Tải bản đầy đủ

Giáo án Toán 4 chương 2 bài 3: Chia một tổng cho một số

BÀI 1
CHIA MỘT TỔNG CHO MỘT SỐ
I/ Mục tiêu :
-Biết chia 1 tổng cho 1 số.
-Bước đầu biết vận dụng tính chất chia 1 tổng cho 1 số trong thực hành
tính.
II/ Các hoạt động dạy học :
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1/ Giới thiệu bài :
2/ H/dẫn HS nhận biết tính chất 1
tổng chia cho 1 số :
-Ghi (35 + 21) : 7 = ?
-2 HS lên bảng tính.
35 : 7 + 21 : 7 = ?, y/c :
(35 +21) : 7 = 56 : 7 = 8
35 : 7 + 21 : 7 = 5 + 3 = 8
. SS kquả 2 biểu thức ?
-Kquả 2 biểu thức bằng nhau, đều
-Rút ra KL và y/c 1 HS lên bảng
bằng 8

ghi :
(35 + 21) : 7 = 35 : 7 + 21 : 7
. Khi chia 1 tổng cho 1 số, nếu các -Ta có thể chia từng số hạng cho số
số hạng của tổng đều chia hết cho chia, rồi cộng các kquả tìm được với
số chia ta làm thế nào ?
nhau.
-Y/c :
3/ Thực hành :
-Vài HS nhắc lại.
+Btập 1: a) Củng cố chia 1tổng cho
1số.
-Y/c :
-1 HS đọc y/c BT.
-2 HS lên bảng làm, lớp làm vào vở.
-Vài HS nhắc lại cách tính.
-Khi chữa bài, y/c :
-1 HS đọc y/c BT và mẫu.
b) Y/c :
-2 HS lên bảng làm, lớp làm vào vở.
+Btập 2 : HS biết tính chất chia 1
hiệu cho 1 số.
-Y/c :

-1 HS đọc y/c BT và mẫu.
-2 HS lên bảng làm, lớp làm vào vở.


. Khi chia 1 hiệu cho 1 số, nếu SBT -Ta có thể lấy lần lượt SBT và ST
và ST đều chia hết cho số chia ta
chia cho số đó và trừ 2 kquả tìm
làm thế nào ?
được cho nhau.
+Btập 3 : (giảm vì thời lượng)
-Y/c :
-1 HS đọc đề.
-Phân tích đề.
4/ Củng cố, dặn dò :
-1 HS lên bảng giải, lớp giải vào vở.
-Chuẩn bị bài Chia cho số có 1 chữ
số.


-Nhận xét tiết học .Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×