Tải bản đầy đủ

Giáo án Toán 4 chương 2 bài 2: Nhân với số có hai chữ số

BÀI 10
NHÂN VỚI SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ
I. MỤC TIÊU: Giúp hs:
- Biết cách nhân với số có hai chữ số.
- Nhận biết tích riêng thứ nhất và tích riêng thứ hai trong phép nhân với
số có hai chữ số.
- Giảm tải bài 1(phần d) , bài 2
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :


Hoạt động dạy
Hoạt động học
A, Kiểm tra bài cũ:
2 Hs lên bảng, lớp nx.
? Muốn nhân 1 số với 1 hiệu ta làm
thế nào?
- Gv cùng hs nx, ghi điểm.
B, Giới thiệu bài mới.
1. Tìm cách tính : 36 x23
- Cả lớp làm vào nháp:
? Tính theo cách đã học.

36 x23 = 36 x ( 20 + 3 )
= 36 x 20 + 36 x 3= 720 +
108
= 828.
2. Giới thiệu cách đặt tính và tính. - Hs nêu cách đặt tính:
- Gv viết bảng :
- Hs nêu miệng cách tính.
36
x
23
108
72
828
- Nhiều hs nhắc lại cách thực hiện.
3. Thực hành:
Bài 1 (a,b,c) Đọc yêu cầu
1,2 Hs.
- Tổ chức cho hs tự làm bài vào - Cả lớp làm bài, 4 Hs lên bảng.
vở,chữa.
- lớp nx,chữa bài.
- Gv cùng lớp nx,chữa bài.
- Hs tự làm bài vào vở, 1hs lên bảng
Bài 3 Đọc, tóm tắt, phân tích bài làm.
toán.
Số trang của 25 quyển vở là:
- Gv chấm bài, cùng hs chữa.
48 x 25 = 1200 ( trang )
Đáp số: 1200
4. Củng cố dặn dò:
trang.
? Nêu cách nhân với số có hai chữ
số?
Nx tiết học.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×