Tải bản đầy đủ

Giáo án Toán 4 chương 2 bài 3: Chia cho số có một chữ số

BÀI 2
CHIA CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ
I.MỤC TIÊU :
Giúp HS:
- Rèn luyện kỹ năng thực hiện phép chia số có nhiều chữ số cho số có
một chữ số.
- Áp dụng phép chia cho số có một chữ số để giải các bài toán có liên
quan.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- Bảng con, một số phiếu khổ to.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
Hoạt động dạy
1.Ổn định:
- Yêu cầu HS ngồi ngay ngắn, chuẩn bị
sách vở để học bài.
2.Kiểm tra bài cũ:
- Muốn chia một tổng cho một số em làm
sao ?
- Yêu cầu cả lớp làm bảng con bài :
(48 + 12 ) : 4
- GV nhận xét chung .

3.Bài mới :
a) Giới thiệu bài
- Giờ học toán hôm nay các em sẽ được
rèn luyện cách thực hiện phép chia số có
nhiều chữ số cho số có một chữ số
b) Tìm hiểu bài:
* Trường hợp chia hết
- GV viết lên bảng phép chia : 128 472 : 6

Hoạt động học
- Cả lớp thực hiện.

- 1 HS nêu quy tắc và công
thức.
- Cả lớp làm vào bảng con, 1
HS lên bảng làm.

- HS nghe.


- Yêu cầu HS thực hiện phép chia vào
bảng con
- HS nào làm xong trước được quyền dán
kết quả lên bảng.
Hỏi : Trình bày lại phép chia này?
- Ở lần chia thứ nhất em chia như thế
nào ?

- Cả lớp làm vào bảng con.
- 1 HS dán kết quả lên bảng .
- HS nhận xét
- 1 HS nêu miệng phép chia.
- Bắt 2 chữ số của số bị chia :
12 : 6 = 2
2 x 6 = 12 ; 12 – 12 = 0
- HS nêu lại nội dung thực hiện
- GV treo nội dung cách thực hiện phép phép chia.
chia rồi cho HS nêu
* Trường hợp có dư :
- GV viết lên bảng phép chia 230859 : 5. - HS cả lớp làm bài vào bảng.


- Yêu cầu HS đặt tính để thực hiện phép
chia này vào bảng con
- HS gắn bảng kết quả.
- HS làm xong trước được quyền gắn - HS nhận xét bài.
bảng.
- 1 HS nêu : 230859 : 5 = 46
- Gọi HS trình bày kết quả
171 dư 4
- Nêu kết quả của phép chia này
- HS nêu : số dư < số chia.
Hỏi : Nhận xét số dư so với số chia như
thế nào ?

c) Luyện tập , thực hành
* Bài 1: SGK/ 77 : Hoạt động cá nhân :
- Gọi HS nêu yêu cầu.
- Yêu cầu HS tự làm bài vào vở, cho 2
HS làm bài vào phiếu
- Gọi HS nhận xét bài

- 1 HS nêu yêu cầu.
-2 HS làm bài vào phiếu, mỗi
em thực hiện 2 phép tính, cả
lớp làm bài vào vở.
- Dán phiếu, HS khác nhận xét.
- HS khác đổi chéo vở kie6m3
tra bài cho nhau.
- HS nêu.


- Trong các phép chiađã thực hiện mỗi
phép chia em thực hiện được mấy lần
chia ?
- GV nhận xét chung.
* Bài 2: SGK/ 77 : Hoạt động cá nhân :
- Gọi HS đọc yêu cầu của bài.
- Cho HS tự tóm tắt bài toán và làm.
Hỏi : Muốn tính số lít xăng ở mỗi bể em
làm sao?
- GV nhận xét, chốt bài giải đúng :
Tóm tắt
6 bể : 128610 lít xăng
1 bể : ………..lít xăng
Bài giải
Số lít xăng có trong mỗi bể là
128610 : 6 = 21435 ( lít )
Đáp số : 21435 lít
* Bài 3: SGK/ 77 : Hoạt động nhóm đôi
:
- GV gọi HS đọc đề bài.
- Bài toán cho biết gì và hỏi gì ?
- Yêu cầu thảo luận nhóm đôi cách giải
và giải nhanh vào vở.

- 1 HS đọc đề toán.
- 1 HS lên bảng làm cả lớp làm
bài vào vở .

- HS đọc đề bài toán.
- HS nêu.
- Nhóm đôi thảo luận cách giải
và và đặt lời giải rồi giải vào
vở.
- dán kết quả và trình bày.
- HS nhận xét cách làm và lời
giải.
- HS nêu
- 1 HS đọc lại bài giải.

Hỏi : Để tính được số hộp và số áo còn
thừa em làm sao ?
- GV chữa bài và nhận xét.
- HS nêu.
4.Củng cố:
- Muốn thực hiện phép chia cho số có 1


chữ số em làm sao ?
5. Dặn dò :
- Về nhà hoàn thành các bài tập và chuẩn
bị bài: Luyện tập
- Nhận xét tiết học

- HS cả lớp lắng nghe về nhà
thực hiện.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×