Tải bản đầy đủ

Giáo án Toán 4 chương 2 bài 2: Nhân một số với một tổng

BÀI 8
NHÂN MỘT SỐ VỚI MỘT TỔNG
I.Mục tiêu: Biết thực hiện phép nhân một số với một tổng, nhân một
tổng với nột số.
II.Đồ dùng dạy học: Bảng phụ kẻ bài tập 1 SGK, HS kẻ vào vở
III.Các hoạt động dạy học:
TL
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1.Bài cũ:
5’
KT bằng bảng con: Đúng ghi Đ, a.S
b.Đ
c.Đ d.Đ
sai ghi S
a) 370 m2 = 3700 dm2 
b ) 720000 cm2 = 72 m2 
c) 25 dm2 50cm2 = 2550 cm2 
33’
d) 538 dm2 = 5m2 38dm2


HS thực hiện vào bảng con
d) 138 dm2 = 1m2 38dm2 
theo yêu cầu
2.Bài mới:
a)Tính và so sánh giá trị của
biểu thức:
Giá trị của hai biểu thức bằng
Yêu cầu HS thực hiện bảng con:
4 x (3 + 5) và 4 x 3 + 4 x 5, Gv ghi nhau
lên bảng
-Cho HS so sánh giá trị của hai
biểu thức trên
HS lắng nghe
-KL: 4 x (3 + 5) = 4 x 3 + 4 x 5
b)Nhân một số với một tổng:
-Gv chỉ vào kết luận và cho HS
biết:
4 x (3 + 5) là một số nhân với một
tổng


2’

4 x 3 + 4 x 5 là tổng giữa các tích
của số đó với từng số hạng của
tổng.
Vậy: Khi nhân một số với một
tổng, ta có thể nhân số đó với từng
số hạng của tổng, rồi cộng các kết
quả với nhau.
-Viết dưới dạng biểu thức:
a x (b + c) = a x b + a x c
-Cho nhiều HS nhắc lại
c)Thực hành:
*Bài 1: Gv treo bảng phụ, gọi HS
đọc đề, nêu cấu tạo bảng, HD HS
tính nhẩm kết giá trị của mỗi biểu
thức với mỗi bộ giá trị của a, b, c
để viết vào ô trống
-Yêu cầu HS làm bài cá nhân, 1


em làm bảng phụ
-Chữa bài chung
*Bài 2a, b (Ý 1):
-Cho HS làm bài vào vở, câu b HD
mẫu trước khi làm
*Bài 3:
-Cho HS làm bảng con các biểu
thức, GV ghi bảng
-Cho HS nhận xét về giá trị, hỏi:
Vậy khi nhân một tổng với một số
ta làm thế nào ?
-Yêu cầu HS cho ví dụ

Hs nhìn biểu thức và nêu lại
KL 4 – 5 em

Hs đọc đề bài, nắm cấu tạo
bảng

HS làm bài cá nhân vào vở, 1
em làm bài bảng phụ
Lớp chữa bài chung
HS tự làm bài theo mẫu, tìm
ra cách làm thuận tiện hơn
HS làm bài vào bảng con
Khi nhân một tổng với một số
ta có thể nhân từng số hạng
của tổng với số đó rồi cộng
các kết qủa lại với nhau.
HS cho ví dụ như:
(2 + 3) x 4 = 2 x 4 + 3 x 4 = 8
+ 12 = 20
HSKG tự làm thêm
C


*HSKG: +Làm thêm bài 4/67
SGK
+Tính bằng cách thuận
tiện:
2005 x 1999 + 1000 x 2005
3.KT: Số thích hợp viết vào chỗ
chấm là số nào?
×

×

9 6 + 9 5 = (6 + 5)
A. 6 B. 5 C. 9

×

………?
D. 99Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×