Tải bản đầy đủ

Giáo án Toán 4 chương 2 bài 2: Nhân với số có ba chữ số

BÀI 12
NHÂN VỚI SỐ CÓ BA CHỮ SỐ.
I. MỤC TIÊU:
Giúp HS:
- Rèn kĩ năng nhân với số có ba chữ số.
- Nhận biết tích riêng thứ nhất, thứ hai, thứ ba.
- Giải bài toán nhân với số có ba chữ số .
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: bảng phụ,
- HS : vở nháp.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU:
1. Ổn định tổ chức: Hát
2. Kiểm tra bài cũ:
GV gọi HS lên bảng làm bài 2 của bài trước.
GV nhận xét bài cũ, ghi điểm cho HS .
3. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC
SINH


Hoạt động 1: Tìm cách tính 136 × 123
Mục tiêu : Nhân với số có ba chữ số.
Nhận biết tích riêng thứ nhất, thứ hai, thứ
ba
Tiến hành :
a) GV ghi bảng 136 × 20 và 136 × 3 và 136
× 100.
Gọi 3 HS lên bảng làm bài , HS dưới lớp
làm vào bảng con.
GV gợi ý để HS nhận thấy 123 = 100 + 20
+ 3 nên
136 × 123= 136 × 20 + 136 × 3 + 136 ×
100

-

Quan sát .
Làm bài .

-

Nghe .

-

Nêu .

-

Theo dõi.

-


GV cho HS nêu tính chất mà mình đã áp
dụng để thực hiện phép tính.
b) Hướng dẫn đặt tính và tính.
- Hướng dẫn dặt tính.
GV gọi HS nêu cách đặt tính.
- Hướng dẫn cách tính.


Gọi HS nêu để GV ghi ( GV cần kết hợp
cho HS thấy rõ tích riêng thứ nhất, tích
riêng thứ hai, tích riêng thứ ba).
Sau khi nhân xong, GV cho HS Nhận xét
cách ghi tích riêng thứ nhất, thứ hai, ths ba
có gì khác nhau.
GV cho cả lớp làm thêm ví dụ khác:
246 × 353
Kết luận :
GV gọi nhiều HS nêu cách đặt tính và nêu
cách tính.
Hoạt động 2: Thực hành.
Mục tiêu :HS biết áp dụng kiến thức đã học
để làm Bài tập .
Tiến hành :
Bài tập 1:
GV gọi một HS đọc đề bài. .
GV cho HS làm Bài tập này vào bảng con.
Mỗi dãy làm một phần.
GV yêu cầu HS trình bày cách làm.
GV cùng HS nhận xét. Chốt lời giải đúng .
Bài tập 2:
GV gọi một HS đọc đề bài. .
Nhắc HS cần áp dụng cách trình bày bài
tính giá trị biểu thức để làm bài.
Gọi 2 HS lên bảng làm bài , HS dưới lớp
làm vào vở.

-

Nêu .

-

Nhận diện các tích.

-

Làm thêm.

-

Nêu.

-

Đọc .
Làm bài .

-

-

trình bày
Nêu ý kiến .

-

Đọc

-

Nghe .

-

Làm bài .

-

Nghe

-


GV gọi HS trình bày bài.
GV cùng HS nhận xét. Chốt lời giải đúng .

-

Đọc

Bài tập 3:
GV gọi một HS đọc đề bài và làm bài .
- Nêu.
GV chấm chữa bài cho HS .
Nghe
Kết luận :
Qua bài học này , em đã học được những
gì?
GV chốt ý chính tiết học.
4. Củng cố dặn dò:
GV nhận xét tiết học.
Dặn HS về nhà xem lại bài, ghi nhớ những nội dung vừa học.
Dặn HS về nhà làm bài tập.
IV. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY:
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
BÀI 12
NHÂN VỚI SỐ CÓ BA CHỮ SỐ .
I. MỤC TIÊU:
Giúp HS biết cách nhân với số có ba chữ số mà chữ số hàng chục
là 0.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: bảng phụ,
- HS : vở nháp.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU:
1. Ổn định tổ chức: Hát
2. Kiểm tra bài cũ:
GV gọi HS lên bảng làm bài 1 của bài trước.
GV nhận xét bài cũ, ghi điểm cho HS .
3. Bài mới:


HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC
SINH

Hoạt động 1: Giới thiệu cách đặt tính và
tính.
Mục tiêu : HS biết cách nhân với số có ba
chữ số mà chữ số hàng chục là 0.
Tiến hành :
GV ghi bảng : 258 × 203
Gọi HS lên bảng làm bài , cả lớp làm
nháp.
GV yêu cầu HS lên bảng trình bày bài.
Hỏi: Hãy chỉ ra đâu là tích riêng thứ nhất,
thứ hai, thứ ba?
Tích riêng thứ ba có đặc điểm gì?
Tích riêng thứ hai có đặc điểm gì?
Chỉ toàn chữ số 0 thì có cần viét không?
Kết luận :.
GV nhấn mạnh ý cần bỏ tích riêng thứ hai
vì toàn là chữ số 0. Vậy khi tích riêng thứ
hai đã bỏ thì tích riêng thứ ba phải viết lùi
vào mấy chữ số so với tích riêng thứ nhất?

-

Quan sát
Làm bài .

-

Nêu.

-

Trả lời .

-

Trả lời .

-

Nghe .

-

Trả lời .

-

Đọc
Làm bài .
Giải thích.

-

Hoạt động 2: Thực hành.
Mục tiêu :HS biết áp dụng kiến thức đã học
để làm Bài tập .
Tiến hành :
Bài tập 1:
GV gọi một HS đọc đề bài. .
Chia lớp làm 2 dãy để làm bảng con.

-


Yêu cầu HS giải thích vì sao nhân với số
có ba chữ số mà chỉ có hai tích riêng ?
Bài tập 2:
GV yêu cầu HS tự phát hiện phép nhân
nào đúng, phép nhân nào sai?

-

Nêu.

Bài tập 3:
GV gọi một HS đọc đề bài.
GV yêu cầu HS nêu tóm tắt rồi giải.
GV cùng HS nhận xét. Chốt lời giải đúng .

-

Đọc
Tóm tắt.
Nghe .

Kết luận :
Khi nhân một số có ba chữ số mà chữ số
hàng chục là 0 em cần lưu ý gì?

-

Nêu .

4.

-

Củng cố dặn dò:
GV nhận xét tiết học.
Dặn HS về nhà xem lại bài, ghi nhớ những nội dung vừa học.
Dặn HS về nhà làm bài tập.

IV. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY:
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×