Tải bản đầy đủ

Giáo án Toán 4 chương 2 bài 2: Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11

Bài 11:
GIỚI THIỆU NHÂN NHẨM SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ VỚI 11
I. MỤC TIÊU :
- Giúp HS biết cách nhân nhẩm số co hai chữ số với 11 .
- Vận dụng để tính nhanh , tính nhẩm một cách thành thạo .
- Cẩn thận , chính xác khi thực hiện các bài tập .
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- Phấn màu .
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1. Khởi động : (1’) Hát .
2. Bài cũ : (3’) Luyện tập .
- Sửa các bài tập về nhà .
3. Bài mới : (27’) Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11 .
a) Giới thiệu bài : Ghi tựa bài ở bảng .
b) Các hoạt động :
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1 : Giới thiệu cách nhân
nhẩm số có hai chữ số với 11 .
MT : Giúp HS nắm cách nhân nhẩm
số có hai chữ số với 11 .
PP : Trực quan , đàm thoại , giảng

giải .
ĐDDH : - Phấn màu .
- 1 em đặt tính và thực hiện ở bảng .
- Nhận xét kết quả 297 với thừa số
27 nhằm rút ra kết luận : Để có 297 ,
ta viết số 9 là tổng của 2 và 7 xen kẽ
giữa hai chữ số của 27 .
- Tương tự như trên .
- Cả lớp đặt tính và tính : 48 x 11
- Từ đó rút ra cách nhân nhẩm
đúng :
4 + 8 = 12 , viết 2 xen vào giữa hai
chữ số của 48 để được 428 , thêm 1

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

a) Trường hợp tổng hai chữ số bé
hơn 10 :
- Cho cả lớp đặt tính và tính : 27 x
11

- Cho cả lớp làm thêm một ví dụ :
35 x 11
b) Trường hợp tổng hai chữ số lớn
hơn hoặc bằng 10 :
- Cho HS thử tính nhẩm 48 x 11
theo cách trên .


vào 4 của 428 để được 528 .

Hoạt động 2 : Thực hành .
MT : HS làm được các bài tập .
PP : Trực quan , đàm thoại , thực
hành .
ĐDDH : SGK .
- Tự làm bài rồi chữa bài .
a) 34 x 11 = 374
b) 11 x 95 = 1045
c) 82 x 11 = 902


- Khi tìm x , nên nhân nhẩm với 11 .
a) x : 11 = 25
x
= 25 x 11
x
= 275
b) x : 11 = 78
x
= 78 x 11
x
= 858
- Tự nêu tóm tắt rồi giải và chữa
bài .
GIẢI
Khối lớp 4 có :
11 x 17 = 187 (bạn)
Khối lớp 5 có :
11 x 15 = 165 (bạn)
Cả hai khối có tất cả :
187 + 165 = 352 (bạn)
Đáp số : 352
bạn
- 1 em đọc đề bài .
- Các nhóm trao đổi để rút ra được
câu b đúng .

- Vì tổng 4 + 8 không phải là số có
1 chữ số mà là số có hai chữ số nên
cho HS đề xuất cách làm tiếp .
- Có thể có em đề xuất viết 12 xen
giữa 4 và 8 để được 4128 hoặc đề
xuất một cách nào khác .
- Lưu ý : Trường hợp tổng hai chữ
số bằng 10 làm giống hệt như trên .

- Bài 1 :

- Bài 2 :

- Bài 3 :

- Bài 4 :
4. Củng cố : (3’)
- Các nhóm cử đại diện thi đua tính
nhanh các phép tính ở bảng .
- Nêu lại cách nhân nhẩm số có hai
chữ số với 11 .


5. Dặn dò : (1’)
- Nhận xét tiết học .
* Buổi chiều :
- Làm các bài tập tiết 61 sách BT .
- Ruùt kinh nghieäm:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×