Tải bản đầy đủ

Giáo án Toán 4 chương 2 bài 2: Nhân một số với một hiệu

BÀI 9
NHÂN MỘT SỐ VỚI MỘT HIỆU
I/ Mục tiêu :
Giúp HS :
-Biết thực hiện phép nhân 1 số với 1 hiệu, nhân 1 hiệu với 1 số.
-Biết giải bài toán và tính giá trị của biểu thức liên quan đến phép nhân 1
số với 1 hiệu, nhân một hiệu với 1 số.
II/ Đồ dùng dạy học :
-Kẻ bảng phụ BT1.
III/ Các hoạt động dạy học :
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1/ Giới thiệu bài :
2/ Tính và SS giá trị của 2 biểu
thức:
-1 HS lên bảng tính giá trị của 2
-Viết : 3 x (7-5) và 3 x 7-3 x 5 ,
biểu thức.
y/c :
3 x (7- 5)= 3 x 2 = 6
3 x 7- 3 x 5 = 21-15 = 6

-Giá trị 2 biểu thức bằng nhau đều
. SS giá trị của 2 biểu thức ?
bằng 6.
-Vậy : 3 x (7- 5) = 3 x 7- 3 x 5
3/ Nhân 1 số với 1 hiệu :
-Biểu thức 3 x (7-5) là biểu thức ? -Nhân một số với 1 hiệu.
-Biểu thức 3 x 7-3 x 5 là biểu
-Hiệu giữa các tích của số đó với số
thức ?
bị trừ và số trừ.
-Ta có thể lần lượt nhân số đó với số
. Khi nhân 1 số với 1 hiệu ta làm
bị trừ và số trừ rồi trừ hai kết quả
thế nào ?
cho nhau.
-Y/c :
-Vài HS nhắc lại.
-Viết dưới dạng biểu thức :
a x (b - c) = a x b - a x c
4/ Thực hành :
+Btập 1: Củng cố tính giá tri biểu


thức.
-Y/c :
+Btập 2 : (giảm vì thời lượng)
+Btập 3 :
-Y/c :

-1 HS đọc y/c BT.
-Lần lượt 2 HS lên bảng làm, lớp
làm SGK.

-1 HS đọc đề.
-1 HS lên bảng giải, lớp giải vào vở.
+Btập 4 :
-1 HS đọc y/c BT.
-Y/c :
-2 HS lên bảng tính giá trị của 2
biểu thức, lớp làm vào vở.


. SS giá trị của 2 biểu thức ?
-Giá trị 2 biểu thức bằng nhau.
. Khi nhân 1hiệu với 1số ta làm thế -Ta có thể lần lượt nhân số bị trừ, số
nào?
trừ với số đó rồi trừ hai kquả cho
nhau.
5/ Củng cố, dặn dò :
-Chuẩn bị bài Luyện tập.
-Nhận xét tiết học .Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×