Tải bản đầy đủ

Giáo án Toán 4 chương 2 bài 3: Chia một tổng cho một số

BÀI 1
CHIA MỘT TỔNG CHO MỘT SỐ
A. Mục tiêu:
Giúp H:
- Nhận biết tính chất một tổng chia cho một số, tự phát hiện tính chất
một hiệu chia cho một số ( thông qua bài tập)
- Tập vận dụng T/C nêu trên trong thực hành tính
B. Đồ dùng dạy-học:
- GV: Phiếu học nhóm
- HS : SGK, vở ô li
C. Các hoạt động dạy học:
Nội dung

Cách thức tiến hành

I. Kiểm tra bài cũ:
5P
Bài 3 trang 75
II. Bài mới:
1. Giới thiệu bài:
1P

2. Hình thành kiến thức ( Hướng
dẫn H nhận biết T/C chia một tổng
cho một số )
10P
( 35 + 21) : 735 : 7 + 21 : 7

* Vậy ta có thể viết:
( 35 + 21) : 7 = 35 : 7 + 21 : 7
* Khi chia một tổng cho một số……

- H chữa bài trên bảng
3H
- H +G nhận xét đánh giá
- G dẫn dắt từ bài “ Cách nhân một
tổng với một số”
- G viết lên bảng 2 biểu thức, yêu
cầu H tính giá trị và so sánh KQ:
- H tính giá trị và nhận xét
- GKL:
- G cho H nhận xét về từng thành
phần trong 2 biểu thức trên để
hướng dẫn H rút ra cách chia một
tổng cho một số
- G KL: - H nêu lại T/C
- H nêu 2 cách tính:


3. Luyện tập thực hành
17P
Bài 1 a: Tính bằng 2 cách
( 15 + 35 ) : 5

( 80 + 4 ) : 4

Bài 2: Tính bằng 2 cách ( theo mẫu)
( 35 – 21) : 7


C1: ( 35 – 21) : 7 = 14 : 7 = 2
C2: 35 : 7 – 21 : 7 = 5 – 3 = 2
a. ( 27 – 18 ) : 3
32) : 8

b. ( 64 –

Bài 3:
Bài giải:
C1:
Số nhóm của lớp 4 A là:
32 : 4 = 8 ( nhóm)
Số nhóm của lớp 4 B là:
28 : 4 = 7 (nhóm )
Số nhóm của cả 2 lớp là:
8 + 7 = 15 ( nhóm)
Đáp số : 15 nhóm
C2:

+ Tính tổng rồi lấy tổng chia cho số
chia
+ Lấy từng số hạng chia cho số chia
rồi cộng kết quả lại
- H làm bài vào vở, trên bảng
2H
- G viết biểu thức lên bảng, yêu cầu
H tính giá trị của biẻu thức trên
theo 2 cách
- H làm vào vở, trên bảng
2H
- H nêu cách làm:
+ Tính hiệu rồi lấy hiệu chia cho số
chia.
+ vận dụng T/C một tổng chia cho
một số
- H nêu cách chia một hiệu cho một
số
- H làm các phần còn lại vào vở,
trên bảng

- H đọc yêu cầu của bài
- G hỏi: + Bài toán cho biết gì?
( Số H của mỗi lớp: 4A có 32 H
4B có 28 H )
( Số H của 1 nhóm là 4 H )
+ Bài toán hỏi gì?
Số H của cả 2 nhóm là:
( Tất cả có bao nhiêu nhóm)
32 + 28 = 60 ( Học sinh)
- G hỏi: + Để tìm được tất cả có bao
Số nhóm của cả 2 lớp là:
nhiêu nhóm ta phải biết được gì?
60 : 4 = 15 ( nhóm )
( số nhóm của mỗi lớp. )
Đáp số: 15 nhóm + làm thế nào để biết được số nhóm
của mỗi lớp? ( Dựa vào số H của lớp


đó và số H của 1 nhóm)
- H làm bài theo nhóm vào phiếu
- Đại diện nhóm trình bày
- H nhắc lại T/C chia một tổng ( 1
hiệu ) cho một số.
4.Củng cố - dặn dò:
2P
Bài 1 b trang 76

- G nhận xét tiết học,
- hướng dẫn bài về nhàTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×