Tải bản đầy đủ

Giáo án Toán 4 chương 2 bài 2: Nhân với số có ba chữ số

BÀI 12
NHÂN VỚI SÓ CÓ BA CHỮ SỐ
A. Mục tiêu:
Giúp H biết cách nhân với số có ba chữ số
- Nhận biết tích riêng thứ nhất, tích riêng thứ hai, tích riêng thứ nhất
ba trong phép nhân với số có ba chữ số.
- Ap dụng phép nhân với số có ba chữ số để giải các bài toán có liên
quan.
B. Đồ dùng dạy-học:
- GV:Phiếu học nhóm, Bảng phụ bài tập 2
- HS: SGK
C. Các hoạt động dạy học:
Nội dung
I. Kiểm tra bài cũ:
2P
164 x 23
II. Bài mới:
1. Giới thiệu bài:
1P
2.Tìm cách tính: 164 x 123
6P

164 x ( 100 + 20 + 3.)
164 x 100 = 16400
164 x 20 = 3280
164 x3 = 492
Và 164000 + 3280 + 492 = 20 172
3. Giới thiệu cách đặt tính rồi tính

Cách thức tiến hành
- 1H đặt tính trên bảng, cả lớp
làm vào nháp – G nhận xét đánh
giá.
- G dẫn dắt từ bài cũ
G nêu phép tính, gợi ý để H thấy:
123 = 100 + 20 + 3.
- H áp dụng “tính chất một số
nhân với một tổng”
- Thực hiện lần lượt 3 phép tính
H: thực hiện trên giấy nháp và
trên bảng
G giúp H nhận xét để tính 164
phải Thực hiện lần lượt 3 phép
tính nhân và phép cộng 3 số đó.
- G cùng H đặt tính, tính, lưu ý
các em cách viết các tích riêng.


6P

- H thực hiện vào vở
H tự làm bài
H+G: Nhận xét, bổ sung
G chốt KQ:

4. Thực hành:
* Bài 1: Đặt tính rồi tính:
a. 348 x 321
125

* Bài 2:
a


262
b
130
Ax
b

262
131

18P
b. 1 163 x

G treo bảng phụ
G nhắc H làm bài ra giấy nháp
theo nhóm đôi rồi viết KQ vào
bảng
H làm theo nhóm đôi, lên điền
3H
- G chốt KQ:
H đọc đề bài,
- làm theo nhóm
- Đại diện trình bày

263
131

6N

G nhận xét tiết học, giao bài về
nhà

* Bài 3:
Bài giải:………………………

4.Củng cố - dặn dò:
2P
Làm lại bài 3 vào vở

BÀI 12


NHÂN VỚI SÓ CÓ BA CHỮ SỐ ( TIẾP THEO)
A. Mục tiêu:
Giúp H:
- Biết cách nhân với số có ba chữ số (trường hợp chữ số hàng chục là
0)
- Ap dụng phép nhân với số có ba chữ số để giải các bài toán có liên
quan
B. Đồ dùng dạy-học:
- GV: Phiếu học tập
- HS: SGK
C. Các hoạt động dạy học:
Nội dung
I. Kiểm tra bài cũ:
3P
Bài 1(c) trang 73
II. Bài mới:
1. Giới thiệu bài:
1P
2. Phép nhân 258 x 203
9P

3. Thực hành:
20P
* Bài 1: Đặt tính rồi tính

Cách thức tiến hành
- 1H chữa bài tập, cả lớp nhận xét
- G đánh giá
- G dẫn dắt từ bài trước
- G viết phép tính lên bảng, 1H
làm trên bảng, cả lớp làm vào
nháp
- G hỏi: + Em có nhận xét gì về
tích riêng thứ 2?
G HD các em có thể bớt tích này,
song cần lưu ý viết túch riêng thứ
3 lùi sang trái 1 cột so với tích
riêng thứ nhất
- H viết lại phép tính vào vở
H: Nêu yêu cầu BT
- 2em làm trên bảng,


a. 523 x 305
563

b. 308 x

* Bài 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S

H+G: Nhận xét, bổ sung, chốt lại
cách tính.
H thảo luận nhóm đôi để phát hiện
phép nhân nào đúng, phép nhân
nào sai và giải thích tại sao
- Chữa bài trên bảng
2H

* Bài 3:
- 1ngày 1con ăn: 104 g
- 10 ngày 375 con: ….g?
Bài giải:
…1 ngày trại đó cần số thức ăn là:
104 x 375 = 39 000 (g)…= 39 ( Kg)
10 ngày trại đó cần số thức ăn là:
39 x 10 = 390 ( Kg)…………
…………………… Đáp số: 390 Kg

- 1H đọc đề bài
- G hỏi: + Bài toán hỏi gì?
+ Muốn biết 10 ngày 375 con ăn
hết bao nhiêu cần biết được gì?
- H làm theo nhóm, trình bày
6N
- G chốt:

4.Củng cố - dặn dò:
2P
Bài 1 c, Bài 2 phép tính thứ 3

H nhắc lại cách nhân với số có 3
chữ số
- G nhận xét tiết học, giao bài về
nhàTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×