Tải bản đầy đủ

Giáo án Toán 4 chương 2 bài 2: Nhân một số với một tổng

Bài 8:
NHÂN MỘT SỐ VỚI MỘT TỔNG
I. MỤC TIÊU :
- Giúp HS biết thực hiện phép nhân một số với một tổng , nhân một tổng với
một số
- Vận dụng để tính nhanh , tính nhẩm .
- Cẩn thận , chính xác khi thực hiện các bài tập .
- Rèn phép nhân một số với một tổng , nhân một tổng với một số .
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- Kẻ bảng phụ BT1 SGK .
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1. Khởi động : (1’) Hát .
2. Bài cũ : (3’) Mét vuông .
- Sửa các bài tập về nhà .
3. Bài mới : (27’) Nhân một số với một tổng .
a) Giới thiệu bài : Ghi tựa bài ở bảng .
b) Các hoạt động :
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1 : Tính và so sánh giá
trị của hai biểu thức .
MT : HS nắm cách nhân một số với

một tổng , nhân một tổng với một số
.
PP : Trực quan , đàm thoại , giảng
giải .
ĐDDH : SGK .
- Tính giá trị 2 biểu thức rồi rút ra
kết luận :
4 x ( 3 + 5 ) = 4 x 8 = 32
4 x 3 + 4 x 5 = 12 + 20 = 32
- Vậy : 4 x ( 3 + 5 ) = 4 x 3 + 4 x 5

- Rút ra kết luận : Khi nhân một số
với một tổng , ta có thể nhân số đó
với từng số hạng của tổng rồi cộng

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

- Ghi bảng 2 biểu thức :
4 x ( 3 + 5 ) và 4 x 3 + 4 x 5

- Chỉ cho HS thấy biểu thức bên
trái dấu bằng là nhân một số với
một tổng , biểu thức bên phải dấu
bằng là tổng giữa các tích của số
đó với từng số hạng của tổng .


các kết quả lại với nhau .
- Viết dưới dạng biểu thức :
ax(b+c)=axb+axc
Hoạt động 2 : Thực hành .
MT : Giúp HS làm được các bài
tập .
PP : Trực quan , đàm thoại , thực
hành .
ĐDH : - Kẻ bảng phụ BT1 SGK .
- Tự làm vào vở .

a) Làm vào vở , 2 em lên bảng tính
theo 2 cách .


- Nhận xét cách làm , kết quả ở bảng
.
- Nêu cách làm nào thuận tiện hơn .
b) Làm theo 2 cách .
- 2 em tính ở bảng :
( 3 + 5 ) x 4 và 3 x 4 + 5 x 4
- Từ kết quả , nêu cách nhân một
tổng với một số : Khi nhân một tổng
với một số , ta có thể nhân từng số
hạng của tổng với số đó rồi cộng các
kết quả với nhau .
- Cả lớp làm , 1 em nêu cách làm và
kết quả .
- 1 em nêu cách làm khác .

- Bài 1 :
+ Đưa bảng phụ vào , nói cấu tạo
bảng , hướng dẫn HS tính nhẩm giá
trị của các biểu thức với mỗi bộ giá
trị của a , b , c để viết vào ô trong
bảng .
- Bài 2 :

- Bài 3 :
- Bài 4 :
+ Ghi bảng : 36 x 11
+ Nêu cách làm theo mẫu :
36 x 11 = 36 x ( 10 + 1 )
= 36 x 10 + 36 x 1
= 360 + 36
=
396

- Tự làm các BT còn lại vào vở , một
số em lên bảng làm bài .
4. Củng cố : (3’)
- Nhận xét cách làm và kết quả rồi
- Các nhóm cử đại diện thi đua tính


ghi bài làm vào vở .

nhanh các biểu thức ở bảng .
- Nêu lại cách nhân một số với một
tổng , nhân một tổng với một số .
5. Dặn dò : (1’)
- Nhận xét tiết học .
* BUỔI CHIỀU :
- Làm các bài tập tiết 56 sách BT

.- Ruùt kinh nghieäm:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×