Tải bản đầy đủ

SÁCH tô CHỮ và tô HÌNH

BUTTERFLY

Con bướm

Butterfly
Butterfly
Butterfly
Butterfly
Butterfly

butterfly
butterfly
butterfly
butterfly
butterfly

Page

1HELICOPTER

Máy bay trực thăng

Helicopter
Helicopter
Helicopter
Helicopter
Helicopter

helicopter
helicopter
helicopter
helicopter
helicopter

Page

2


SEESAW

Cái bập bênh

Seesaw
Seesaw
Seesaw
Seesaw
Seesaw

Seesaw
Seesaw
Seesaw
Seesaw
Seesaw
Page

3Que kem

ICE - CREAM

Page

4


Con gấu

BEAR

Bear
Bear
Bear
Bear
Bear

bear
bear
bear
bear
bear
Page

5

bear
bear
bear
bear
bear


SNAIL

Snail
Snail
Snail
Snail
Snail

Con ốc sên

snail
snail
snail
snail
snail
Page

6

snail
snail
snail
snail
snail


Con cua

CRAB

Crab
Crab
Crab
Crab
Crab

crab
crab
crab
crab
crab
Page

7

crab
crab
crab
crab
crab


Con sư tử

LION

Lion
Lion
Lion
Lion
Lion

lion
lion
lion
lion
lion
Page

8

lion
lion
lion
lion
lion


Con thỏ

RABBIT

Rabbit
Rabbit
Rabbit
Rabbit
Rabbit

rabbit
rabbit
rabbit
rabbit
rabbit
Page

9

rabbit
rabbit
rabbit
rabbit
rabbit


Con sứa

JELLYFISH

Jellyfish
Jellyfish
Jellyfish
Jellyfish
Jellyfish

jellyfish
jellyfish
jellyfish
jellyfish
jellyfish
Page

10


Con chó

DOG

Dog
Dog
Dog
Dog
Dog

dog
dog
dog
dog
dog

dog
dog
dog
dog
dog
Page

11

dog
dog
dog
dog
dog


Con mèo

CAT

Cat
Cat
Cat
Cat
Cat

cat
cat
cat
cat
cat
Page

cat
cat
cat
cat
cat
12

cat
cat
cat
cat
cat


Con vịt

DUCK

Duck
Duck
Duck
Duck
Duck

duck
duck
duck
duck
duck
Page

13

duck
duck
duck
duck
duck


Con bò

COW

Cow
Cow
Cow
Cow
Cow

cow
cow
cow
cow
cow
Page

14

cow
cow
cow
cow
cow


Con cừu

SHEEP

Sheep
Sheep
Sheep
Sheep
Sheep

sheep
sheep
sheep
sheep
sheep
Page

15

sheep
sheep
sheep
sheep
sheep


Con lợn

PIG

Pig
Pig
Pig
Pig
Pig

pig
pig
pig
pig
pig

pig
pig
pig
pig
pig
Page

16

pig
pig
pig
pig
pig


Con chim

BIRD

Bird
Bird
Bird
Bird
Bird

bird
bird
bird
bird
bird
Page

bird
bird
bird
bird
bird
17

bird
bird
bird
bird
bird


Con chuột

MOUSE

Mouse
Mouse
Mouse
Mouse
Mouse

mouse
mouse
mouse
mouse
mouse
Page

18

mouse
mouse
mouse
mouse
mouse


Con gà

CHICKEN

chicken
chicken
chicken
chicken
chicken

Chicken
Chicken
Chicken
Chicken
Chicken
Page

19


Con rắn

SNAKE

Snake
Snake
Snake
Snake
Snake

snake
snake
snake
snake
snake
Page

20

snake
snake
snake
snake
snake


Con ngựa

HORSE

Horse
Horse
Horse
Horse
Horse

horse
horse
horse
horse
horse
Page

21

horse
horse
horse
horse
horse


Con voi

ELEPHANT

Elephant
Elephant
Elephant
Elephant
Elephant

Elephant
Elephant
Elephant
Elephant
Elephant
Page

22


Con dê

GOAT

Goat
Goat
Goat
Goat
Goat

goat
goat
goat
goat
goat
Page

23

goat
goat
goat
goat
goat


Cằm

CHIN

Chin
Chin
Chin
Chin
Chin

chin
chin
chin
chin
chin
Page

24

chin
chin
chin
chin
chin


Ngón tay

Finger

Finger
Finger
Finger
Finger
Finger

finger
finger
finger
finger
finger
Page

25

finger
finger
finger
finger
finger


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×