Tải bản đầy đủ

Giáo án Toán 4 chương 2 bài 2: Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11

BÀI 11
NHÂN NHẨM SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ VỚI 11.
I. MỤC TIÊU:
Giúp HS biết cách và có kĩ năng nhân nhẩm số có hai chữ số vơiù
11.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: bảng phụ,
- HS : vở nháp.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU:
1. Ổn định tổ chức: Hát
2. Kiểm tra bài cũ:
GV gọi HS lên bảng làm bài của bài trước.
GV nhận xét bài cũ, ghi điểm cho HS .
3. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC
SINH

Hoạt động 1: Nhân nhẩm với 11.
Mục tiêu : Giúp HS biết cách và có kĩ năng

nhân nhẩm số có hai chữ số với 11.
Tiến hành :
a) Trường hợp tổng hai chữ số bé hơn 10.
GV ghi bảng 27 × 11 .
Gọi 1 HS lên bảng đặt tính rồi tính ( cả
lớp cùng làm vào bảng con).
GV gọi HS nêu kết quả .
GV cho HS Nhận xét kết quả 297 với thừa
số 27?
GV gọi HS nêu ns bằng lời rút ra từ so
sánh trên.
Hỏi: Từ số 27 làm thế nào để có số 9 xen
giữa hai chữ số 2 và 7.

-

Theo dõi GV hướng
dẫn .
Làm bài .

-

Nêu.
Nhận xét

-

Nêu ý kiến .

-

Trả lời .

-


GV cho HS nhẩm thêm một số ví dụ:
15 × 11; 35 × 11. . .
GV cho HS nêu lại cách nhân nhẩm với
11.


b) Trường hợp tổng hai chữ số lớn hơn
hoặc bằng 10.
GV cho HS nhẩm thử trường hợp 48 × 11
theo cách trên. Trường hợp này thì 4 + 8
không phải là số có một chữ số là là số có
hai chữ số. Vậy ta phải giải quyết như thế
nào?
GV cho HS trao đổi theo nhóm 2 để tìm
cách giải quyết rồi nêu trước lớp.
GV yêu cầu HS đặt tính để tìm kết quả .
GV cho ha tìm ra cách nhẩm đúng nhất.
Cho HS nhẩm thêm vài ví dụ.
GV cùng HS nhận xét. Chốt lời giải đúng .
Kết luận :.
Gọi HS nhắc lại cách nhẩm cả hai trường
hợp trên.
Hoạt động 2: Luyện tâäp.
Mục tiêu :HS biết áp dụng kiến thức đã học
để làm Bài tập .
Tiến hành :
Bài tập 1:
GV cho HS tự làm bài rồi chữa bài.
Yêu cầu HS nhân nhẩm với 11.
Bài tập 2:
HS làm bài vào vở.
Hỏi: muốn tìm số bị chia ta làm như thế
nào?

-

Nhẩm thêm.

-

Nêu.

-

Nhẩm .

-

Trao đổi nêu hướng
làm.

-

làm bài .

-

nhẩm.

-

Nghe .

-

Nêu .

-

làm bài .

-

làm bài .
Trả lời .

-


-

Bài tập 3:
GV gọi một HS đọc đề bài. .
Yêu cầu HS nêu tóm tắt bài toán rồi giải.
GV cùng HS nhận xét. Chốt lời giải
đúng .

-

-

Đọc
Tóm tắt rồi giải.
Nghe
Nêu ý kiến
Nghe

Bài tập 4:
GV cho HS trao đổi nhóm rồi rút ra Nhận
- Nêu .
xét .
GV cùng HS nhận xét. Chốt lời giải đúng .
Kết luận :
Gọi HS nêu cách nhân nhẩm một số với 11.
4. Củng cố dặn dò:
GV nhận xét tiết học.
Dặn HS về nhà xem lại bài, ghi nhớ những nội dung vừa học.
Dặn HS về nhà làm bài tập.
. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY:
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×