Tải bản đầy đủ

Giáo án Toán 4 chương 2 bài 2: Nhân một số với một hiệu

Bài 9:
NHÂN MỘT SỐ VỚI MỘT HIỆU
I. MỤC TIÊU :
- Giúp HS biết thực hiện phép nhân một số với một hiệu , nhân một hiệu với
một số .
- Vận dụng để tính nhanh , tính nhẩm .
- Cẩn thận , chính xác khi thực hiện các bài tập .
- Rèn phép nhân một số với một hiệu , nhân một hiệu với một số .
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- Kẻ bảng phụ BT1 SGK .
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1. Khởi động : (1’) Hát .
2. Bài cũ : (3’) Nhân một số với một tổng .
- Sửa các bài tập về nhà .
3. Bài mới : (27’) Nhân một số với một hiệu .
a) Giới thiệu bài : Ghi tựa bài ở bảng .
b) Các hoạt động :
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1 : Tính và so sánh giá
trị 2 biểu thức .
MT : Giúp HS nắm cách nhân một

số với một hiệu , nhân một hiệu với
một số .
PP : Trực quan , đàm thoại , giảng
giải .
ĐDDH : SGK .
- Tính giá trị 2 biểu thức rồi so sánh
kết quả :
3x(7–5)=3x2=6
3 x 7 – 3 x 5 = 21 – 15 = 6
- Vậy : 3 x ( 7 – 5 ) và 3 x 7 – 3 x 5

- Rút ra kết luận : Khi nhân một số
với một hiệu , ta có thể lần lượt nhân
số đó với số bị trừ và số trừ rồi trừ

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

- Ghi bảng 2 biểu thức :
3 x ( 7 – 5 ) và 3 x 7 – 3 x 5

- Chỉ cho HS thấy biểu thức bên
trái dấu bằng là một số nhân với
một hiệu , biểu thức bên phải dấu
bằng là hiệu giữa các tích của số
đó với số bị trừ và số trừ .


hai kết quả cho nhau .
- Viết dưới dạng biểu thức :
ax(b–c)=axb–axc
Hoạt động 2 : Thực hành .
MT : Giúp HS làm được các bài
tập .
PP : Trực quan , đàm thoại , thực
hành .
ĐDDH : - Kẻ bảng phụ BT1 SGK .
- Tính nhẩm kết quả các giá trị của
biểu thức với một bộ giá trị của a , b
, c để viết vào ô trống trong bảng .
- Tự làm bài vào vở .- Tự làm vào vở các BT còn lại .
- Tự làm bài vào vở .
- Nêu cách làm và kết quả .
- 2 em làm ở bảng , cả lớp làm vào
vở .
- Nhận xét cách làm , so sánh 2 kết
quả .
- Nêu cách làm : Khi nhân một hiệu
với một số , ta có thể lần lượt nhân
số bị trừ , số trừ với số đó rồi trừ hai
kết quả cho nhau .

- Bài 1 :
+ Đưa bảng phụ vào , nói cấu tạo
bảng , hướng dẫn HS tính và viết
vào bảng .
- Bài 2 :
+ Ghi phép tính 26 x 9 lên bảng ,
gọi 2 em lên bảng làm theo 2 cách
khác nhau .
+ Nêu cách làm mẫu :
26 x 9 = 26 x ( 10 – 1 )
= 26 x 10 – 26 x 1
= 260 - 26
=
234
+ Lưu ý : Đây là cách làm thuận
tiện nhất vì đã áp dụng tính chất
nhân một số với một hiệu .
- Bài 3 :
+ Phân tích và khuyến khích HS áp
dụng tính chất nhân một số với một
hiệu để làm cho thuận tiện hơn .
- Bài 4 :
+ Ghi bảng :
( 7 – 5 ) x 3 và 7 x 3 – 5 x 3

4. Củng cố : (3’)
- Các nhóm cử đại diện thi đua tính
nhanh các biểu thức ở bảng .
- Nêu lại cách nhân một hiệu với
một số .


5. Dặn dò : (1’)
- Nhận xét tiết học .
* BUỔI CHIỀU :
- Làm các bài tập tiết 57 sách BT .
- Ruùt kinh nghieäm:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×