Tải bản đầy đủ

Giáo án Toán 4 chương 2 bài 2: Nhân một số với một hiệu

BÀI 9
NHÂN MỘT SỐ VỚI MỘT HIỆU.
I. MỤC TIÊU:
Giúp HS :
- Biết thực hiện phép nhân một số với một hiệu, một hiệu với một
số.
- Biết vận dụng để tính nhanh, tính nhẩm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: bảng phụ,
- HS : vở nháp.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU:
1. Ổn định tổ chức: Hát
2. Kiểm tra bài cũ:
GV gọi HS lên bảng làm bài của bài trước.
GV nhận xét bài cũ, ghi điểm cho HS .
3. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC
SINH


Hoạt động 1: Tính và so sánh giá trị của
biểu thức
Mục tiêu : Biết thực hiện phép nhân một số
với một hiệu, một hiệu với một số.
Tiến hành :
1/ Tính và so sánh giá trị của 2 biểu thức:
GV ghi lên bảng hai biểu thức :
3× ( 7 - 5)
Và 3 × 7 - 3 × 5
GV cho HS tính giá trị của hai biểu thức
trên rồi so sánh kết quả.
3× ( 7 - 5) = 3 × 7 - 3 × 5
GV đưa ra kết quả.

-

Quan sát .

-

Tính.

-

So sánh và sửa bài.


2/ Nhân một số với một hiệu:
GV chỉ cho HS biểu thức bên trái dấu
bằng là nhân một số với một hiệu, biểu thức
bên phải dấu bằng là hiệu giữa các tích của
số đó với số bị trừ và số trừ. Từ đó rút ra
kết luận : ( SGV)
Viết dưới dạng biểu thức :
a× ( b - c) = a × b - a × c
Kết luận :.
Cho HS đọc lại kết luận và biểu thức .

-


Nghe và nêu kết luận .

-

Đọc.

-

Quan sát và lắng nghe

-

Nhẩm kết quả.

-

Điền vào vở.

Bài tập 2:
GV ghi phép tính 26 × 9 lên bảng.
Gọi 2 HS lên bảng làm theo 2 cách khác
nhau.

-

Làm bài và trình bày
bài.

Bài tập 3:
GV cho HS tự làm bài vào vở.
Gọi HS nêu cách làm và kết quả.

-

Nêu

-

làm bài .

Hoạt động 2: Thực hành .
Mục tiêu :HS biết áp dụng kiến thức đã học
đểtính nhanh, tính nhẩm.
Tiến hành :
Bài tập 1:
GV treo bảng phụ và nói cấu tạo bảng,
hướng dẫn HS tính và viết vào bảng.
GV cho HS tính nhẩm kết quả các giá trị
của biểu thức với một bộ giá trị của a,b,c để
viết vào ô trống trong bảng.
Hướng dẫn HS tự làm vào vở.


Bài tập 4:
GV ghi : ( 7 - 5) × 3 và 7 × 3 - 5 × 3
Goi 2 HS lên bảng làm và so sánh kết quả.
GV cho HS nêu cách nhân một hiệu với
một số.
Kết luận :

4.

-

Nhận xét .

-

Nghe

SGV

Củng cố dặn dò:
GV nhận xét tiết học.
Dặn HS về nhà xem lại bài, ghi nhớ những nội dung vừa học.
Dặn HS về nhà làm bài tập.

IV. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY:
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×