Tải bản đầy đủ

Giáo án Toán 4 chương 2 bài 3: Chia một tổng cho một số

BÀI 1
MỘT TỔNG CHIA CHO MỘT SỐ
I.MỤC TIÊU :
Giúp HS:
- Nhận biết tính chất một tổng chia cho một số và một hiệu chia cho
một số
- Áp dụng tính chất một tổng (một hiệu ) chia cho một số để giải các
bài toán có liên quan
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- Bảng phụ ghi qyu tắc một tổng chia cho một số.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
Hoạt động dạy
1.Ổn định:
- Yêu cầu HS ngồi ngay ngắn, chuẩn bị
sách vở để học bài.
2.Kiểm tra bài cũ:
- Gọi HS chữa bài 2b.
- GV chấm 1 số bài của HS.
- GV chữa bài, nhận xét và cho điểm HS.
3.Bài mới :
a) Giới thiệu bài

- Giờ học toán hôm nay các em sẽ được
làm quen với tính chất một tổng chia cho
một số
b) Tìm hiểu bài :
* Hướng dẫn HS nhận biết tính chất một
tổng chia cho một số :
- Ghi lên bảng hai biểu thức:
( 35 + 21 ) :7 và 35 :7 + 21 :7

Hoạt động học
- Cả lớp thực hiện.

- HS lên bảng làm bài, HS
dưới lớp theo dõi nhận xét bài
làm của bạn.

- HS nghe giới thiệu.


- Yêu cầu HS tính giá trị của hai biểu thức -1 HS lên bảng làm bài, cả lớp
trên.
làm bài vào vở.
- Gọi HS so sánh 2 kết quả?
- HS nhận xét.
-1 HS lên viết bằng phấn màu.
- Gọi HS lên bảng viết kết luận.
- HS nêu.
Hỏi : Khi chia một tổng cho một số em có - 2 HS nhắc lại quy tắc.
thể làm như thế nào ?
c) Luyện tập , thực hành
* Bài 1 : SGK/76 : Hoạt động cá nhân: - 1 HS nêu.
- Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì ?
- Cả lớp làm vào. 2 HS lên
- Yêu cầu 1 HS làm mẫu bằng 2 cách với bảng làm 2 cách.
bài tập: 12 : 4 + 20 : 4 = ?
- GV chốt ý :
+ Cách 1 : 12 : 4 + 20 : 4 = 3 + 5 = 8
+ Cách 2 : 12 : 4 + 20 : 4 = ( 12 + 20 ) : 4
=
32


: - HS nhận xét và trả lời.
4=8
- Cả lớp làm bài vào vở.
Hỏi : Trong 2 cách làm cách làm nào có - 1 HS làm vào phiếu và chữa
dạng một tổng chia cho một số, cách làm bài.
nào có dạng các số hạng của tổng đều chia
hết cho số chia rồi cộng các kết quả lại.
* Bài 2 : SGK/76 : Hoạt động cá nhân:
- Gọi HS nêu yêu cầu bài.
- GV viết lên bảng biểu thức :
( 35 – 21 ) : 7
- Tính giá trị của biểu thức
- Các em hãy thực hiện tính giá trị của theo 2 cách
biểu thức theo hai cách.
- Yêu cầu cả lớp nhận xét bài làm của bạn.
- Yêu cầu hai HS vừa lên bảng nêu cách - Có 2 cách
làm của mình.
* Tính tổng rồi lấy tổng


- Như vậy khi có một hiệu chia cho một
số mà cả số bị trừ và số trừ của hiệu cùng
chia hết cho số chia ta có thể làm như thế
nào ?
- GV giới thiệu: Đó là tính chất một hiệu
chia cho một số .
- GV yêu cầu HS làm tiếp các phần còn
lại của bài
- GV nhận xét và cho điểm HS.
* Bài 3 : SGK/76 : Hoạt động nhóm
đôi:
- Gọi HS đọc yêu cầu đề bài
- Yêu cầu HS thảo luận tìm ra cách giải
vào giải vào vở
Bài giải
Số nhóm HS của lớp 4A là
32 : 4 = 8 ( nhóm )
Số nhóm HS của lớp 4B là
28 : 4 = 7 ( nhóm )
Số nhóm HS của cả hai lớp là
8 + 7 = 15 ( nhóm )
Đáp số : 15 nhóm
- GV chữa bài , yêu cầu HS nhận xét cách
làm thuận tiện.
- Nhận xét cho điểm HS.
4.Củng cố:
- Khi chia một tổng cho một số em làm

chia cho số chia .
* Lấy từng số hạng chia
cho số chia rồi cộng các kết
quả với nhau .
- 2 HS lên bảng làm bài ,mỗi
em làm một cách.
- HS cả lớp nhận xét.
- Lần lượt từng HS nêu
- 2 HS lên bảng làm bài cả lớp
làm bài vào vở.

- HS đọc đề bài.
- Các nhóm thảo luận và làm
bài vào vở.
- Đại diện nhóm trình bày,
nhóm khác nhận xét.
Bài giải
Số học sinh của cả hai lớp 4A
và 4B là
32 + 28 = 60 ( học sinh )
Số nhóm HS của cả hai lớp là
60 : 4 = 15 ( nhóm )
Đáp số : 15 nhóm


thề nào ?
- HS nêu.
5. Dặn dò :
- Nhận xét tiết học.
- HS cả lớp lắng nghe về nhà
- Về nhà làm bài tập và chuẩn bị bài: chia thực hiện.
cho số có một chữ sốTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×