Tải bản đầy đủ

Giáo án Toán 4 chương 2 bài 2: Nhân một số với một tổng

BÀI 8
NHÂN MỘT SỐ VỚI MỘT TỔNG
I/ Mục tiêu :
Giúp HS :
-Biết thực hiện phép nhân 1 số với 1 tổng, nhân 1 tổng với 1 số.
II/ Đồ dùng dạy học :
-Kẻ bảng phụ BT1.
III/ Các hoạt động dạy học :
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1/ Giới thiệu bài :
2/ Tính và SS giá trị của 2 biểu
thức:
-1 HS lên bảng tính giá trị của 2
-Viết : 4 x (3+5) và 4 x 3+4 x 5 ,
biểu thức.
y/c :
4 x (3 + 5)= 4 x 8 = 32
4 x 3 + 4 x 5 = 12 + 20 = 32
-Giá trị 2 biểu thức bằng nhau đều
. SS giá trị của 2 biểu thức ?

bằng 32.
-Vậy : 4 x (3 + 5) = 4 x 3 + 4 x 5
3/ Nhân 1 số với 1 tổng :
-Biểu thức 4 x (3+5) là biểu thức ? -Một số nhân với 1 tổng.
-Biểu thức 4 x 3+4 x 5 là biểu
-Tổng giữa các tích của số đó với
thức ?
từng số hạng của tổng.
-Ta có thể nhân số đó với từng số
. Khi nhân 1 số với 1 tổng ta làm
hạng của tổng, rồi cộng các kết quả
thế nào ?
với nhau.
-Y/c :
-Vài HS nhắc lại.
-Viết dưới dạng biểu thức :
a x (b + c) = a x b + a x c
4/ Thực hành :
+Btập 1: Củng cố tính giá tri biểu


thức.
-Y/c :

-1 HS đọc y/c BT.
-Lần lượt 2 HS lên bảng làm, lớp
làm SGK.
+Btập 2a 1 ý :
-1 HS đọc y/c BT.
-Y/c :
-1 HS lên bảng làm, lớp làm vào vở.
+Btập 2b 1 ý :
-1 HS đọc y/c BT và mẫu.
-Y/c :
-1 HS lên bảng làm, lớp làm vào vở.
+Btập 3 :
-1 HS đọc y/c và nd BT.
-Y/c :
-1 HS lên bảng làm, lớp làm vào vở.
. Khi nhân 1tổng với 1số ta làm thế -Ta có thể nhân từng số hạng của


nào?
tổng với số đó rồi cộng các kquả với
nhau.
+Btập 4 : (Dành cho HS khá giỏi)
5/ Củng cố, dặn dò :
-Chuẩn bị bài Nhân 1 số với 1
hiệu.
-Nhận xét tiết học .Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×