Tải bản đầy đủ

Giáo án Toán 4 chương 2 bài 2: Nhân với số có hai chữ số

BÀI 10
NHÂN VỚI SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ
I.MỤC TIÊU:
Giúp HS:
- Biết thực hiện nhân với số có hai chữ số.
- Nhận biết tích riêng thứ nhất và tích riêng thứ hai trong phép nhân với
số có hai chữ số.
- Aùp dụng phép nhân với số có hai chữ số để giải các bài toán có liên
quan.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- SGK toán 4, bảng con, phiếu học tập.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động dạy
1.Ổn định:
- Yêu cầu HS ngồi ngay ngắn, chuẩn bị
sách vở để học bài.
2.Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra cả lớp làm vào bảng con.
652 x 30 ; 478 x 60 ; 380 x 40
- GV nhận xét chung.
3.Bài mới:

a.Giới thiệu bài:
- Giờ học toán hôm nay các em biết cách
thực hiện phép nhân với số có hai chữ số.
b.Tìm cách tính 36 x 23
- Gọi HS làm bảng 36 x 3 ; 36 x 20
- Gọi HS phân tích 23 thành tổng của số
tròn chục và 3
- Yêu cầu HS cả lớp làm vào nháp, 1 HS

Hoạt động học
- Cả lớp thực hiện.

- 2 HS lên bảng làm bài, HS
dưới lớp làm vào bảng con

- HS lắng nghe.

- Cả lớp thực hiện, 2 HS làm ở
bảng lớp
- HS nêu: 23 = 20 + 3


lên bảng lớp làm : 36 x 23 = 36 x (20 + 3)
- GV nhận xét chung.
36 x 23 = 36 x ( 20 + 3)
= 36 x 20 + 36 x 3
= 720 + 208
=
823
c. Giới thiệu cách đặt tính và tính:
- GV nêu vần đề: Để tránh thực hiện
nhiều bước tính như trên, người ta tiến
hành đặt tính và thực hiện tính nhân theo
cột dọc.
36
x
23
108
36 x 3
72


36 x 2 chục
828
108 + 720
- GV giới thiệu :
 108 gọi là tích riêng thứ nhất.
 72 gọi là tích riêng thứ hai. Tích
riêng thứ hai được viết lùi sang bên trái
một cột vì nó là 72 chục, nếu viết đầy đủ
phải là 720.
- GV yêu cầu HS đặt tính và thực hiện lại
phép nhân 36 x 23.
- GV yêu cầu HS nêu lại từng bước nhân.
c.Luyện tập, thực hành:
* Bài 1:SGK/69 : Hoạt động cá nhân.
- Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì ?
- Yêu cầu HS đặt tính và tính ở bảng con.
- GV nhận xét chung.

- Cả lớp làm nháp.
- 2 HS làm bảng.
- Bạn nhận xét.
- Gọi HS đọc bài làm đúng.

- HS lắng nghe.
-1 HS lên bảng đặt tính, HS cả
lớp đặt tính vào giấy nháp.
- HS đặt tính theo hướng dẫn
- HS theo dõi và thực hiện phép
nhân.

-1 HS lên bảng làm bài, HS cả
lớp làm bài vào nháp.
- HS nêu như SGK.

- Đặt tính rồi tính.
- 4 HS lên bảng làm bài, HS cả
lớp làm bài vào bảng con


- Nhận xét bài ở bảng.
* Bài 2 :SGK/69 : Hoạt động cá nhân.
- Gọi HS nêu yêu cầu đề bài.
- GV yêu cầu HS làm bàivào vở.

- 1 HS nêu.
- Cả lớp làm vào vở, 3 HS làm
vào phiếu.
- Dán phiếu và trình bày, bạn
Hỏi : Ở bài tập này biểu thức có dạng gì ? nhận xét.
- GV nhận xét chung.
- Biểu thức có chứa một chữ.
* Bài 3 : SGK/69 : Hoạt động cá nhân.
- GV yêu cầu HS đọc đề bài.
- Bài toán cho biết gì và hỏi gì ?
- 1 HS đọc.
- Đọc đề suy nghĩ và giải bài vào vở, 2 - HS nêu.
HS giải vào phiếu học tập.
- Cả lớp giải bài vào vở, 2 HS
giải vào phiếu học tập.
Hỏi : Muốn tính số trang vở của 25 quyển - Dán phiếu và trình bày, bạn
vở em làm sao ?
nhận xét.
- GV nhận xét.
- HS nêu.
4.Củng cố
- HS làm bài, sau đó đổi chéo
- Nêu cách nhân với số có 2 chữ số ?
vở để kiểm tra bài của nhau.
5. Dặn dò:
- GV nhận xét tiết học.
-2 HS nêu.
- Về nhà làm các bài tập và chuẩn bị bài:
luyện tập
- HS cả lớp lắng nghe về nhà
thực hiện.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×