Tải bản đầy đủ

Giáo án Toán 4 chương 2 bài 2: Nhân với số có ba chữ số

BÀI 12
NHÂN VỚI SỐ CÓ BA CHỮ SỐ
I/ Mục tiêu :
Giúp HS :
-Biết cách nhân với số có ba chữ số.
-Tính được giá trị của biểu thức.
II/ Các hoạt động dạy học :
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1/ Giới thiệu bài :
2/ Tìm cách tính 164 x 123
-Gợi ý và y/c :
-1 HS lên bảng tính, lớp làm vào
giấy nháp.
164 x 123 = 164 x (100 + 20 + 3)
= 164 x 100 + 164 x 20 +
164 x 3
3/ Giới thiệu cách đặt tính và tính :
= 16400 + 3280 + 492
-GV vừa ghi vừa h/dẫn HS cách
= 20172

đặt tính
-H/dẫn cách tính như SGK.
-HS đặt tính vào giấy nháp.
-Y/c :
-Vậy : 164 x 123 = 20172
-Vài HS nhắc lại cách tính nhân như
+Chú ý : Tích riêng thứ hai được
SGK.
viết lùi sang bên trái 1 cột. Tích
riêng thứ 3 được viết lùi sang bên
trái 2 cột.
4/ Thực hành :
+Btập 1: Củng cố cách đặt tính và
tính.
-Y/c :
-1 HS đọc y/c BT.
-Lần lượt 3 HS lên bảng làm, lớp
làm BC.
-Khi chữa bài, y/c :
-Vài HS nhắc lại cách đặt tính và
+Btập 2 : (giảm vì thời lượng)
tính.
-Y/c :
+Btập 3 : Củng cố tính diện tích

-1 HS đọc y/c BT.


HV.
-Y/c :

-1 HS lên bảng làm, lớp làm vào
SGK.

-1 HS đọc đề.
5/ Củng cố, dặn dò :
-1 HS nhắc lại cách tính diện tích
-Chuẩn bị bài Nhân với số có 3 chữ HV.
số (tt).
-1 HS lên bảng giải, lớp giải vào vở.


-Nhận xét tiết học .


BÀI 12
NHÂN VỚI SỐ CÓ BA CHỮ SỐ ( tt )
I/ Mục tiêu :
Giúp HS :
-Biết cách nhân với số có ba chữ số mà chữ số hàng chục là 0.
II/ Các hoạt động dạy học :
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1/ Giới thiệu bài :
2/ Giới thiệu cách đặt tính và tính :
-Ghi 258 x 203 = ?, y/c :
-1 HS lên bảng đật tính và tính, lớp
làm vào giấy nháp.
. Em thấy tích riêng thứ 2 ntn ?
-Gồm toàn chữ số 0.
-Có thể bỏ, không cần viết tích
riêng này.
-H/dẫn HS cách tính gọn, y/c :
-HS viết cách tính rút gọn vào vở
+Lưu ý : Viết tích riêng thứ 3 lùi
nháp.
sang trái 2 cột so với tích riêng thứ
nhất.
-Y/c :
-Vài HS nhắc lại cách tính
3/ Thực hành :
+Btập 1: Rèn kĩ năng nhân chữ số
hàng chục là 0.
-Y/c :
-1 HS đọc y/c BT.
-Lần lượt 3 HS lên bảng làm, lớp
làm BC.
-Khi chữa bài, y/c :
-Vài HS nhắc lại cách đặt tính và
+Btập 2 : Biết phát hiện phép tính tính.
sai và giải thích vì sao sai.
-Y/c :
+Btập 3 : (dành cho HS khá giỏi)
-Y/c :

-1 HS đọc y/c BT.
-HS phát biểu, lớp nhận xét chốt lời
giải đúng

4/ Củng cố, dặn dò :

-1 HS đọc đề.
-Phân tích đề, tóm tắt.


-Chuẩn bị bài Luyện tập.
-Nhận xét tiết học .

-1 HS lên bảng giải, lớp giải vào vở.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×