Tải bản đầy đủ

Giáo án Toán 4 chương 2 bài 3: Chia một tổng cho một số

BÀI 1:
CHIA MỘT TỔNG CHO MỘT SỐ
I.MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:
1.Kiến thức: Hiểu & phát biểu thành lời tính chất một tổng chia cho một
số. Thông qua bài tập phát hiện ra tính chất chia một tổng cho một số.
2.Kĩ năng: Vận dụng vào tính toán.
- Rèn qua bài tập phát hiện ra tính chất chia một tổng cho một số.
3. Thái độ : Cẩn thận, chính xác.
II.CHUẨN BỊ:
- VBT, bảng phụ, bảng con.
HOẠT ĐỘNG CỦA HS

- HS sửa bài
- HS nhận xét

HOẠT ĐỘNG CỦA GV

Khởi động:

Bài cũ: Kiểm tra
- GV nhận xét chung về bài kiểm tra.


Bài mới:
 Giới thiệu:

Hoạt động1: HS tìm hiểu tính chất
một tổng chia cho một số.
Mục tiêu : Hs thực hiện đúng cách
chia một tổng cho một số.
Phương pháp : Trực quan, giảng giải
làm mẫu.
ĐDDH ; SGK .
- GV viết bảng: (35 + 21) : 7, yêu cầu
HS tính.
- HS tính trong vở nháp
- Yêu cầu HS tính tiếp: 35 : 7 + 21 : 7
- HS tính trong vở nháp.
- Yêu cầu HS so sánh hai kết quả
- HS so sánh & nêu: kết quả hai - GV viết bảng (bằng phấn màu):
phép tính bằng nhau.
(35 + 21) : 7 = 35 : 7 + 21 : 7
- Cho cả lớp so sánh thêm một số ví
- HS tính & nêu nhận xét như trên. dụ: (24 + 12) : 6 với 24 : 6 + 12 : 6
- GV gợi ý để HS nêu:
- HS nêu
(35 + 21) : 7 = 35 : 7 + 21 :
7


- Vài HS nhắc lại.
- HS học thuộc tính chất này.

Hoạt động 2: Luyện tập
Mục tiêu : Hs làm đúng các bài tập.
Phương pháp : Động não, thực
hành.
ĐDDH ; VBT, bảng phụ, bảng con.

1 tổng : 1 số = SH : SC + SH :
SC
- Từ đó rút ra tính chất: Khi chia một


tổng cho một số ta có thể chia từng số
hạng cho số chia, rồi cộng các kết
quả tìm được.
- GV lưu ý thêm: Để tính được như ở
vế bên phải thì cả hai số hạng đều phải
chia hết cho số chia.

Bài tập 1:
- Tính theo hai cách.
- HS làm bài
- Từng cặp HS sửa & thống nhất Gv nhận xét.
kết quả
Bài tập 2:
- HS làm bài
- Cho HS tự tìm cách giải bài tập.
- HS sửa bài
Gv nhận xét.
Hoạt động 3: HS tìm hiểu tính chất
một hiệu chia cho một số.
Mục tiêu : Hs thực hiện đúng cách
chia một hiệu cho một số.
Phương pháp : Động não, thực
hành.
- HS làm bài
- HS sửa bài

PP : trò chơi “ Đố bạn”
- HS nêu lại mẫu
- HS làm bài
- HS sửa

Bài tập 3:
- Yêu cầu HS làm lần lượt từng phần
a, b, c để phát hiện được tính chất
tương tự về chia một hiệu cho một số:
Khi chia một hiệu cho một số ta có thể
lấy số bị trừ & số trừ chia cho số chia,
rồi lấy các kết quả trừ đi nhau. (Lưu ý:
Không yêu cầu HS học thuộc tính
chất này)
Bài tập 4:
- Tổ chức cho Hs chơi “ Đố bạn”.
Gv nhận xét.
 Củng cố - Dặn dò:
- Nhận xét tiết học


- Chuẩn bị bài: Chia cho số có một
chữ số.
* Buổi chiều : - Rèn qua bài tập phát
hiện ra tính chất chia một tổng cho
một số .
- Ruùt kinh nghieäm:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×