Tải bản đầy đủ

Giáo án Toán 4 chương 2 bài 2: Nhân một số với một tổng

BÀI 8
Nhân một số với một tổng
A. Mục tiêu:
- Biết thực hiện phép nhân một số với một tổng, nhân một tổng với một
số
- Vận dụng để tính nhanh, tính nhẩm
B. Đồ dùng dạy-học:
- G Kẻ bảng phụ cho bài tập 1( SGK)
C. Các hoạt động dạy học:
Nội dung
I. Kiểm tra bài cũ:
4P
Bài 4(65)
II. Bài mới:
1. Giới thiệu bài:
1P
2. HD tính và so sánh giá trị của
2 biểu thức: a x( b = c) = a xb = a
xc 9P

3. Thực hành:

22P
* Bài1: Tính giá trị của biểu thức
rồi viết vào ô trống theo mẫu:

* Bài2: Tính bằng 2 cách

Cách thức tiến hành
- 2H chữa bài theo 2 cách
- Cả lớp +G nhận xét, đánh giá
- G giới thiệu ghi bảng
- G ghi bảng 2 BT
- H tính giá trị của 2BT rồi so sánh
giá trị của 2 BT, rút ra KL:
- 2H phát biểu qui tắc:
- G treo bảng phụ, nói cấu tạo bảng
- HD2 H tính nhẩm giá trị của các
BT với mỗi bộ giá trị của a, b, c,…
để viết vào ô trống trong bảng.
- H tự làm vào vở
- H làm vào vở theo 2 cách, chữa
2H
- H khác nhận xét xem cách làm


a. 36 x (7+ 3)
x3
36 x 10 = 360
3360
207 x(2+ 6 )
x6=
207 x 8
1242
1 656

36 x7 + 36

nào tiện hơn
- G chốt KQ:

252 + 108 =207 x 2 + 207

- H làm bài theo nhóm
6N
414 +
- 2H lên bảng tính, từ KQ nêu cách
nhân một tổng với một só để có
1 656 cách làm thuận tiện nhất

* Bài 3:
Tính và so sánh giá trị của BT:
(3 + 5) x4 và 3 x4 + 5 x 4

* Bài 4: 26 x11
x101
4.Củng cố - dặn dò:
P

- 2H nêu công thc, qui tắc nhân 1
số với 1 tổng
- G HD bài về nhà

35

2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×