Tải bản đầy đủ

Giáo án Toán 4 chương 2 bài 2: Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11

BÀI 11
GIỚI THIỆU NHÂN NHẨM SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ VỚI 11
I.Mục tiêu:
Biết cách nhân nhẩm số có hai chữ số với 11.
II.Các hoạt động dạy học:
TL
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1.Bài cũ:
HS làm bài bảng con, nhận xét
5’ Tổ chức làm bảng con 2 em làm kết quả của 2 bạn làm trên lớp.
bảng lớp: Đặt tính:
VD:
35
x 27 x
428 x 39, 27 x 11,
35 x 11
11
11
2.Bài mới:
297

385
33’ a)Trường hợp tổng hai chữ số
bé hơn 10:
-Giống nhau chữ số 2 và chữ số 7
-Cho HS nhận xét kết quả 297 ở đầu và cuối, chữ số 9 bằng tổng
với thừa số 27
của 2 và 7.
-Yêu cầu HS nhận xét phép tính -Giống nhau số 3 và 5 ở đầu và
35 x 11
cuối, 8 là tổng của 3 và 5 đặt ở
giữa.
GV nêu KL: Khi nhân số có hai
chữ số với 11 ta chỉ việc tính tổng
các chữ số của số đó, nếu tổng bé
hơn 10 thì viết tổng vào giữa hai
chữ số đó.
Gv nêu VD yêu cầu HS nhẩm:
HS nêu cách nhẩm cho từng bài:
34 x 11 = 374; 21 x 11 = 231; …. 34 x 11 ta lấy 3 + 4 = 7 viết thành
b)Trường hợp tổng hai chữ số 374 ….
lớn hơn hoặc bằng 10:
-Cho HS tính: 48 x 11 bằng cách
đặt tính vào bảng con, sau đó yêu HS làm bảng con
48
x
cầu HS tính nhẩm như trên và rút
11


ra nhận xét

2’

-GV nêu cách nhẩm: 4 + 8 bằng
12; Viết 2 vào giữa hai chữ số của
48, được 428; Thêm 1 vào 4 của
428 ta được 528.
-KL: Khi nhân số có hai chữ số
với 11 trường hợp tổng hai chữ số
lớn hơn hoặc bằng 10 thì ta viết


chữ số hàng đơn vị vào giữa hai
chữ số đó và thêm 1 vào chữ số
hàng chục của số ban đầu ta được
tích cần tìm.
-Yêu cầu HS nêu ví dụ
c)Thực hành:
*Bài 1:
-Cho HS thực hiện bảng con
-Gọi vài em nêu lại cách nhẩm
*Bài 3:
-Cho HS nêu tóm tắt rồi tự giải
vào vở
-Hướng cho HS giải theo 2 cách:
C1 tính lần lượt ; C2 đưa về nhân
một tổng với một số.
-Chấm 5-7 bài
*HSKG: Làm thêm bài 2, 4/71
SGK
3.KT: Viết nhanh kết quả vào
bảng con giá trị của biểu thức: 99
x 11 = ?

48
48
528
-Giống nhau chữ số 8 ở cuối, số 5
bằng 4 + 1, tổng của 4 và 8 là 12,
số 2 được viết từ và giữa hai chữ
số 4 và 8 …

VD HS nêu : 38 x 11 = 418, …..

HS làm bảng con, một số em nêu
cách nhẩm theo yêu cầu
HS nêu tóm tắt, nêu hướng giải,
tự giải vào vở

HSKG làm bài vào vở, đổi vở
kiểm tra

1089
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×