Tải bản đầy đủ

Giáo án Toán 4 chương 2 bài 2: Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11

BÀI 11
GIỚI THIỆU NHÂN NHẨM SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ VỚI 11
I/ Mục tiêu :
Giúp HS :
-Biết cách nhân nhẩm số có 2 chữ số với 11.
II/ Các hoạt động dạy học :
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1/ Giới thiệu bài :
2/ Trường hợp tổng 2 số bé hơn
10 :
-1 HS lên bảng đặt tính và tính.
-Ghi : 27 x 11 = ?
-Thừa số 27 thêm số 9 ở giữa số 27
. Nhận xét thừa số 27 và kquả 297 ra kquả 297.
-Để có Kquả 297, ta viết 9 xen
giữa 2 chữ số của thừa số 27 (9 là
tổng của 2 và 7)
-Tương tự, y/c HS làm 35 x 11 = ?
3/ Trường hợp tổng 2 chữ số lớn
hơn hoặc bằng 10 :

-GV viết 48 x 11 = ?, y/c :

-1 HS lên bảng làm, lớp làm vào
BC.
35 x 11 = 385

-1 HS nhân nhẩm như cách trên 4 +
8 = 12. 12 viết ntn ?
-1 HS lên bảng đặt tính và tính, lớp
làm vào BC.
-GV y/c HS rút ra cách nhân nhẩm. 4 + 8 = 12 viết 2 vào giữa 2 chữ số
của 48, được 428. Thêm 1 vào 4 của
-Trường hợp tổng 2 số bằng 10
428 được 528.
cũng làm tương tự như trên.
-VD : 55 x 11 = ?, y/c :
4/ Thực hành :
-1 HS lên tính. 55 x 11 = 605
+Btập 1: Củng cố nhân nhẩm với
11
-1 HS đọc y/c BT.
-Y/c :
-3 HS lên bảng làm, lớp làm vào vở.
-Vài HS nhắc lại cách tính.
-Khi chữa bài, y/c :
+Btập 2 : (giảm vì thời lượng)
-1 HS đọc đề.


+Btập 3 : làm toán giải liên quan
nhân nhẩm với 11.
-Y/c :
+Btập 4 : (dành cho HS khá giỏi)
. Muốn biết câu nào đúng, sai ta
phải làm gì ?
-Y/c :
5/ Củng cố, dặn dò :
-Chuẩn bị bài Nhân với số có 3 chữ
số.
-Nhận xét tiết học .-1 HS lên bảng giải, lớp giải vào vở.
-HS đọc y/c và nd BT.
-Tính số người ngồi ở mỗi phòng
họp sau đó SS và đi đến kluận đúng.
-Phát biểu : Câu c đúng.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×