Tải bản đầy đủ

Giáo án Toán 4 chương 2 bài 3: Chia cho số có một chữ số

BÀI 2
CHIA CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ
I/ Mục tiêu :
Giúp HS :
-Thực hiện phép chia 1 số có nhiều chữ số cho số có 1 chữ số (chia hết,
chia có dư).
II/ Các hoạt động dạy học :
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1/ Giới thiệu bài :
2/ Trường hợp chia hết :
-Ghi 128472 : 6 = ?, y/c :
-1 HS lên bảng đặt tính.
. Ta thực hiện tính ntn ?
-Tính từ trái sang phải. Mỗi lần chia
-Y/c :
đều chia, nhân, trừ nhẩm.
-Lần lượt 5 HS lên chia, mỗi em
thực hiện 1 lần chia.
-Vậy 128472 : 6 = ?, y/c :
-1 HS ghi 128472 : 6 = 21421

-Vài HS nhắc lại cách chia.
. Đây là phép chia hết hay có dư ? -Đây là phép chia hết.
3/ Trường hợp chia có dư :
-Ghi 230859 : 5 = ?, y/c :
-1 HS lên đặt tính và tính.

- Trong phép chia có dư, số dư bé
hơn số chia.
4/ Thực hành :
+Btập 1(dòng 1,2): Củng cố cách
đặt tính và tính.
-Y/c :
-Khi chữa bài, y/c :

Vậy 230859 : 5 = 46171(dư4)
-Đây là phép chia có dư.

-1 HS đọc y/c BT.
-2 HS lên bảng làm, lớp làm vào vở.
-Vài HS nhắc lại cách tính.


+Btập 2 : Giải toán liên quan đến
phép chia.
-Y/c :
+Btập 3 : (dành cho HS khá giỏi)
-Y/c :
- H/dẫn cách tính : thực hiện phép
chia trước, trả lời sau.
-Y/c :
5/ Củng cố, dặn dò :
-Chuẩn bị bài Luyện tập.
-Nhận xét tiết học .

-1 HS đọc đề
-1 HS lên bảng giải, lớp giải vào vở.
-1 HS đọc đề.
-Phân tích đề.

-1 HS lên bảng giải, lớp giải vào vở.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×