Tải bản đầy đủ

Thể lệ, kịch bản chương trình Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi

HUYỆN ỦY BẢO LÂM
ĐẢNG ỦY XÃ LÝ BÔN
*
Số: -TL/BCĐ

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Lý Bôn, ngày tháng năm 2018

THỂ LỆ
Hội thi “Bí thư Chi bộ giỏi” xã Lý Bôn năm 2018
- Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;
- Căn cứ Kế hoạch số 05-KH/HU ngày 25 tháng 5 năm 2018 của Đảng ủy xã Lý
Bôn về việc tổ chức Hội thi “Bí thư Chi bộ cơ sở giỏi” năm 2018;
- Căn cứ Quyết định số 07-QĐ/HU ngày 29 tháng 5 năm 2018 của Đảng ủy xã Lý
Bôn về việc thành lập Ban Chỉ đạo “Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi” xã Lý Bôn năm
2018;
- Căn cứ Quyết định số 08-QĐ/ĐU ngày 29 tháng 5 năm 2018 cảu Đảng ủy xã Lý
Bôn về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thi “Bí thư Chi bộ giỏi” xã Lý Bôn năm
2018;
- Căn cứ Quyết định số 09-QĐ/ĐU ngày 11 tháng 6 năm 2018 của Đảng ủy xã Lý
Bôn về việc thành lập Ban Giám khảo Hội thi “Bí thư Chi bộ giỏi” xã Lý Bôn

năm 2018;
- Căn cứ Quyết định số 10-QĐ/ĐU ngày 11 tháng 6 năm 2018 của Đảng ủy xã Lý
Bôn về việc thành lập Tổ thư ký Hội thi “Bí thư Chi bộ giỏi” xã Lý Bôn năm
2018;
- Căn cứ Quyết định số 11-QĐ/ĐU ngày 11 tháng 6 năm 2018 của Đảng ủy xã Lý
Bôn về việc thành lập Tổ dẫn chương trình Hội thi “Bí thư Chi bộ giỏi” xã Lý
Bôn năm 2018;
- Căn cứ Quyết định số 12-QĐ/ĐU ngày 11 tháng 6 năm 2018 về việc thành lập
Tổ phục vụ Hội thi “Bí thư Chi bộ giỏi” xã Lý Bôn năm 2018;
Ban Chỉ đạo Hội thi “Bí thư Chi bộ giỏi” xã Lý Bôn năm 2018 ban hành
Thể lệ Hội thi như sau:
I.
QUY ĐỊNH CHUNG
1. Phạm vi áp dụng
Thể lệ này được áp dụng cho Hội thi “Bí thư Chi bộ giỏi” xã Lý Bôn năm
2018
2. Đối tượng dự thi
Thí sinh tham gia thi là Bí thư chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã Lý Bôn
3. Hình thức thi: Sân khấu hoá, bao gồm 04 phần thi: chào hỏi, kiến thức
chung, xử lý tình huống và thuyết trình
II. NỘI DUNG THI
1. Phạm vi nội dung thi: Nội dung thi tập trung vào các văn bản sau:
- Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;
1


- Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ
tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện
khóa IV, nhiệm kỳ 2015 – 2020; Nghị quyết Trung ương 4, (khóa XI), (khóa
XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng,ngăn chặ, đẩy lùi sự suy thoái về
tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển
hóa” trong nội bộ
- Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;
- Quy định số 29-QĐ/TW, quy định số 30-QĐ/TW về thi hành Điều lệ Đảng và
Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng khóa XII; Quy định số
47-QĐ/TW (Khóa XI) về những điều Đảng viên không được làm; Quy định số
102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về xử lý đảng
viên vi phạm; Quy định số 127-QĐ/TW ngày 01/3/2018 của Ban Chấp hành
Trung ương Đảng quy định chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của


Đảng bộ, Chi bộ cơ sở xã, phương, thị trấn;
- Quy trình, nội dung sinh hoạt chi bộ theo Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày
02/3/2012 của Ban Tổ chức Trung ương và Hướng dẫn số 12-HD/TU ngày
16/5/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng;
- Đề án số 04/ĐA-TU ngày 21/11/2016 của Tỉnh ủy Cao Bằng; Hướng dẫn số 32HD/BCĐ ngày 01/02/2017 của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án số 04 của Tỉnh ủy
về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ giai đoạn 2016 – 2020;
- Nghị quyết số 01-NQ/ĐH ngày 27 tháng 3 năm 2015 của Đại hội Đại biểu Đảng
ủy xã Lý Bôn khóa XIX, nhiệm kỳ 2015 – 2020
2. Các phần thi: Hội thi được tổ chức bao gồm 04 phần thi như sau:
a. Phần thi chào hỏi
- Thí sinh giới thiệu về bản thân và chi bộ đang tham gia sinh hoạt.
- Thí sinh cần nêu rõ họ tên, chức vụ, nơi công tác, thời gian đảm nhiệm cương vị,
số đảng viên trong chi bộ, đặc điểm, đặc trưng của chi bộ và thành tích chi bộ
đạt được trong thời gian gần đây
- Cách thức chào hỏi: Thí sinh tự lựa chọn hình thức thể hiện, khuyến khích sự
sáng tạo bằng các hình thức giới thiệu sinh động, hấp dẫn như: thơ, ca, kịch, hát,
múa, hò, vè,…
- Thời gian thực hiện tối đa: 07 phút
a. Phần thi kiến thức chung về Đảng và nghiệp vụ xây dựng Đảng
- Thí sinh dự thi theo nhóm. Ban Tổ chức chia các thí sinh thành 07 nhóm thi
- Mỗi nhóm thí sinh cử 01 đại diện bốc thăm chọn gói câu hỏi đã được Ban Tổ
chức chuẩn bị trước. Mỗi gói câu hỏi gồm 05 câu hỏi trắc nghiệm. Mỗi nhóm thí
sinh chỉ được bốc thăm chọn gói câu hỏi 01 lần
- Thời gian tối đa để mỗi nhóm thí sinh thực hiện phần thi này là 02 phút cho 01
gói câu hỏi. (Không tính thời gian người dẫn chương trình đọc câu hỏi) Cụ thể
như sau: Sau khi người dẫn chương trình đọc xong câu hỏi và các đáp án để thí
2


b.
-

c.
-

-

sinh lựa chọn. Mỗi nhóm thí sinh được suy nghĩ và lựa chọn đáp án trong vòng
24 giây. Hết thời gian này, thí sinh phải giơ bảng đáp án của mình.
Mỗi câu trả lời đúng được 02 điểm, trả lời sai không được tính điểm.
Phần thi xử lý tình huống
Thí sinh bốc thăm chọn câu hỏi tình huống trong bộ câu hỏi đã được Ban Tổ
chức chuẩn bị trước. Thời gian suy nghĩ tối đa không quá 05 phút, thời gian trả
lời tối đa không quá 05 phút.
Phần thi thuyết trình
Thí sinh thuyết trình về chủ đề đã đăng ký
Trong vòng 01 ngày trước khi diễn ra Hội thi, các Chi bộ nộp chủ đề đăng ký
thuyết trình cho Ban Tổ chức Hội thi
Bài thuyết trình cần ngắn gọn, rõ ràng, súc tích và đảm bảo khách quan, trung
thực theo đúng yêu cầu của công tác truyên truyền miệng
Thời gian thực hiện phần thi không quá 10 phút.
Thí sinh được sử dụng các công cụ hỗ trợ để minh họa cho phần thuyết trình của
mình
II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ VÀ CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
1. Cách tính kết quả
Tổng điểm tối đa cho mỗi thí sinh qua 04 vòng thi là: 200 điểm
- Cách tính điểm cụ thể cho mỗi phần thi như sau:

a. Phần thi chào hỏi
- Thang điểm tối đa: 10 điểm
- Thang điểm cụ thể cho các tiêu chí như sau:
+ Lời thoại rõ ràng, đúng, đủ thông tin của thí sinh, nội dung nêu được nét
tiêu biểu, đặc sắc của chi bộ: 04 điểm
+ Nội dung, hình thức thể hiện phong phú, sáng tạo: 02 điểm
+ Diễn xuất tự nhiên: 02 điểm
+ Trang phục, hóa trang đẹp, phù hợp: 02 điểm
- Tổng điểm tối đa: 10 x 5 giám khảo = 50 điểm

b. Phần thi kiến thức chung về Đảng và nghiệp vụ xây dựng Đảng
- Thang điểm tối đa: 02 điểm/ 01 câu trả lời đúng, (trả lời sai: không được tính
điểm)
- Điểm tối đa cho gói câu hỏi (05 câu): 2 x 5=10 điểm
- Tổng điểm tối đa: 10 x 5 giám khảo = 50 điểm
c. Phần thi xử lý tình huống
- Thang điểm tối đa: 10 điểm (yêu cầu đạt được: Trình bày rõ ràng, đúng nội
dung, tình huống được giải quyết đúng quy định)
- Tổng điểm tối đa: 10 x 5 giám khảo= 50 điểm
d. Phần thi thuyết trình
3


- Thang điểm tối đa: 10 điểm
- Thang điểm cụ thể cho các tiêu chí chấm điểm như sau:
+ Đúng chủ đề, bố cục chặt chẽ, nội dung phù hợp: 05 điểm
+ Trình bày lưu loát, rõ ràng và có sức thuyết phục: 05 điểm
- Tổng điểm tối đa: 10 x 5 giám khảo = 50 điểm
*Lưu ý:
- Thí sinh thực hiện các phần thi trong giới hạn thời gian cho mỗi phần thi đã quy
định, nếu quá thời gian sẽ bị trừ điểm (tương ứng cứ quá 01 phút trừ 01 điểm
vào tổng điểm của thí sinh tại phần thi đó)
- Kết quả từng phần thi của mỗi thí sinh là điểm trung bình cộng của các thành
viên Ban Giám khảo được làm tròn sau dấu phẩy một con số. Kết quả thi chung
cuộc của mỗi thí sinh là tổng số điểm của 04 phần thi
- Thí sinh đạt giải là người có tổng số điểm cao hơn lấy theo thứ tự từ điểm cao
xuống điểm thấp và từ giải cao xuống giải thấp trong phạm vi cơ cấu và số
lượng giải thưởng. Trường hợp có từ hai nguời trở lên có kết quả thi bằng nhau
thì người đạt giải là người có tuổi Đảng cao hơn. Nếu vẫn chưa xác định được
người đạt giải thì Trưởng Ban Chỉ đạo Hội thi quyết định người đạt giải
- Ban Tổ chức Hội thi căn cứ vào kết quả chấm điểm và ý kiến của Ban Chỉ đạo
Hội thi để chọn xếp giải nhất, nhì, ba, khuyến khích và giải phụ. Quyết định của
Ban Chỉ đạo Hội thi là kết quả cuối cùng

2. Cơ cấu giải thưởng
- Thí sinh dự thi đạt giải được nhận tiền thưởng và Giấy khen của Ban
Thường vụ Đảng ủy
- Cơ cấu giải thưởng như sau:
+ 01 giải nhất: 1000.000 đồng
+ 02 giải nhì: mỗi giải 800.000 đồng
+ 03 giải ba: mỗi giải 500.000 đồng
+ 16 giải khuyến khích: mỗi giải 200.000 đồng
+ 01 giải màn chào hỏi đặc sắc nhất: 200.000 đồng
+ 01 giải thuyết trình hay nhất: 200.000 đồng
II.
TỔNG KẾT, CÔNG BỐ VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ HỘI THI
1. Kết thúc các phần thi, Ban Tổ chức Hội thi tiến hành tổng kết, đánh giá quá trình
tổ chức Hội thi và công bố kết quả thi của mỗi thí sinh. Tổng hợp kết quả các
4


phần thi và tổng điểm thi của mỗi thí sinh dự thi phải được báo cáo bằng văn
bản về Ban Chỉ đạo Hội thi
2. Trong trường hợp có khiếu nại hoặc tố cáo liên quan đến tổ chức, cá nhân tham
dự Hội thi thì Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Hội thi xem xét giải quyết theo quy
định hiện hành. Trong đó, nếu có khiếu nại về chấm thi, xếp giải, Ban Tổ chức
Hội thi phải giải quyết và có kết luận công khai trước khi kết thúc Hội thi
III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC HỘI THI
1. Thời gian tổ chức Hội thi
Hội thi được tổ chức trong vòng 01 ngày, khai mạc lúc 07 giờ 30 phút,
ngày 03 tháng 7 năm 2018 (Tức ngày 20 tháng 5 năm 2018, Âm lịch)
2. Địa điểm tổ chức Hội thi
Hội thi được tổ chức tại trường Tiểu học và Mầm non Lý Bôn, xã Lý Bôn,
huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng
IV.

KINH PHÍ
Kinh phí tổ chức Hội thi trích từ nguồn kinh phí hoạt động của Đảng ủy xã
Lý Bôn

1.
-

-

-

-

-

V. MỘT SỐ QUY ĐỊNH KHÁC
Ban Tổ chức Hội thi
Do đồng chí Phó Bí thư thường trực Đảng ủy làm Trưởng ban, các thành viên là
đại diện các ban, ngành, đoàn thể thuộc cấp ủy, chính quyền và đoàn thể xã Lý
Bôn
Ban Tổ chức Hội thi có trách nhiệm: xây dựng kế hoạch, tổ chức Hội thi, thành
lập các ban, tổ phục vụ Hội thi; chuẩn bị các nội dung, điều kiện cần thiết cho
Hội thi và thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, chỉ đạo của Ban Chỉ
đạo Hội thi, đảm bảo theo kế hoạch và thể lệ Hội thi.
2. Ban Giám khảo
Các thành viên Ban Giám khảo Hội thi do Ban Tổ chức Hội thi lựa chọn, chỉ
định, là đại diện lãnh đạo cấp ủy, chính quyền và đoàn thể, đơn vị, cán bộ, công
chức trên địa bàn xã Lý Bôn
Ban Giám khảo có nhiệm vụ: Đánh giá và chấm điểm phần thi của các thí sinh
tham dự Hội thi. Việc chấm điểm cần đảm bảo chính xác, khách quan, vô tư,
trung thực và đúng thang điểm đã quy định trong Thể lệ của Hội thi
3. Tổ thư ký
Do Ban Tổ chức Hội thi thành lập, gồm 02 thành viên thuộc cấp ủy, chính
quyền, đoàn thể xã Lý Bôn
5


- Tổ thư ký Hội thi có nhiệm vụ: Theo dõi thời gian thi của thí sinh; tổng hợp
điểm thi của mỗi phần thi và tổng điểm chung qua 04 vòng thi của các thí sinh
đảm bảo chính xác và kịp thời
4. Tổ phục vụ
- Do Ban Tổ chức Hội thi thành lập, bao gồm các thành viên thuộc cấp ủy, chính
quyền và đoàn thể xã Lý Bôn.
- Tổ Phục vụ Hội thi có nhiệm vụ: Chuẩn bị các điều kiện, cơ sở vật chất tổ chức
Hội thi, trang trí khánh tiết, tiếp đón, hướng dẫn đại biểu, thí sinh, cổ động viên
đến tham dự Hội thi và thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Ban Chỉ
đạo và Ban Tổ chức Hội thi
5. Dẫn chương trình
- Là một thành viên của Ban Tổ chức Hội thi
- Dẫn chương trình Hội thi có nhiệm vụ: Dẫn dắt, điều hành nội dung, chương
trình Hội thi; hướng dẫn các thi sinh tham gia các phần thi theo đúng số thứ tự
đã bốc thăm, các phần thi đảm bảo theo đúng chương trình, quy định của Ban Tổ
chức và Thể lệ của Hội thi
6. Thí sinh dự thi
- Các thí sinh tham dự Hội thi tự chuẩn bị đạo cụ, trang phục (nam: mặc áo sơ mi,
đeo cà vạt, quần âu sẫm màu, nữ mặc áo dài truyền thống hoặc trang phục công
sở, khuyến khích thí sinh mặc trang phục truyền thống dân tộc). Ban Tổ chức
Hội thi bố trí thiết bị hỗ trợ trên cơ sở đăng ký của thí sinh và điều kiện thực tế
- Các thí sinh cần có tác phong nhanh nhẹn để đảm bảo thời gian tổ chức Hội thi.
Trong quá trình dự thi không được tự ý rời khỏi vị trí, xây dưng tinh thần đoàn
kết, giao lưu học hỏi, giúp đỡ lẫn nhau
- Nếu có thắc mắc và kiến nghị phải thông qua Ban Tổ chức để xem xét, giải
quyết
7. Cổ động viên
Các cổ động viên cần chấp hành nghiêm Quy chế của Hội thi, giữ gìn vệ
sinh chung, không làm việc riêng gây ảnh ảnh hưởng tới thí sinh và Hội thi, tắt
điện thoại hoặc để chế độ rung, không tặng hoa, quà khi các thí sinh đang thực
hiện phần thi của mình
8. Chế độ làm việc
- Ban Tổ chức Hội thi làm việc theo chế độ tập thể quyết định, cá nhân phụ trách
và chịu trách nhiệm trước tập thể về nhiệm vụ, quyền hạn được phân công.
Quyết định của Ban Tổ chức được thông qua khi có ít nhất 2/3 thành viên có mặt
tán thành
- Sau khi công bố kết quả của Hội thi, trong vòng 05 phút, nếu không có kiến
nghị, phản ánh, Ban Tổ chức sẽ ra quyết định công nhận và trao giải cho thí
sinh đạt giải
6


V. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
1. Các chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã Lý Bôn, các đơn vị, cá nhân có liên quan và
các thí sinh tham dự Hội thi có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội
dung trên
2. Trong quá trình chuẩn bị tham dự Hội thi nếu có vấn đề vướng mắc, các chi bộ,
cá nhân, đơn vị phản ánh về Ban Tổ chức Hội thi (qua bộ phận Văn phòng
Đảng ủy xã Lý Bôn) để kịp thời xem xét, giải quyết. Căn cứ vào thực tế nếu có
bổ sung, sửa đổi Thể lệ, Ban Tổ chức Hội thi sẽ xem xét, quyết định và thông
báo bằng văn bản cho các thí sinh dự thi./.

Nơi nhận:

TM. BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN

- TT. Huyện ủy;
- TT. HĐND, UBND, UBMTTQ xã;
- Bí thư chi bộ trực thuộc;
- Các cá nhân, đơn vị liên quan;
- Lưu: VT.

Nông Bế Phong

7


* MỘT SỐ LƯU Ý TỔ CHỨC HỘI THI
1. Đối với bộ câu hỏi thi trắc nghiệm kiến thức chung: xen kẽ các câu
hỏi theo tính chất dài, ngắn, các lĩnh vực công tác Đảng (tổ chức, tuyên
giáo dân vận, văn phòng, kiểm tra,…)
2. Về công tác chuẩn bị: Số thứ tự bốc thăm, thẻ số thứ tự thí sinh, các
biển điểm số cho Ban giám khảo, thiết bị hỗ trợ tính thời gian thi của
các thí sinh, các trang thiết bị hỗ trợ thí sinh (nếu có), họp các Ban, Tổ,
thí sinh để thống nhất các nội dung chương trình và phổ biến, quán triệt
Thể lệ Hội thi, bốc thăm thứ tự thi

8Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×