưởng BDV/HU (b/c);
- Các CĐCS trường học trực thuộc;
- Lưu. VT

TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH

Hứa Thái Ngọc


3

LỊCH KIỂM TRA
(kèm theo Kế hoạch số 01/KH-LĐLĐ, ngày 26/3/2018
của Ban Thường vụ LĐLĐ huyện)
1. Tổ 1.

Ngày,
tháng,
năm

Thời gian

23/4/2018
(Thứ 2)

Chiều
13h 30 phút

24/4/2018
(Thứ 3)
26/4/2018
(Thứ 5)
27/4/2108
(Thứ 6)

Đơn vị

Địa điểm

Cụm CĐCS xã Hưng Thạnh

CĐCS Trường THCS Hưng Thạnh

Sáng: 8 giờ
Chiều
13h 30 phút

Cụm CĐCS xã Trường Xuân

CĐCS Trường TH Trường Xuân 1

Cụm CĐCS xã Mỹ Hòa

CĐCS Trường TH Mỹ Hòa 1

Sáng: 8 giờ

Cụm CĐCS xã Thanh Mỹ

CĐCS Trường TH Thanh Mỹ 1

Chiều
13h30 phút

Cụm CĐCS xã Phú Điền

CĐCS Trường TH&THCS Phú Điền

Sáng: 8 giờ

Cụm CĐCS thị trấn Mỹ An

CĐCS Trường THCS thị trấn Mỹ An

Ghi
chú

2. Tổ 2

Ngày,
tháng,
năm

Thời gian

Đơn vị

Địa điểm

23/4/2018
(Thứ 2)

Sáng: 8 giờ

Cụm CĐCS xã Thạnh Lợi

CĐCS Trường THCS Thạnh Lợi

Sáng: 8 giờ

Cụm CĐCS xã Tân Kiều

CĐCS Trường THCS Tân Kiều

Chiều
13h 30 phút

Cụm CĐCS xã Láng Biển

CĐCS Trường TH Láng Biển

Sáng: 8 giờ

Cụm CĐCS xã Mỹ Quý

CĐCS Trường THCS Mỹ Quý

Chiều
13h 30 phút

Cụm CĐCS xã Mỹ Đông

CĐCS Trường TH Mỹ Đông 1

Sáng: 8 giờ

Cụm CĐCS xã Đốc Binh Kiều

CĐCS Trường THCS Đốc Binh Kiều

Chiều
13h 30 phút

Cụm CĐCS xã Mỹ An

CĐCS Trường THCS Mỹ An

24/4/2018
(Thứ 3)
26/4/2018
(Thứ 5)

27 /4/2018
(Thứ 6)

Ghi
chúTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×