Tải bản đầy đủ

Giáo án Toán 4 chương 2 bài 2: Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11

BÀI 11
GIỚI THIỆU NHÂN NHẨM SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ VỚI 11
I.MỤC TIÊU :
Giúp HS:
- Biết cách thực hiện nhân nhẩm số có hai chữ số với 11
- Áp dụng nhân nhẩm số có hai chữ số với 11 để giải các bài toán có
liên quan
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- SGK toán 4, bảng con, phiếu học tập.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động dạy

Hoạt động học

1.Ổn định:
- Yêu cầu HS ngồi ngay ngắn, chuẩn bị - Cả lớp thực hiện.
sách vở để học bài.
2.Kiểm tra bài cũ:
- GV gọi HS chữa bài tập 5, SGK/70
- 1 HS lên sửa bài , HS dưới
lớp theo dõi để nhận xét bài

- Muốn tìm số HS trường đó có tất cả em làm của bạn
làm sao ?
- HS nêu.
- Chấm điểm 5 bài.
- 5 HS đưa vở lên chấm.
- GV nhận xét chung.
3.Bài mới :
a) Giới thiệu bài
- Bài học hôm nay sẽ giúp các em biết - HS nghe.
cách thực hiện nhân nhẩm số có hai chữ
số với 11.
b ) Phép nhân 27 x 11 ( Trường hợp
tổng hai chữ số bé hơn 10 )
- GV viết lên bảng phép tính 27 x 11.
-1 HS lên bảng làm bài , cả lớp


- Yêu cầu HS đặt tính và thực hiện phép làm bài vào bảng con , 1 HS
tính trên.
đọc kết quả.
- HS nhận xét.
- HS nhận xét kết quả 297 với thừa số - HS nêu.
27 ?
- GV kết luận : Để có 297 ta đã viết 9 là - HS làmbảng con.
tổng của 2 và 7 xen giữa hai chữa số của
27.
- Làm bảng con tính nhẩm : 35 x 11 ;
42 x 11 ; 34 x 11
- GV nhận xét chung.
c.Phép nhân 48 x11 (Trường hợp hai - Cả lớp làm bảng con.
chữ số lớn hơn hoặc bằng 10)
- HS nêu : 4 + 8 = 12
- GV viết lên bảng phép tính 48 x 11.
- Cả lớp cùng làm theo hướng
- Yêu cầu HS đặt tính và thực hiện phép dẫn.
tính trên.
- Nêu kết quả bài toán ?
+ Yêu cầu HS cộng 4 và 8 của thừa số - Cả lớp lắng nghe.
thứ nhất lại.
- HS cả lớp thực hiện.


+ Viết 2 xen giữa 2 chữ số 48 được 428
+ Thêm1 vào 4 của 428 được 528
- GV nêu chú ý như SGV/231
- 1 HS nêu.
-Yêu cầu HS thực hiện nhân nnhẩm 75 x - Cả lớp làm vào bảng con.
11.
d) Luyện tập , thực hành
- HS nêu
* Bài 1 : SGK/71 : Hoạt động cả lớp:
- Gọi HS nêu yêu cầu
- Yêu cầu HS nhân nhẩm và ghi kết quả
vào bảng con.
- 1 HS nêu.
- Hỏi : Muốn nhân nhẩm số có hai chữ số - HS nhân nhẩm và nêu cách


với 11
( bé hơn 10, lớn hơn 10 hoặc bằng 10) em
làm sao?
* Bài 2 : SGK/71 : Hoạt động cá
nhân.:
- Gọi HS nêu yêu cầu.
- Yêu cầu suy nghĩ để tìm thành phần
chưa biết trong phép chia.

- Muốn tìm số bị chia em làm sao ?
* Bài 3 : SGK/71 : Hoạt động nhóm
đôi:
- GV yêu cầu HS đọc đề bài
- Yêu cầu HS thảo luận và giải nhanh vào
vở.

- Muốn tính số HS cả hai khối em làm
sao ?
- GV nhận xét và chốt lại bài giải đúng.
Bài giải
Số hàng cả hai khối lớp xếp được là
17 + 15 = 32 ( hàng )
Số học sinh của cả hai khối lớp
11 x 32 = 352 ( học sinh )
Đáp số : 352 học sinh
* Bài 4 : SGK/71 : Hoạt động cá nhân.:
- Cho HS đọc đề bài sau đó hướng dẫn :

nhân nhẩm của mình
- 1 HS lên bảng làm bài , cả lớp
làm bài vào vở.
- HS nêu.
- 1 HS đọc.
- Nhóm đôi làm việc và giải
vào vở, 1 HS làm vào phiếu.
- Dán phiếu và trình bày
- Bạn nhận xét.
- HS nêu.

- 1 HS đọc đề.
- Cả lớp làm vào vở nháp sau
đó chọn câu trả lời đúng.

- 2 HS lần lượt nêu.

- HS cả lớp lắng nghe về nhà
thực hiện.


Để biết được câu nào đúng , câu nào sai
trước hết chúng ta phải tính số người có
trong mỗi phòng họp ,sau đó so sánh và
rút ra kết quả
- GV chốt ý đúng.
4.Củng cố:
- Muốn nhân nhẩm số có 2 chữ số với 11
em làm sao ?
5. Dặn dò :
- Nhạân xét tiết học.
- Về nhà làm bài tập và chuẩn bị bài:
Nhân với số có 3 chữ sốTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×