Tải bản đầy đủ

Giáo án Toán 4 chương 2 bài 2: Nhân với số có hai chữ số

BÀI 10
NHÂN VỚI SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ
I/ Mục tiêu :
Giúp HS :
-Biết cách nhân với số có hai chữ số.
-Biết giải bài toán liên quan đến phép nhân với số có 2 chữ số.
II/ Các hoạt động dạy học :
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1/ Giới thiệu bài :
2/ Tìm cách tính 36 x 23
-Gợi ý và y/c :
-1 HS lên bảng tính, lớp làm vào
giấy nháp.
36 x 23 = 36 x (20 + 3)
= 36 x 20 + 36 x 3
3/ Giới thiệu cách đặt tính và tính :
= 720 + 108 = 828
-GV vừa ghi vừa h/dẫn HS cách
đặt tính
-HS đặt tính vào giấy nháp.

-H/dẫn cách tính như SGK.
x
108
72
828
-Y/c :
-Vậy : 36 x 23 = 828
-Vài HS nhắc lại cách tính nhân như
-108 gọi là tích riêng thứ nhất.
SGK.
-72 gọi là tích riêng thứ hai. Tích
riêng thứ 2 được viết lùi sang bên
trái 1 cột vì đó là 72 chục, nếu viết
đầy đủ là 720.
4/ Thực hành :
+Btập 1: Củng cố cách đặt tính và
tính.
-1 HS đọc y/c BT.
-Y/c :
-Lần lượt 3 HS lên bảng làm, lớp
-Khi chữa bài, y/c :
làm BC.
+Btập 2 : (giảm vì thời lượng)
-Vài HS nhắc lại cách đặt tính và


+Btập 3 :
-Y/c :

tính.

5/ Củng cố, dặn dò :
-Chuẩn bị bài Luyện tập.
-Nhận xét tiết học .

-1 HS đọc đề.
-1 HS lên bảng giải, lớp giải vào vở.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×